Kuliah 3

Pages 33
Views 0
of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  KESIHATAN DAN KECERGASAN DIRI GKK1073Tajuk1.3 ISU KESIHATAN DIRI DAN LANGKAH PENGAWALAN  SenaraiTajuk 1.  Penyakit Berjangkit (Penyakit tangan kaki, ebola, kusta) 2.  Pengaruh Persekitaran (pencemaran udara & tanah) 3.  Obesiti 4.  Penyakit Kelamin 5.  Penyalahgunaan Dadah 6.  Merokok  PENYAKIT BERJANGKIT (PenyakitKaki TanganDan Mulut) 1.Disebabkanolehvirus kumpulanenterovirus2.Berjangkitsecaralangsungmelaluicecairbadanpesakit3.PenyakitJangkitankanak  – kanakbawah10 tahun4.Lepuhanberisair munculdi tangan, kaki danmulut5.Ulserkecilterbentukpadatekakdantonsil pesakit  PENYAKIT BERJANGKIT (PenyakitEbola) 1.Disebabkanolehvirus Ebola2.Dalam50% -90% kesjangkitanmenyebabkankematian3.Simptomjelasebolaialahpendarahandi seluruhtubuhdandi dalambadan4.Kematianbiasanyaberlakudalammasa 7 hingga16 hariselepasjangkitan5.Berjangkitsecaralangsungmelaluisentuhandancecairbadan
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks