KUIZ

Pages 4
Views 2
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA KUIZSoalan : Apakah Sumbangan Tamadun Cina?Perubaan Amalan perubatan Cina berkembang hasil daripada kaedah empirikal iaitu melalui pemerhaanterhadap badan manusia dan beberapa jenis penyakit. Amalan-amalan perubatan Cina dapatdiperoleh dari karya-karya tulisan oleh pengamal perubatan Cina. Contoh: Inner Cannon (Nei Ching),etarial edi!a ( en #s$ao %ang u). &asil karya ini juga telah diterjemahkan dalam bahasa asingdan !ukup berpengaruh di negara-negara Asia #imur dan 'ropah. angka asas teori perubatan Cinatradisional ialah berdasarkan teori in dan ang dan juga teori lima elemen. #eori lima elemenmenganggap badan manusia sebagai sebahagian daripada dunia *+ikal ini dan organ dalaman seperha, jantung, limpa, paru-paru dan ginjal adalah se!o!ok dengan lima elemen dalam alam semesta. Maema!k rang Cina juga banyak men!apai kemajuan dalam bidang matemak. enggunaan sempoa (aba!us)disebut buat pertama kali pada kurun ke- dalam karya ahli matemak u ue, /alaupun alat itu dakdigunakan se!ara meluas sehingga masa yang lebih le/at. Ahli matemak Cina juga mengenai pasnilai pi, sistem pe!ahan dan sistem perpuluhan. %esemua kemajuan dalam bidang matemak ini kekaldigunakan sehingga masakini. Ke u a eraan dan Ke enian  #erdapat pelbagai gengre sastera !ina klasik seper puisi, prosa, drama dan juga *ksyen. Antologi puisi!ina yang tera/al ialah 0hi jing yang mengandungi 123 buah nyanyian kuil, nyanyian istana dan rakyatyang /ujud dalam tempoh antara +aman 4hou 5arat (kurun ke 66 0 7886 0) hingga +aman usim5unga usim 9uruh (882 0 7 8; 0). Antologi ini dikumpul pada masa kon<usius (336 0 7 8=0) di ka/asan 9embah &uanghe. 0e!ara amnya, puisi !ina berhubung rapat dengan mu+ik dan ia 6  bersi<at padat dan singkat. uisinya juga lebih nara< atau diskrip< yang mempunyai <ungsi sosial danpolik. >rama !ina berkembang agak le/at kerana penaklukan dinas uan (68= 761;?).@alaubagaimanapun, drama !ina dari jenis +aju 7 drama berbentuk puisi yang digubah mengikutkesesuaian mu+ik sangat bersemarak pada +aman dinas uan. >ari sini, lahirlah opera !ina yangmenjadi salah satu kegemaran rakyat !ina dalam drama. >rama juga digunakan oleh kon<usius untukmenerapkan nilai-nilai moral dan eka. u+ik klasik, kaligra*, seni lukis dan seni pembinaanmerupakan kesenian yang tera/al dalam tamadun !ina. 0istem melodi mu+ik klasik !ina adalahkompleks di mana alat-alat yang digunakan dikategorikan mengikut bahan akusk dan !ara sesuatualat itu dimainkan. %aligra* merupakan salah satu kesenian yang paling nggi diberi penghormatandalam tamadun !ina. %aligra* ditulis dengan menggunakan dak/at, berus, kertas dan kadang-kadangsutera. erkembangan kaligra* telah menghasil pelbagai bentuk tulisan !ina. %aligra* dikatakanmempunyai hubungan yang rapat dengan seni lukis dan puisi. 0u >ongpo (6218 7 6626) pada +amandinas 0ong merupakan seorang pelukis dan juga seorang pakar kaligra*. 0eni lukisan !ina padadasarnya terbahagi kepada dua kategori iaitu ieyi (<reehand) dan juga gongbi (menggunakan garishalus). Sain dan Teknologi &asil arkeologi menunjukkan sains dan teknologi Cina sudah /ujud pada kurun ke-63 sehingga kurunke-660. >i peringkat a/al permulaannya, budaya Cina sangat menghargai kemahiran dalamteknologi khasnya kejuruteraan hidraulik kerana ke/ujudan budaya Cina bergantung kepada kejayaanatau keupayaan untuk menga/al banjir 0ungai %uning.#eknologi yang lain misalnya, teknologi melebur dan menuang besi ke dalam a!uan (eang o< iron),pengeluaran porselin, pembuatan kertas dan loyang, diper!ayai telah /ujud pada masa yang lebiha/al lagi. A ronomi 0emasa pemerintahan dinas 4hou orang Cina telah mampu menyediakan katalog bintang, men!atatrekod tepat tentang gerhana dan komet. 0umbangan terbesar ahli astronomi Cina ialah penghasilanperalatan astronomi dan penyelenggaraan rekod astronomi yang sempurna, dan tepat. 0istem   kalendar Cina juga adalah salah satu sistem yang paling a/al, maju dan tepat berbanding dengansistem lain di dunia ini. Soalan : Apakah #akor $ang Men$umbang Kepada Tamadun? Baktor enyumbang kejayaan #amaduni)   olik yang kukuh dapat menyumbang kepada kejayaan sesebuah tamadun umpamanya tamadaunom dan arsi pada a/alnya mempunyai asas polik yang kukuh dengan system pemerentahan yangteratur dan kuat. ihak-pihak musuh dak dapat mengganggu-gugat Negara meyebabkan usaha-usahamembangunkan tamadun dak terhen.ii) %edudukan sesebuah tamadun atau Negara yang strategi! boleh menyebabkan sesebuah tamadunitu dapat berkembang dengan pesat kerana penyebaran tamadun sesebuah Negara itu samada jalanair atau darat.iii) angsangan keagamaan juga boleh menyebabkan sesebuah tamadun itu berkembang maju.%eadaan ini dapat kita lihat dengan tamadun islam. Agama islam mendorong umatnya supaya men!ariilmu penmgetahuan samaada melalui Al-uran itu sendiri atau melalui tanda-tanda alam sekitar danbudaya manusia. %eadaan ini telah menyebabkan tamadun islam berkembang pesat semasa khula<akumayyah dan juga pada +aman pemerentahan khula<aD Abasiyyah. 1  iE) #oleransi dengan tamadun lain juga boleh menyebabkan sesuatu tamadun yang baru akan lebihberkembang dengan pesatnya dengan mengkaji tamadun yang telah lalu dengan penambahbaikansesuatu ilmu pengetahuan seterusnya men!ipta tamadun mereka sendiri.Baktor %emerosotan dan %eruntuhan #amaduni) %edakadilan dan perbe+aan jurang di kalangan rakyat dan pemerentah akan menyebabkan sesuatutamadun itu akan jatuh atau musnah kerana banyak pemerontakan berlaku dan akhir sesebuahtamadun yang di!iptakan itu musnah dengan tangan rakyatnya sendiri.ii) enindasan dan ke+aliman juga akan menyebabkan sesebuah tamadun itu akan musnah sedikitdemi sedikit kerana melalui pemerontakan yang berterusan akan memusanhkan sesebuah tamadunyang telah dibina itu sedikit demi sedikit. ementah adk mempunyai masa untuk memajukantamadun manakala rakyat pula sibuk dengan pemerontakan dan mereka dak mempunyai masa untukmembina budaya dan tamadun mereka.iii) alapetaka dan ben!ana alam juga boleh memba/a kepada kemusnahan buadaya dan tamadunitu sendiri. 5anyak kisah-kisah sesebuah tamadun yang hebat usnah disebabkan ben!ana yangberlaku samaada melalui gempa bumi, gunung berapi, rebut yang ken!ang dan sebagainya telahmemusnahkan sesebuah tamadun itu. 
Advertisements
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks