koleksikarangan(murid galus).docx

Pages 34
Views 0
of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
    1 Latihan 1 Lengkapkan karangan di bawah dengan menggariskan perkataan yang sesuai. Salin semula ayat-ayat ini supaya menjadi satu karangan yang lengkap. Hobi Saya Hobi merupakan aktiviti yang dilakukan pada waktu lapang. Setiap (ahli / anggota / orang) ada hobi. Hobi saya ialah (membaca / menulis / mengulangkaji) buku. Saya dapat banyak faedah (untuk/dengan/pada) membaca. Saya membaca buku pada masa (senang / tenang / lapang). Membaca (menambahkan / menyebabkan / memberikan) ilmu pengetahuan kepada saya. Saya selalu (membeli / mengambil / meminjam) buku dari perpustakaan. (Dia / Kamu / Saya) meminjam buku-buku seperti buku rujukan, sejarah, cerita dan lain-lain. (Sifat / Tabiat / Kelakuan) membaca juga dapat memperbaiki bahasa saya. Saya dapat (mengajar / mempelajari / memperbaiki) istilah-istilah baru.  Amalan murni ini banyak membantu dalam (ajaran / pengajaran / pelajaran) saya. Saya dapat mengulangkaji pelajaran dengan (padat / singkat / senang). Saya akan mengamalkan hobi ini untuk (seboleh-bolehnya / selama-lamanya / sesungguh-sungguhnya).    2 Latihan 2 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Tulis semula karangan yang lengkap. Sekolah Saya Nama sekolah saya ialah Sekolah Jenis (Cina) Ladang Tupah. Sekolah saya di Bedong,Kedah. Sekolah saya sebuah bangunan. Bangunan sekolah saya diperbuat daripada . Di sekolah saya ada 6 buah bilik darjah, sebuah bilik pusat , sebuah bilik sains dan bilik stor. Di samping itu, di sekolah saya juga ada sebuah bilik Guru Besar, sebuah pejabat dan bilik air. Sekolah saya ada sebuah bilik yang berhawa . Kawasan sekolah saya dengan pokok-pokok bunga. Seramai 8 orang guru dan 2 orang berkhidmat di sekolah saya. Mereka sangat berdedikasi dan . Saya dan _______ saya belajar di sekolah ini. Saya  ____belajar di sekolah saya.   adik komputer mempunyai bertanggungjawab dingin terletak dihiasi sumber suka kakitangan batu Kebangsaan    3 Latihan 3 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Tulis semula karangan yang lengkap. Perpustakaan sekolah saya Perpustakaan merupakan suatu ilmu. Di sekolah saya ada sebuah perpustakaan. Perpustakaan sekolah saya tetapi cantik. Di dalam perpustakaan ada jenis buku. Ia adalah seperti buku rujukan, buku cerita dan majalah. Buku-buku disusun teratur dan rapi. Kami boleh buku dari perpustakaan. Buku-buku yang dipinjam mesti ______dalam masa . Kami juga boleh membaca dan membuat di perpustakaan. Murid-murid tidak ______ bising di perpustakaan. Seorang guru ditugaskan untuk perpustakaan. Guru perpustakaan sekolah saya ialah Puan M.Selwe. Saya sangat perpustakaan sekolah saya. Ia mendatangkan banyak kepada saya.   sukakan rujukan buku faedah dipulangkan kecil dibernarkan seminggu banyak menjaga meminjam gedung    4 Latihan 4 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Tulis semula karangan yang lengkap. Aku sebuah kereta  Aku sebuah kereta. Nama saya ialah ‘Proton Wira’. Saya  ____________ di sebuah kilang membuat kereta di Shah Alam. Badan saya diperbuat daripada besi. Saya berwarna biru.  __________ saya diperbuat daripada besi. Badan saya dengan empat tayar. Setelah siap, saya dihantar ke kedai menjual kereta. Saya dihantar melalui sebuah kontena ke kedai. kedai telah membersihkan saya. Saya dipamerkan di kedai. Beliau tanda harga pada badan saya. Pada suatu hari, datang seorang ___________ ke kedai. Nama pemuda itu ialah Encik Ramlan. Beliau saya selama satu jam. Beliau tertarik hati pada diri saya. Beliau terus ____saya pada harga RM 76,000.00. Encik Ramlan menjaga saya dengan baik. Beliau saya dengan cermat. Beliau memandu saya ke _____kerja tiap-tiap hari. Encik Ramlan mencuci saya dua kali ________. Saya berasa dan bangga mendapat tuan sepertinya.   dilahirkan tempat gembira Pemilik melihat memandu Membeli dipasang meletakkan Badan pemuda seminggu
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks