kk anti ddh

Pages 5
Views 0
of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  1  PENGENALAN Sambutan Minggu Anti Dadah (Gen-T Sejahtera) diadakan setiap tahun disekolah selaras arahan Kementerian Pelajaran Malaysia melalui nit PendidikanPen!egahan Dadah untuk menyokong Sambutan ari Anti Dadah PeringkatKebangsaan# Aspek pendidikan dan pen!egahan dadah amat pentingmemandangkan generasi pelapis negara khususnya$ kini berdepan dengan an!amangejala dadah yang sangat serius# %leh yang demikian kesedaran tentang bahayabahana dadah di peringkat lebih a&al perlu diterapkan dalam lapisan lapisankomuniti masyarakat# Selain itu$ menerusi akti'iti-akti'iti yang diatur$ murid-murid diharap dapatmemanaatkan peluang ini sebaik-baiknya untuk memberi impak terhadappenglibatan murid-murid se!ara menyeluruh demi melahirkan modal insan yangberkualiti yang mampu menjadi pemimpin dan menyumbang kepada pembangunansosial negara sekaligus memberikan kesejahteraan kepada komuniti danmasyarakat# Program ini juga di buat selaras dengan Dasar dan Matlamat PendidikanPen!egahan Dadah$ Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah merealisasikan Sekolah *ebas Dadah+ menjelang tahun ,,  MATLAMAT ,#. Supaya murid-murid sedar baha&a dadah akan memudaratkan nya&a dankesihatan serta membahayakan keselamatan masyarakat# ,#, ntuk memastikan murid/murid mempunyai pengetahuan dan kemahiranmengenai gaya hidup sihat dan mengamalkannya0 2  OBJEKTIF %bjekti program ini adalah seperti berikut12#.ntuk memastikan murid-murid mempunyai bahan bagi mempraktikkangaya hidup sihat02#,ntuk mendidik murid-murid tentang keburukan dadah sea&al peringkatprasekolah lagi02#2Menyemai dan menanam sikap untuk memben!i dan menjauhkan diridaripada dadah02#3ntuk memberi alternati program sihat tanpa dadah kepada murid-murid# KUMPULAN SASAR  4.1 Murid-murid Tahun . /4 SK Kampung *haru Tok Dor 4.2 Semua guru dan kakitangan SK Kampung *haru Tok Dor JAWATANKUASA PELAKSANA 5A6ATA7KASA P89AKSA7A M:7GG A7T: DADA ,.; P87AS: AT 1 8n# Aidi bin Abdullah(Guru *esar SK Kampung *haru Tok Dor)P87G8<S: 1 Tn# j =a %mar bin Abdullah(PK 8M)S8T:ASA A1 8n# Ari>adli bin Sulaiman(Penyelaras PPDA)A5K 1 Pn# 7oridah bt Sidek(Guru *imbingan)sta> 6an Mohd =uso bin 6#Kadir(KP Agama :slam)Pn# 7ormi bt Said(Guru PSS? Guru Mu>ik)Pn# @arina bt =uso (Guru *ahasa) 3  TENTATIF PROGRAM TA<:K MASAAKT::T:BATATA7(A AD)C#3 hingga;#2 pagiPelan!aran Minggu Anti Dadah  Gimik Anti Dadah  *a!aan :krar Anti Dadah oleh semua murid  !apan Guru *esar  9aguSemua 6argaKetua Murid(:S7:7)C#3 hingga;#2 pagi  Doa  Senamrobik  Mesej SihatSemua &arga(<A*)C#3 hingga.#. pagi  Doa  *oboboy  Pameran Anti Dadah  Beramah Anti DadahTahap ,(K AM:S)C#3 hingga;# pagi  *a!aan Doa dan =assin  Solat ajatSemua murid(A AD)C#3 hinggaE#. pagi  *a!aan Doa  Majlis Penutup dan Penyampaian adiahSemua &arga PENUTUP 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks