Kjemiprosess

Pages 2
Views 4
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Læreplan for Kjemiprosessfaget – faglig utvikling i læreforholdet Lærlingens sjekkliste og egenvurdering før gjennomgang med faglig leder:…
Transcript
Læreplan for Kjemiprosessfaget – faglig utvikling i læreforholdet Lærlingens sjekkliste og egenvurdering før gjennomgang med faglig leder: 0= ingen praksis, 1= deltatt i arbeid, 2= har noe erfaring, 3= kan utføre selvstendig Lærlingens navn: Produksjon og vedlikehold, Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Side 1 av 2 planlegge arbeid i henhold til instrukser, prosedyrer og gjeldende regelverk utføre arbeid i henhold til instrukser, prosedyrer og gjeldende regelverk vurdere arbeid i henhold til instrukser, prosedyrer og gjeldende regelverk bruke tekniske flytskjemaer gjøre rede for enhetsoperasjoner gjøre rede for tilhørende prosessutstyr starte produksjonsenheter og prosesser drifte produksjonsenheter og prosesser stoppe produksjonsenheter og prosesser optimalisere produksjonen ved hjelp av målinger optimalisere produksjonen ved hjelp av analyser overvåke ved hjelp av verktøy, utstyr og egne sanser analysere ved hjelp av verktøy, utstyr og egne sanser feilsøke ved hjelp av verktøy, utstyr og egne sanser løse driftsoppgaver i tverrfaglige team løse vedlikeholdsoppgaver i tverrfaglige team klargjøre prosessutstyr for vedlikehold gjennomføre systematisk forebyggende vedlikehold av utstyr klargjøre prosessutstyr for oppstart foreta nedkjøring foreta nødstopp bruke måleutstyr gjøre rede for virkemåten bruke styre- og reguleringsutstyr gjøre rede for virkemåten bruke styringssystemer bruke overvåkningssystemer iverksette tiltak i henhold til varslingsprosedyrer Iverksette tiltak i henhold til nødprosedyrer Dato: Vurdering: 0 1 2 3 Kommentar Læreplan for Kjemiprosessfaget – faglig utvikling i læreforholdet Lærlingens sjekkliste og egenvurdering før gjennomgang med faglig leder: 0= ingen praksis, 1= deltatt i arbeid, 2= har noe erfaring, 3= kan utføre selvstendig Lærlingens navn: Dato: Vurdering: 0 Produkt og produktflyt, Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne: 1. bruke datablader 2. bruke dokumentasjon i henhold til rutiner for helse, miljø og sikkerhet 3. bruke datablader og dokumentasjon kvalitetssikringsarbeid 4. gjøre rede for virksomhetens verdikjede fra råstoff til produkt 5. drøfte faktorer som påvirker lønnsomheten i produksjonen 6. gjøre rede for hva som skjer kjemisk i enhetsoperasjoner og prosesser 7. gjøre rede for hva som skjer biologisk i enhetsoperasjoner og prosesser 8. gjøre rede for hva som skjer fysisk i enhetsoperasjoner og prosesser 9. gjøre rede for bedriftens organisering 10. gjøre rede for bedriftens egenart 11. gjøre rede for bedriftens rolle lokalt, nasjonalt og internasjonalt 12. utføre driftsanalyser 13. vurdere analyser opp mot spesifikasjoner Dokumentasjon og kvalitet, Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne: 1. bruke tegninger i arbeidsutførelsen 2. bruke skjemaer i arbeidsutførelsen 3. bruke bilder i arbeidsutførelsen 4. bruke instrukser, prosedyrer og standarder i arbeidsutførelsen 5. rapportere muntlig på norsk 6. rapportere muntlig på engelsk 7. rapportere skriftlig på norsk og engelsk og ved hjelp av digitale verktøy 8. registrere avvik 9. rapportere avvik 10. dokumentere arbeid i henhold til instrukser, prosedyrer og gjeldende regelverk 11. gjøre rede for virksomhetens innvirkning på miljøet 12. gjøre rede for konsekvenser av drift og avvik 13. arbeide i tråd med bransjens etiske retningslinjer 14. drøfte problemløsning og optimalisering av produksjonen på norsk og engelsk med kollegaer og andre faggrupper Side 2 av 2 1 2 3 Kommentar:
Advertisements
Related Documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x