Kesalahan Ejaan Dan Kata Nama

Pages 2
Views 15
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  Kesalahan Ejaan dan Kata Nama 1 Walaupun kerajaan atau perlembagaan Malaysia membenarkan rakyat untuk bebas menyuarakan pendapat, namun hak ini ada batasannya. 2 Rakyat juga tidak boleh menyoal isu kedudukan Raja-Raja Melayu dan lain-lain. 3 Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum dan bangsa seperti melayu, cina dan india. 4 Pada masa ini wujud golongan atheis yang tidak beragama. 5 Isu sensetif akan mengugat keharmonian. 6 Di laman Facebook terdapat banyak page berkaitan politik apabila kita membaca post yang ada. 7 Sebuah negara demokratik mengalu alukan kebebasan bersuara. 8 Rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud mentaati raja dan negara. 9 Walaubagaimana pun, kita dapat lihat isu tersebut daripada pelbagai aspek. 10 Terdapat pelbagai punca masalah komunikasi disalah tafsirkan. 11 Banyak pihak suka memutar belitkan fakta. 12 Ramai pengguna mengemaskini maklumat setiap hari. 13 Salah faham diwujudkan bertujuan memecah belahkan kepercayaan rakyat. 14 Disamping itu walau pun isu yang disebarkan hanya isu kecil tetapi kesannya besar. 15 Penyebaran maklumat palsu dimedia massa amat berleluasa. 16 Bentuk komunikasi kadang-kadang menyebabkan satu pihak menyalah-tafsir maklumat. 17 Stereotaip terhadap bahasa Melayu menyebabkan individu mencampur adukkan  bahasa. 18 Terdapat banyak kes-kes individu yang ditangkap kerana menyebarkan maklumat  palsu.  19 Masyarakat sering meluahkan pelbagai isu-isu ekonomi kini yang menggugat kehidupan mereka. 20 Gejala buli adalah antara kesan-kesan bahaya teknologi maklumat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! # $ % ' ( ) *+,-(
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks