Kertas Kerja Sukaneka Sukan Ragam

Pages 18
Views 11
of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
INSTITUT PERGURUAN KAMPUS TUANKU BAINUN KERTAS KERJA SUKANEKA DAN SUKAN RAGAM 2012 ANJURAN PELAJAR-PELAJAR DIPLOMA PERGURUAN LEPASAN IJAZAH (DPLI) AMBILAN DISEMBER 2011 1.0 PENGENALAN Aktiviti Sukaneka dan Sukan Ragam merupakan salah satu aktiviti bagi mengeratkan hubungan antara semua pelajar DPLI ambilan Disember 2011 di Institut Perguruan Tuanku Bainun. Ini kerana institut adalah saluran asas dalam pembentukan sikap, nilai murni, dan integriti seseorang individu,dalam melahirkan sebuah m
Transcript
    INSTITUT PERGURUAN KAMPUS TUANKU BAINUN KERTAS KERJASUKANEKA DAN SUKAN RAGAM2012 ANJURANPELAJAR-PELAJAR DIPLOMA PERGURUAN LEPASAN IJAZAH (DPLI)AMBILAN DISEMBER 2011  1.0PENGENALAN  Aktiviti Sukaneka dan Sukan Ragam merupakan salah satu aktiviti bagimengeratkan hubungan antara semua pelajar DPLI ambilan Disember 2011di Institut Perguruan Tuanku Bainun. Ini kerana institut adalah saluran asasdalam pembentukan sikap, nilai murni, dan integriti seseorang individu,dalammelahirkan sebuah masyarakat yang harmoni dan dinamik. PenganjuranSukaneka dan Sukan Ragam ini juga merupakan salah satu wadah untukmenyatukan dan meningkatkan kerjasama antara semua pelajar. Aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan semasa Sukaneka dan sukan Ragam ini adalahdirancang bagi menghasilkan satu platform semangat setiakawan danmuhibbah antara pelajar. Antara pengisian dalam aktiviti sukan ragam inimeliputi aspek kebudayaan, kerohanian dan sukan. Adalah menjadi harapan,sambutan aktiviti sukaneka dan sukan ragam ini akan lebih meriah danberjalan lancar serta berjaya mencapai objektifnya. 2.0TUJUAN Tujuan utama Sukaneka dan Sukan Ragam ini adalah untuk memenuhikeperluan kursus Pendidikan Jasmani (PJK2102W) di samping itumengetengahkan potensi diri pelajar-pelajar dalam bidang sukan. Ia jugadapat memberikan pendedahan kepada mereka tentang proses pengelolaandan pengendalian aktiviti-aktiviti seperti acara sukaneka atau Hari Sukan disekolah nanti. Seterusnya pelatih-pelatih DPLI akan dapat ilmu pengetahuantentang jenis-jenis Sukaneka dan Sukan Ragam dan juga TGFU iaitu‘Teaching Games For Understanding’. 3.0 STRATEGI PELAKSANAAN3.1NAMA PROGRAM SUKANEKA DAN SUKAN RAGAM 3.2TEMA Cadangan tema hari sukaneka dan sukan ragam ialah “SANTAI SAMA-SAMA”3.3OBJEKTIF ã Sebagai ruang untuk saling kenal-mengenali dan mengeratkanhubungan silaturahim di kalangan pelajar-pelajar DPLI IPGKTB. ã Menyemarakkan semangat kerjasama, hormat-menghormati danmenanam nilai-nilai murni melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan. ã Mewujudkan persefahaman dan semangat kerja berpasukandi kalangan pelajar DPLI IPGKTB sekaligus dapat meningkatkan kualitidan produktiviti kerja. ã Untuk membudayakan budaya hidup sihat di kalangan warga IPGKTB. ã Mengetahui cara pengelolaan dan mengendalikan Sukaneka danSukan Ragam.  3.4PESERTA Pelajar-pelajar Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (GSTT) AmbilanKhas Ambilan Disember 2012. Kumpulan yang terlibat adalah :3.4.1DPLI Pra Sekolah-Muzik3.4.2DPLI Matematik-3.4.3DPLI Muzik-KH3.4.4DPLI Muzik-PCPeserta ini dibahagikan kepada 8 kumpulan (rujuk Lampiran A). 3.5TARIKH, MASA DAN TEMPAT Tarikh: 26 Mac 2012Masa: 7.30 pagi – 11.00 pagiTempat:Padang Bola Jaring 3.6TENTATIF PROGRAM 7.45 :Kedatangan Peserta acara8.00:Perasmian8.15:Acara Shoalin Soccer 8.25:Acara Berganding Bahu8.35:Acara Ku Tuju Cintamu8.45: Acara Hoki8.55 :Rehat9.05:Acara Debu – Debu Cinta9.15:Acara Isi Air Dalam Botol9.25:Acara Melintas Jalan “Cross the road”9.35:Acara Lambung – Lambung Sayang9.45:Acara Jemputan10.00:Penyampaian Hadiah 10.20 :Penutup 3.7ACARA YANG DIPERTANDINGKAN 3.7.1 “Shaolin Soccer” (Muzik-KH-Halimah Bt Abdullah) 3.7.2 Berganding bahu (Muzik-PC-Fong Mei yen) 3.7.3 Ku Tuju Cintaku (Pra Sekolah-Siti Nor Dalila Bt Abd.Manap) 3.7.4 Hoki (Matematik-Nur Ilda Bt Kamaruzzaman) 3.7.5 Debu – debu cinta (Pra Sekolah-Saripah Bt Zainol Abidin) 3.7.6 Isi air dalam botol (Matematik-Rohaslinda ) 3.7.7 Melintas Jalan (“Cross the road’)(Muzik-PC-Poh Phiak Huang) 3.7.8 Lambung – lambung sayang (Muzik-KH-Nor Asyikin BtMohamad Noh )Syarat-syarat dan peraturan permainan – Sila rujuk Lampiran B.  3.8 JAWATANKUASA PROGRAM Pengerusi:Mohamad Faizal Bin ZakriNaib Pengerusi : Mohd Azman Bin Mohd IdrosSetiausaha : Noor Hafiz Fatihah binti MohaamedNaib Setiausaha : Abiramee A/P SolamuthooBendahari :Lee Say LingJawatankuasa KecilJawatankuasa Peralatan - Beh Cheap Pin (Ketua) - Kong Nee PingJawatankuasa Kepegawaian - Syahidatul Munawirah Binti Saidin (Ketua)Hakim – Hakim Bagi Semua Sukaneka dan Sukan Ragam  Siti Nor Dalila binti Abd. Manab  Saripah binti Zainol Abidin  Nur Ilda binti Kamaruzzaman  Rohaslinda binti Ab.Hamid  Fong Mei Yen  Poh Phiak Huang  Nor Asyikin binti Mohamad Noh  Halimah binti AbdullahPenjaga Masa  Ganeshini Naidu A/P Kanoikaiy  Siti Erwina binti Tulot  Syafarina binti SamanTugas : meniup wisel untuk semua kumpulan berhenti danbermula secara serentak.Statistik  Nurul Huda binti Omar   Khairunmisa binti Jamil Khir Jawatankuasa Persiapan Tempat- Maizurah- Mohamad Faizal Bin Zakri-Syahidatul Munawirah- Chua Shu ChingJawatankuasa Hadiah -  Asnira binti Kamaludin (Ketua) - Nora binti Idris - Sobirah binti Yahya
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x