Kertas Kerja Pertandingan Sukan Antara r

Pages 7
Views 2
of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  1 KELAB KRIKET SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN TAWAU PETI SURAT 62281 91032 TAWAU, SABAH Tarikh : 2 Mei 2014 Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Tawau Peti Surat 62281 91032 Tawau SABAH Melalui, Penolong Kanan Koko Sekolah Kebangsaan Taman Tawau Peti Surat 62281 91032 Tawau SABAH  Puan, PERMOHONAN BAJET PERTANDINGAN SUKAN ANTARA RUMAH SUKAN 2014 Perkara di atas adalah dirujuk. 02. Sukacita dimaklumkan kepada pihak puan, seramai 250 orang pelajar SK Taman Tawau telah terpilih untuk menyertai pertandingan Sukan Antara Rumah Sukan pada ketetapan yang berikut: Tarikh Kejohanan : 10 Mei 2014 Tempat : Padang SK. Taman Tawau 03. Sebagai persediaan bagi usaha yang demikian, pihak kami ingin memohon peruntukan sebanyak RM 3360.00  bagi membiayai keperluan pelajar sepanjang pertandingan tersebut. Kertas Kerja pertandingan dilampirkan bersama-sama surat ini untuk perhatian dan tindakan pihak Puan. 04. Atas rasa perihatin dan tanggungjawab pihak puan untuk menjayakan misi sukan Sk Taman Tawau tahun 2014, kami dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Sekian “SUKAN UNTUK 1MALAYSIA”   Saya yang menurut perintah ( SOPHIAAN LAHIDU ) Guru penasihat, Kelab Kriket SK Taman Tawau Sk Fail  2 KERTAS KERJA PERTANDINGAN SUKAN ANTARA RUMAH SUKAN SK TAMAN TAWAU   TARIKH : 10 MEI 2014  3 MISI 1. Pelajar cemerlang di peringkat negeri dan kebangsaan 2. Semua sekolah yang mana pelajar terbabit akan di tempatkan, terlibat dengan kegiatan sukan dan permainan serta aktiviti ko-kurikulum. 3. Menjadikan daerah Tawau antara yang terbaik di negeri Sabah dalam sukan dan permainan, kurikulum dan HEM. 4. Menyeimbangkan program ko-kurikulum sama pentingnya dengan pencapaian akademik semua pelajar. MATLAMAT 1. Melahirkan lebih ramai ahli sukan berkualiti. 2. Memantapkan sistem pengurusan berkesan dan berbudaya kerja bermatlamat menjurus ke tahap kecemerlangan yang tiada titik akhir. 3. Menghasilkan pelajar cemerlang dalam bidang ko-kurikulum. OBJEKTIF 1. Melahirkan pelajar yang berpengetahuan tentang sukan. 2. Melahirkan pelajar yang berkualiti dan pakar mengenai selok belok permainan satu masa kelak 3. Mengalakkan perkembangan permainan yang lebih maju. 4. Membantu dan memastikan pelajar mendapat latihan yang bertaraf kebangsaan atau yang setaraf dengannya. SASARAN 1. Kumpulan pelajar yang menjadi sasaran dalam kemajuan sukan ialah: a. Pelajar SK Taman Tawau. b. Individu-individu yang berminat dalam sukan. c. Pelajar tahun 3 TEMPAT PERTANDINGAN Padang Sekolah SK TamanTawau,  4 SASARAN 250 pelajar Dibahagikan kepada 4 rumah sukan. PELAKSANAAN PERTANDINGAN Dijalankan dalam tempoh 6 jam. Peserta akan taklimat sebagai bahan rujukan semasa pertandingan berlangsung. Tenaga pengajar adalah merupakan dikalangan guru. Kominikasi dua hala akan berlangsung sepanjang pertandingan dijalankan. JENIS PERTANDINGAN 1. Permainan badminton 2. Permainan bola sepak 3. Permainan Bola Tampar 4. Permainan Futsal 5. Permainan Sukaneka FORMAT PERTANDINGAN LIGA SEPUSINGAN Johan ditentukan dengan jumlah kutipan mata terkumpul terbanyak.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks