Kamus Istilah Tasawwur Islam

Pages 23
Views 29
of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
KAMUS ISTILAH TASWWUR ISLAM MATA PELAJARAN TASAWWUR ISLAM TING 4 & 5 Kamus istilah ini disusun untuk kegunaan pelajar yang mengambil matapelajaran Tasawwur Islam Tingkatan empat dan lima. Ianya disusun sesuai dengan apa yang diguna pakai dalam buku teks Tasawwur Islam tingkatan 4 dan 5 Disediakan oleh : Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, Bachok, Kelantan Cetakan 2008 0 Kontrak jual beli untuk membeli sesuatu barangan dengan bayaran harga secara tertangguh termasuk keuntungannya sekali. Pelangga
Transcript
    0 Kontrak jual beli untukmembeli sesuatu barangandengan bayaran hargasecara tertangguh termasukkeuntungannya sekali.Pelanggan dibolehkanmembayar secara ansuranmengikut tempoh yang telahdipersetujui secara bersama. Alam nyata yang bolehditanggapi oleh pancainderamanusia dan bolehdiunakan ada bila-bila   Cetakan 2008 KAMUSISTILAH MATA PELAJARANTASAWWUR ISLAMTING 4 & 5 Kamus istilah ini disusun untuk kegunaan pelajar yang mengambilmatapelajaran Tasawwur Islam Tingkatan empat dan lima. Ianyadisusun sesuai dengan apa yang diguna pakai dalam buku teksTasawwur Islam tingkatan 4 dan 5 Disediakan oleh :Safaee b. ZakariaSMK Jelawat,Bachok,Kelantan    Bil Istilah Maksud 1.    Adil  Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya2.    Agama Budaya  Agama, kepercayaan atau ajaran yang diciptakan oleh manusiasendiri, hasil daripada pemikiran mereka tanpa bimbingan wahyu.Contohnya fahaman-fahaman seperti komunisma dan sebagainya.3.    Agama Langit   Agama yang diturunkan oleh Allah s.w.t kepada manusia melaluiperantaraan Rasul dan Nabi. Contohnya Agama Islam, Kristian,Yahudi dan Nasrani.4.    Ajaran Sesat   Ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukanIslam yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenarnyayang berdasarkan al-Quran dan hadis contohnya ajaran Ayah Pin.5.    Ajnabi  Orang lelaki atau perempuan yang sah dikahwinkan antarakeduanya ( tiada perhubungan kekeluargaan )6.    Akal  Keupayaan manusia berfikir.7.    Akhlak  Tingkah laku, etika, moral atau sifat yang tertanam dalam jiwaseseorang.8.    Akidah Keyakinan atau kepercayaan tentang kewujudan Allah s.w.t yangmaha Esa, yang tiada bersekutu, mempunyai sifat-sifatkesempurnaan, kesucian dan kebesaran9.    Alam Segala mahkluk yang ada dilangit dan di bumi yang diciptakanoleh Allah s.w.t untuk kegunaan dan kemudahan manusia.10.    Alam Ghaib  Alam yang tidak dapat ditanggapi oleh pancaindera dan akalmanusia. Kewujudan alam ini dapat difahami melalui keimanandan keyakinan yang teguh kepada Allah s.w.t Contohnya sepertialam kubur, padang mashyar dan sebagainya11.    Alam kubur/alambarzakh Tempat sementara manusia menunggu hari kiamat selepasmereka mati12.    AlamMusyahadah  Alam nyata yang boleh ditanggapi oleh pancaindera manusia danboleh digunakan pada bila-bila masa mengikut keupayaan akalmanusia. seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan, bahan galian dansebagainya.13.   ‘Alamiyyah   Sarwajagat / global iaitu Islam ialah agama yang sesuai kepadasemua manusia tanpa mengira tempat dan zaman.14.    Amar makruf nahi mungkar  Menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran15.    Antihadis Fahaman yang menolak hadis sebagai sumber hukum dalamIslam.  Bil Istilah Maksud 16.    Ar-Rahim Sifat Allah s.w.t yang Maha Penyayang17.    Ar-Rahman Sifat Allah s.w.t yang Maha Pemurah18.    Asma’ wa sifat     Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia,iaitu Allah s.w.t memiliki 99 nama yang indah bagi diri-Nya danmemiliki 41 sifat yang terdiri daripada 20 sifat yang wajib,20 sifatmustahil dan satu sifat yang harus baginya.19.    Astronomi  Ilmu falak, iaitu ilmu tentang bintang-bintang yang melibatkankajian tentang kedudukan, pergerakan dan perkiraan sertatafsiran yang berkaitan dengan bintang.20.    Aza Perkataan atau perbuatan yang dilakukan ke atas orang yangmenerima bantuan dan pertolongan daripada seseorang.Perbuatan itu dilakukan oleh pemberi bantuan tersebut denganmengungkit-ungkit pertolongan yang telah diberikannya, sehinggamenimbulkan perasaan sakit hati orang yang mendapatpertolongan tersebut.21.    Azali  Ilmu Allah s.w.t yang hakiki, qadim ,kekal dan mutlak.22.   Badan Eksekutif  Badan pemerintahan  – badan yang bertanggungjawab mengurusdan mentadbir negara23.   Badan Legislatif  Badan perundangan  – sebuah badan yang berkuasa membuat,mengubal, meminda atau memansuhkan undang-undang24.   Bai ‘ bithaman ajil  Kontrak jual beli untuk membeli sesuatu barangan denganbayaran harga secara tertangguh termasuk keuntungannyasekali. Pelanggan dibolehkan membayar secara ansuranmengikut tempoh yang telah dipersetujui secara bersama.25.   Baitulmal  Perbendaharaan negara Islam26.   Barzakh  Alam tempat roh orang mati berada sementara menunggudibangkitkan semula pada hari akhirat nanti ( alam kubur)27.   Bermukim Orang yang tinggal di sesuatu tempat buat sementara waktusahaja28.   Bidaah Mereka-reka perkara baru dalam agama (beribadat) yang tidakpernah diamalkan pada zaman Rasulullah dan para sahabatbaginda.29.   Boros Membelanjakan harta secara berlebih-lebihan daripada keperluansebenar atau membelanjakan harta kepada perkara yang tidakperlu atau membelanjakan harta kearah maksiat.30.   Budaya Keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak,berkelakuan dan cara berfikir serta segala hasil kegiatan ataukerohanian masyarakat31.   Budaya BukanIslam Budaya yang bertentangan dengan Islam dan adat orang melayuyang lemah lembut contohnya budaya bersekedudukan tanpa  Bil Istilah Maksud nikah, budaya lepak, hippies dan sebagainya32.   Budaya Islam Cara hidup masyarakat Islam yang berteraskan ketakwaan kepada Allah33.   Darurat  Keadaan yang memaksa34.   Dhabit  Orang yang cukup kuat ingatan untuk mengingati sesuatu yangdidengarinya35.   Dhob Sejenis binatang yang hidup di daratan dan menyerupai binatangbiawak pasir.36.   Diat  Harta benda atau bayaran tertentu yang wajib diberikan kepadawaris orang yang dibunuh sebagai ganti hukuman qisas yang tidakdapat dilaksanakan.37.   Din  Agama yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna.38.   Drastik  Keterlaluan, terlalu keras (berkenaan sesuatu tindakan)39.   Ekosistem Sistem yang melibatkan interaksi antara sesuatu komuniti(haiwan, tumbuhan) dengan alam persekitaran yang tidakbernyawa.40.   Etika Nilai akhlak atau tingkah laku yang menjadi pegangan seseorangatau sesuatu kumpulan semasa menjalankan tugas41.   Fakir  Orang yang tidak dapat memenuhi walaupun separuh daripadakeperluan dan perbelanjaan hidup sehariannya42.   FalsafahJenayah Peraturan dan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.tterhadap kesalahan yang melibatkan pencerobohan terhadapnyawa, anggota tubuh badan serta harta benda manusia.43.   Fardhu Ain Kewajipan/perintah Allah yang dikenakan ke atas setiap orangIslam yang cukup syarat-syaratnya. Jika dilaksankan akanmendapat pahala manakala jika ditinggalkan akan berdosa.Seperti menuntut ilmu44.   Fardhu Kifayah Kewajipan / perintah Allah yang dikenakan ke atas setiap orangIslam yang cukup syarat-syaratnya. Jika sudah terdapatsebahagian daripada umat Islam dalam sesuatu kawasan telahmelaksankan perintah tersebut, maka semua orang terlepasdaripada dosa, tetapi jika tiada sesiapa pun yangmelaksanakannya maka semua orang akan berdosa. Sepertimenguruskan jenazah45.   Fasakh Pembatalan ikatan perkahwinan atau perceraian yang berlakumelalui keputusan yang ditetapkan oleh pihak kadi / mahkamah,disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh pasanganterbabit.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks