of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
PENGHARGAAN Alhamdulillah syukur kehadrat Ilahi kerana berkat dan nikmat serta kurniaan dariNya, akhirnya dapat juga kami menyiapkan laporan penuh mengenai kajian kes bagi projek PB 201 ini. Di dalam menyiapkan laporan ini, terlalu banyak dugaan dan cabaran yang terpaksa kami harungi, tapi semua itu kami jadikan sebagai satu pengajaran dan pengalaman yang cukup berharga kerana penat lelah kami akhirnya berbaloi apabila laporan ini akhirnya berjaya disiapkan dengan sempurna dan jayanya. Ucapan
Transcript
  1 PENGHARGAAN  Alhamdulillah syukur kehadrat Ilahi kerana berkat dan nikmat serta kurniaan dari-Nya, akhirnya dapat juga kami menyiapkan laporan penuh mengenai kajian kes bagiprojek PB 201 ini. Di dalam menyiapkan laporan ini, terlalu banyak dugaan dan cabaranyang terpaksa kami harungi, tapi semua itu kami jadikan sebagai satu pengajaran danpengalaman yang cukup berharga kerana penat lelah kami akhirnya berbaloi apabilalaporan ini akhirnya berjaya disiapkan dengan sempurna dan jayanya.Ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih yang tidak terhinggakepada pensyarah kami iaitu Puan Azween Irma kerana banyak membantu kami dalamsemua segi untuk memikirkan cara yang sepatutnya untuk menyelesaikan masalahyang di hadapi.Selain itu, sekalung penghargaan untuk semua pensyarah dan pelajar PoliteknikSultan Azlan Shah kerana menjayakan projek perniagaan kami ini. Ucapan ini ditujukan juga kepada kedua-dua ibu bapa kami kerana banyak menyokong dan membantu kamidari segi kewangan, semangat dan moral. Sekian, Wassalam.  2 ABSTRAK Kajian kes dilakukan selepas menamatkan sesuatu kerja atau projek. Kajian inibanyak memberi faedah terutamanya untuk mengetahui kekuatan dankelemahan didalam melakukan sesuatu pekerjaan. Melalui kajian kes ini kamidapat mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dan menyelesaikannya bagikesenangan pada masa hadapan. ABSTRACT Case studies were carried out after completing a job or project. This study is a lotof benefit, especially to know the strengths and weaknesses in doing a job.Through this case study we can find problems and solve problems for futureenjoyment.  3 PENGENALAN Kajian memberikan kita pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untukmembantu kita membuat keputusan dalam pelbagai konteks. Bagaimanapun istilah “kajian” biasa digunakan d engan makna “pengutipan data” (data collection ). Ahli-ahlipolitik menyatakanmereka menggubal polisi berasaskan kajian, manakala ahli-ahliperniagaan memaparkan hasil kajian untuk meyakinkan pengguna tentang produk yangmereka jual.Dalam kajian, pengutipan data adalah penting kepada hala tuju masadepan penyelidik atau organisasi/institusi tertentu, orang-orang berkepentingan, yangmenaja sesuatu kajian itu.Dalam kajian pendidikan, misalnya, masalah-masalah pendidikan dikaji oleh paraguru untuk mendapatkan penyelesaian, penjelasan atau ilmu baru yang bolehmembantu guru-guru meningkatkan prestasi mereka dan juga pelajar-pelajarmereka.Data kajian boleh dikutip melalui pelbagai cara dan daripada pelbagai sumber,yang akhirnya diringkaskan dalam satu dokumen. Bagaimanapun, sekiranya data initidak dapat ditafsir dengan baik, ia tidak dianggap sebagai satu kajian.Secara ringkas, data kajian perlu dikutip dan ditafsir secara sistematikberdasarkan tujuan kajian yang jelas. Dalam hal ini, kajian boleh didefinisikan sebagaipendekatan saintifik, iaitu sistematik, kepada kajian tentang sesuatu/beberapa masalah.Di sini, sistematik atau saintifik bermaksud kajiandibuat dengan menggunakanhubungan logik yang tidak hanya berlandaskan kepercayaan yang tidak mempunyaibukti nyata. Hubungan logik dan sistematik ini melibatkan penjelasan tentang kaedahpengutipan dan penganalisisan data, memberi penakrifan yang sesuai terhadap hasilkajian, menjelaskan sebab-sebab berkaitan hasil yang diperoleh serta menjelaskansegala batasan yang boleh memberi kesan kepada hasil kajian  4 KAJIAN KES Perniagaan Char Kue Teaw yang kami jalankan selama seminggu telah melaluipelbagai dugaan dan cabaran. Walaupun sambutan yang diberikan oleh pelangganamat memberangsangkan, tetapi masalah tetap timbul. Oleh yang demikian,perbincangan antara ahli kumpulan telah dijalankan bertujuan menambah baikkekurangan dalam perniagan ini.Antara masalah-masalah yang di bangkitkan dan penyelesaian yang dicadangkan ialah:1) Masalah waktu perniagaanWaktu perniagaan yang dijalankan terlalu singkat. Ini keranapenyedian bahan memakan masa yang agak lama. Selain itu,ketidakcukupan bahan-bahan perniagaan juga menjadi punca utamawaktu perniagaan menjadi singkat.Sebagai penyelesaian, pada masa akan datang, bahan-bahanperniagaan mestila disediakan dengan secukupnya. Ahli-ahli perlumembuat anggaran yang lebih tepat supaya masalah seperti ini tidakberulang lagi. Selain itu, penyedian bahan perlu dilakukan pada masayang sesuai, sebagai contoh malam sebelum perniagaan dijalankan dansebagainya.2) Masalah produktivitiProduk yang dihasilkan iaitu char kue tiaw mengambil masa yangagak lama untuk disediakan semasa perniagaan dijalankan. Inidisebabkan beberapa faktor seperti tukang masak yang keletihan, bahanyang tidak mencukupi dan bahan yang rosak akibat kemalangan kecil.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks