JENIS-JENIS IKATAN

Pages 3
Views 3
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  Perlembagaan Pertubuhan 0  Fasal 1 : Nama dan Alamat.  i. Persatuan ini adalah dikenali dengan nama PERTUBUHAN PENGAKAP INSTITUT PERGURUAN KAMPUS GAYA ii. Alamat yang didaftarkan bagi persatuan ini adalah INSTITUT PERGURUAN KAMPUS GAYA Fasal 2 : Tujuan Persatuan  i. Untuk melatih dan menonjolkan bakat kepimpinan. ii. Untuk membantu program peningkatan kurikulum, motivasi dan mengurangkan masalah disiplin guru. iii. Memberi peluang guru mengambil bahagian secara aktif melalui aktiviti yang disediakan. Fasal 3 : Keahlian  i. Ahli persatuan ini adalah terdiri daripada guru-guru PDPLI ii. Pemilihan ahli dibuat berdasarkan minat dan bakat guru dan pengelibatan di sekolah  bertugas. iii. Guru penasihat boleh mempengaruhi guru bagi tujuan menambah bilangan ahli persatuan. Fasal 4 : Tanggungjawab dan Hak Ahli.  i. Setiap ahli bertanggungjawab untuk menghadiri mesyuarat dan mengambil bahagian dalam semua aktiviti persatuan. ii. Setiap ahli juga berhak untuk bersuara, memilih dan dilantik memegang sebarang jawatan dalam persatuan. Fasal 5 : Mesyuarat.  i. Satu mesyuarat agung perlu diadakan dalam perjumpaan pertama iaitu pada awal tahun untuk:  –   memilih ahli Jawatan Kuasa persatuan  –   kewangan  –   ucapan penangguhan  –   cadangan-cadangan ii. Ahli Jawatan Kuasa adalah terdiri daripada: a. Pengerusi  b. Setiausaha c. Bendahari d. Enam orang AJK iii. Mesyuarat AJK perlu diadakan dua kali setahun iaitu pada awal tahun dan pada akhir tahun berkenaan. iv. Mesyuarat kali pertama akan memberi tumpuan untuk merancang aktiviti tahunan  persatuan. v. Korum-korum bagi mesyuarat agung hendaklah sebanyak 2/3 daripada jumlah keseluruhan ahli. vi. Korum bagi mesyuarat AJK hendaklah sebanyak 2/3 daripada bilangan ahli-ahli  jawatankuasa. Fasal 6 : Tugas Pegawai Atau AJK Persatuan.  i. Pengerusi  Menjadi pengerusi mesyuaraat, bertanggungjawab untuk memastikan segala mesyuarat dan aktiviti dijalankan mengikut perlembagaan. ii. Setiausaha Menjalankan urusan persatuan mengikut perlembagaan, menyimpan minit dan surat, menulis laporan mingguan, menyimpan segala rekod dan menyediakan laporan tahunan persatuan. iii. Bendahari Bertanggungjawab dalam hal kutippan kewangan persatuan, apabila ada kutipan berlaku  beliau perlu menyerahkan wang dan senarai nama ahli terlibat kepada Guru Penasihat. Fasal 7 : Punca Kewangan / Pendapatan.  i. Kewangan persatuan ini diperolehi melalui : a. wang SUWA (Kokurikulum).  b. sumbangan Guru PDPLI. c. derma daripada ahli dan orang ramai. ii. Semua kutipan dan perbelanjaan wang untuk sebarang aktiviti persatuan perlu mendapat kelulusan pihak pentadbir sekolah dan rekod perbelanjaan mesti disediakan. Fasal 8 : Pindaan Perlembagaan Persatuan.  i. Perlembagaan persatuan ini tidak boleh diubah atau dipinda kecuali dengan keputusan mesyuarat agung. ii. Perubahan atau pindaan itu hanya berkuatkuasa setelah mendapat persetujuan pengarah. Fasal 9 : Tafsiran.  i. Sekiranya timbul sesuatu yang tidak jelas mengenai tafsiran dalam perlembagaan ini,  perkara itu hendaklah dirujukkan kepada Mesyuarat Jawatankuasa. Keputusan Jawatankuasa mengenai perkara itu adalah muktamad. Fasal 10 : Pembubaran.  i. Persatuan ini tidak boleh dibubarkan kecuali dengan persetujuan pengarah atau Pentadbir Sekolah.  PENDAFTARAN IPGK GAYA . ………………………..  PENDAFTARAN BADAN BERUNIFORM / KELAB / PERSATUAN / PERMAINAN TAHUN ……………   1. NAMA : KUMPULAN PENGAKAP ……………………………………….  2. GURU PENASIHAT : 2.1 2.2 2.3 2.4 3. AHLI JAWATAN KUASA : 3.1 ……………………………………………. S/B …………………… (KETUA)   3.2 ……………………………… S/B …………………… (PEN KETUA)  3.3 3.4 3.5 3.6 4. BILANGAN AHLI : LELAKI : ………….. ORANG   PEREMPUAN : …………… ORANG   JUMLAH KESELURUHAN : ………….. ORANG  5. KEGIATAN : TARIKH : …………………………… HARI : …………. MASA : ……………………….  6. TARIKH : ……………………  tandatangan ( GPK. KOKURIKULUM) LULUS / TIDAK DILULUSKAN tandatangan (GURU PENASIHAT 1 )
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks