Jadual Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid Ting 1

Pages 4
Views 0
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  JADUAL PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID SAINS TINGKATAN 1 UNIT BAND DESKRIPTOR PENTAKSIRAN (/) MENGUASAI (X) BELUM MENGUASAI TANDATANGAN GURU & TARIKH TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS 1 PENGENALAN KEPADA SAINS 1 Menyatakan pelbagai kerjaya dalam bidang sains dengan betul 1 Menyatakan pelbagai fenomena semula jadi dengan betul 5 Mengamal dan menilai maklumat saintifik untuk menyiasat faktor yang mempengaruhi ayunan bandul dalam satu jangka masa mengikut prosedur betul dan bersistematik 2 Menerangkan kuantiti fizik dengan jelas 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk membuat pengukuran mengikut prosedur yang betul 3 Mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai konsep berat dan jisim secara meluas 6 Mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan mengenai kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian secara kreatif, inovatif dan lengkap TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN 2 Nutrisi 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran siantifik untuk menyediakan slaid, menggunakan mikroskop mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk melukis struktur sel haiwan dan sel tumbuhan mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan 3 Mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai persamaan dan perbezaan struktur serta fungsi bagi sel haiwan dan sel tumbuhan secara meluas  2 Menerangkan maksud beserta contoh organisma unisel dan multisel dengan jelas 4 Mengamal dan menilai maklumat saintifik untuk mengelaskan organisma unisel dan organisma multisel melalui kajian makmal mengikut prosedur yang betul dan bersistematik 1 Menyatakan pelbagai jenis sel manusia dengan betul 3 Mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai fungsi pelbagai  jenis sel dalam badan manusia secara meluas 3 Mengaplikasikanpengetahuan saintifik mengenai fungsi organisai sel dari mudah ke kompleks secara meluas 6 Mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan untuk menjlaskan manusia adalah organisma kompleks secara kreatif, inovatif dan lengkap TEMA: JIRIM DALAM ALAM 3 JIRIM 1 Menyatakan pelbagai pbjek yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang dengan betul 4 Menggunakan pengetahuan saintik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai  jisim dan memenuhi ruang 3 Mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai perbezaan susunan dan pergerakan zarah dalam tiga keadaan jirim secara meluas 5 Mengamal dan menilai maklumat saintifik bagi menyelesaikan masalah berkaitan ketumpatan 4 KEPELBAGAIAN SUMBER DI BUMI 2 Menerangkan kegunaan pelbagai sumber di Bumi yang menyokong kesinambungan hidup dalam kehidupan harian dengan jelas 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran mengikut prosedur yang betuk dengan bimbingan 4 Menggunakan pengetahuan  saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji ciri-ciri logam dan bukan logam serta pengelasannya mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji kaedah pengasingan campuran mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan 6 Mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan tentang hubungan sumber dengan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi secara kreatif, inovatif dan lengkap 5 Udara di Sekeliling Kita 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji komponen udara mengikut prosedur yang betul 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan 5 Mengamal dan menilai maklumat saintifik bagi menyelesaikan masalah menyiasat gas yang terlibat dalam respirasi mengikut prosedur yang betul dan bersistematik 5 Mengamal dan menilai maklumat saintifik bagi menyiasat gas yang terlibat dalam pembakaran mengikut prosedur yang betul dan bersistematik TEMA: TENAGA DALAM KEHIDUPAN 6 SUMBER TENAGA 1 Menyatakan pelbagai jenis sumber dan sumber tenaga dengan betul 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji Matahari membebaskan haba mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji perubahan tenaga   daripada tenaga keupayaan kepda tenaga kinetik dan sebaliknya mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan 3 Mengapliksikan pengetahuan saintifik mengenai pengelasan tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui secara meluas 6 Mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan mengenai keperluan memelihara sumber tenaga dan cadangan penggunaan tenaga efisien secara kreatif, inovatif dan lengkap 7 HABA 2 Menerangkan perbezaan antara haba dan suhu dengan jelas 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji kesan haba terhadap jirim mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan 5 Mengamal dan menilai maklumat saintifik untuk menyiasat penebat haba serta kegunaannya mengikut prosedu yang betul dan bersistematik 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji kesan haba terhadap jirim mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan 5 Mengamal dan menilai maklumat saintifik untuk menyiasat objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat mengikut prosedur yang betul dan bersistematik 5 Mengamal dan menilai maklumat saintifik untuk menyiasat objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat mengikut prosedur yang betul dan bersistematik
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks