Introdag (2)

Pages 28
Views 110

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
1. Introdag Fagligt entreprenørskab i de erhvervsrettede uddannelser Esnord, foråret 2019 2. Dagens program ã Hvad skal vi i gang med? ã Forventningsafstemning ã…
Transcript
 • 1. Introdag Fagligt entreprenørskab i de erhvervsrettede uddannelser Esnord, foråret 2019
 • 2. Dagens program • Hvad skal vi i gang med? • Forventningsafstemning • Arbejdsformer • Entreprenørskab og entreprenørskabsundervisning • Entreprenørskab i brancherne • Eksamen og vejledning Esnord, foråret 2019
 • 3. De rum vi bevæger os imellem undervejs på uddannelsen… Undervisnings -rummet på DEP Jeres skolemiljø Jeres undervisningsrum Jeres elevers læringsrum Samfundet/store omverden Jer som studerende Jer som undervisere Skolen som organisation Omverdenen som vilkår og med- /mod-spiller Jeres elever som lærende Eksperimenterne
 • 4. Esnord, foråret 2019 FORLØBET I den fysiske verden I den virtuelle verden Eksperiment Eksperiment Refleksionsspørgsmål, der besvares på bloggen DEL 1 DEL 2 DEL 3
 • 5. Eksperimenthjulet Præfase Eksperimentafsæt afsendes DNA: Forandringsbehov Designfase Eksperimentet designes DNA: Prototyping Aktionsfase Eksperimentet gennemføres DNA: Udforskning af praksis Analyse- og evalueringsfase Eksperimentet analyseres og evalueres DNA: Vurdering af forandringskraft Konceptualiseringsfase Eksperimentet konceptualiseres DNA: Forenkling og generalisering Implementering– og spredningsfase Eksperimentresultat modtages DNA: Beslutning om ibrugtagning Ny praksis iværksættes Strategisk niveau Eksperimentteam Eksperimentteam og strategisk niveau Forandringsteori Forandringsteori
 • 6. EKSPERIMENTHJULET • Eksperimenthjulet er en model til at arbejde systematisk med uddannelseseksperimenter. • Formålet med denne eksperimenterende tilgang er at skabe ny viden om, hvad der virker i praksis • Ny viden skabes ved at afprøve hypoteser (forestillinger om forandring) i konkrete uddannelseseksperimenter samt iagttage, analysere og vurdere forandringerne.
 • 7. Udforsker i egen praksis • At være ’udforskende’ i forhold til sin egen praksis. • At arbejde reflekterende og systematisk med at indsamle viden om, hvordan eksperimentindsatsen virker i den lokale kontekst, og hvilke tegn indsatserne genererer. • At udvikle et sprog og en metode, som gør det muligt at registrere, evaluere og vurdere aktionerne i praksis/ uddannelseseksperimenterne. • At ledere og lærere udvikler praksis på baggrund af en udfordring, undring eller vision.
 • 8. Forventningsafstemning
 • 9. DIDAKTISK FORM Induktiv proces Funktionsgrupper • ‘rød tråd’, ‘aktivitet’ og ‘klima’ Tydelighed • Underviserroller og deltagerroller • Evalueringskriterier og produktkrav. Procesrefleksion undervejs
 • 10. Funktionsgrupper Dag 1 – 29. april Dag 2 – 1. maj Dag 3 – 6. maj Gruppe 1 RØD TRÅD AKTIVITET KLIMA Gruppe 2 AKTIVITET KLIMA RØD TRÅD Gruppe 3 KLIMA RØD TRÅD AKTIVITET Rød tråd-gruppen fastholder dagens pointer, registrerer interessante vinkler, giver proces- kommentarer etc. den efterfølgende dags morgen således, at vi får trukket en tråd til den foregående dags arbejde. De fremlægger deres ”røde tråd” som det første om morgenen, og der kan være nogle, der har supplerende bemærkninger fra holdet. Rød tråd-gruppen på dag 3 fremlægger deres røde tråd sidste dag om eftermiddagen. Aktivitets-gruppen tilbyder hver dag et aktiverende indslag, som kan få os til at røre os, udfordrer vores kreativitet, indbyder til leg, får os til at grine el.lign. (tidsramme: max. 15 min). Klima-gruppen har ansvaret for et godt fysisk klima i undervisningslokalet. De lufter ud i pauserne, de sørger evt. for koldt frisk vand, osv.
 • 11. LÆRINGSMÅL. FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Kompetencemål Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til • håndtere og selvstændigt tage ansvar for at nyskabe og kvalificere didaktikken gennem en undersøgende og eksperimenterende tilgang i et fagligt og tværfagligt samarbejde med inddragelse af relevante samarbejdspartnere og brugere. • arbejde entreprenørielt både didaktisk og brancherettet for derigennem at skabe rammerne for udvikling af elevernes entreprenørielle og innovative kompetencer. • selvstændigt og i samspil med andre at kunne identificere udviklingsbehov samt indgå i organisatorisk og tværprofessionelt arbejde med udvikling og implementering af entreprenørskabsundervisning. For at opnå disse kompetencer skal den studerende Viden • have indsigt i og forståelse for entreprenørskab og forskellige tilgange til entreprenørielle og innovative processer og metoder i relation til erhvervsrettede uddannelsers branchespecifikke områder. • have viden om forskellige teorier og metoder til entreprenørskabsundervisning samt hvilken betydning de har for didaktik og læring. Færdigheder • kunne tilrettelægge, skabe og vurdere undervisnings- og læringsmiljøer som udvikler elevernes innovative og entreprenørielle kompetencer. • kunne skabe erhvervsrettet entreprenørskabsundervisning begrundet i formål, mål, processer, metoder, resultater og anvendelsesperspektiver. • kunne anvende og formidle forskellige fremgangsmåder, metoder og teknologier, der fremmer udviklingen af elevernes innovative og entreprenørielle kompetencer.
 • 12. Hvad forstår vi ved ENTREPRENØRSKAB ?
 • 13. Definition af entreprenørskab ”Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi der skabes kan være af økonomisk, social eller kulturel art.” (FFE – Taksonomi i entreprenørskabsuddannelse – perspektiver på mål, undervisning og evaluering; s. 7)
 • 14. Et skifte i forståelsen af ‘entreprenørskab’ • Forkerte forestillinger om, hvad kreativitet og innovation er. - Haft fokus på individuelle talenter • Grundlæggende handler det om modet til at lære! - Skal have fokus på arbejdende fællesskaber, udvikling af alles potentiale og hverdagsopfindsomheden • ”Det globale arbejdsmarked værdsætter i stigende grad kreative og relationelle færdigheder på bekostning af snævre instrumentelle færdigheder” fra Tanggaard & Juelsbo: ”Lær!”, s. 22
 • 15. 4 entreprenørielle dimensioner Handling Kompetencer til at iværksætte initiativer og virkeliggøre dem gennem samarbejde, netværk og partnerskaber. Kompetencer til at analysere og håndtere økonomi, ressourcer og risici, samt kommunikere formålsrettet og kunne organisere, målsætte, og lede aktiviteter. Kreativitet Kompetencer til at se og skabe idéer og muligheder, til divergent tænkning og kombinere viden fra forskellige områder på nye måder. Kompetencer til at skabe og revidere personlige forestillinger, samt at eksperimentere og improvisere for at løse problemer og udfordringer.
 • 16. 4 entreprenørielle dimensioner Omverdensrelation Kompetencer til at kunne iagttage, analysere og konstruere en social, kulturel og økonomisk kontekst som arena for værdiskabende handlinger og aktiviteter. Viden om og forståelse af verden, lokalt og globalt, herunder vurdering af globale muligheder og problemstillinger. Personlig indstilling De personlige og intersubjektive ressourcer, som elever og møder udfordringer og opgaver med. Troen på at kunne agere i verden og herigennem at kunne realisere drømme og planer. Kompetencer til at overkomme ambivalens, usikkerhed og social kompleksitet og at kunne arbejde vedholdende. Kompetencer til at kunne acceptere og lære af andres og egne fejl og at kunne foretage etiske vurderinger og refleksioner.
 • 17. ”Håndværket i bred forstand er en forudsætning for innovation, fordi oplæring indenfor et felt skaber fundamentet for, at man hurtigt og smidigt kan dygtiggøre sig indenfor andre felter” ”Mange organisationer mister innovationskraft, fordi de ikke tager håndværket alvorligt.” ”Det er håndværkerens evne til at fordybe sig, der sikrer organisationens fleksibilitet.” ”På overfladen kan det se ud, som om moderne teknologi overflødiggør håndværk, men hvis vi taber fornemmelsen for materialer og traditioner gennem brug af teknologi, går det udover kvaliteten af vores løsninger.” fra Tanggaard & Juelsbo: ”Lær!”, s. 53-54
 • 18. Definition af entreprenørskabsundervisning Entreprenørskabsundervisning er "Indhold, metoder og aktiviteter, der understøtter udvikling af motivation, kompetence og erfaring, som gør det muligt at iværksætte, lede og deltage i værdiskabende processer.” (FFE – Taksonomi i entreprenørskabsuddannelse – perspektiver på mål, undervisning og evaluering, s. 8) ”…undervisning… der udfordrer og rammesætter aktiviteter, der forpligter deltagerne til at anvende deres faglige viden og sætte den i spil i forskellige kontekster.” (FFE-YE taksonomi, s. 23) Esnord, foråret 2019
 • 19. Et bredt formål med entreprenørskabsundervisning • At give den enkelte mulighed for og redskaber til at forme sit eget liv • At uddanne engagerede og ansvarstagende medborgere • At udvikle viden og ambitioner om at etablere virksomheder og arbejdspladser • At øge kreativitet og innovation i eksisterende virksomheder • At skabe bæredygtig vækst og udvikling kulturelt, socialt og økonomisk (FFE-YE taksonomi, s.10)
 • 20. Entreprenørskabsundervisning • Typisk er der tre kategorier, som forskere indenfor feltet plejer at bruge: Undervisning om, for og gennem entreprenørskab (Hannon, 2005). • Undervisning om entreprenørskab er typisk teoretisk og har som formål at klæde elever og studerende på med kundskab og forståelse om entreprenørskab og entreprenørskabsforskning. • Undervisning for entreprenørskab har som formål at forberede elever og studerende på en karriere som iværksættere eller entreprenører. I denne undervisning er der typisk fokus på både teoretiske kundskaber om entreprenørskab og praktiske handlingsorienterede kompetencer. • Undervisning gennem entreprenørskab kan blive implementeret i mange forskellige undervisningsforløb, da fokus er på læringsmetoder og det at lære gennem en entreprenøriel proces. Undervisningsforløbets almindelige læringsmål kan således opnås samtidigt med, at elever og studerende klædes på med handlingsorienterede kompetencer samt evnen til at handle entreprenørielt og foretagsomt (Moberg, 2014).
 • 21. Mulige afsæt for fagligt entreprenørskab • Faglige domæner – faglige udfordringer • Personlige ressourcer, viden eller erfaringer • Udfordringer eller problemer fra hverdagslivet • Udfordring stillet af ekstern opdragsgiver – fx en virksomhed • En bestemt ressource fx økonomi, materiale… Fx cirkulær økonomi • Mode, trends eller samfundsmæssige forhold • Lokale/ globale problemstillinger – Fx FN’s udviklingsmål
 • 22. Tendenser i entreprenørskabsundervisning Arbejde med aktuelle konkrete problemstillinger – virkelige udfordringer: o Virkeligheden udenfor skolen spiller en større rolle i undervisningen o Elever bruger deres praktiske og teoretiske viden til at udtænke og udvikle løsninger i dialog med omgivelserne o Autentiske og praksisnære undervisningssituationer o Dynamisk organisering af undervisningen o Aktiv involvering af eleverne– fra passiv modtager til aktiv og skabende. Produktion af viden og nye løsninger. o Fælles opgaveløsning i et læringsmiljø med plads til at fejle
 • 23. Eksempler på forskellige forløb Entreprenørskabsundervisning som en afgrænset aktivitet f.eks. I 2 ugersforløb 1. Entreprenørskabsundervisning som integrerede elementer af den ”ordinære” undervisning 2.
 • 24. Hvad vil virksomhederne have? • Virksomhederne har brug for medarbejdere der på en og samme tid mestrer deres fag og som vil lære nyt og kan arbejde tværfagligt. • Det tværgående kræver netværk, erfaring og praktisk fornuft. (Kreativitet, handling, personlig indstilling og omverdensrelation) fra Tanggaard & Juelsbo: ”Lær!”
 • 25. 1) Afdæk hvordan entreprenørskab forekommer indenfor jeres uddannelsers erhvervsfag. Find eksempler herpå. 2) Tegn en tidslinje, hvor I giver eksempler på tendenser, der har været indenfor branchen i f.eks. et 30-40 årigt perspektiv 3) Præsentér jeres resultater for os i plenum OPGAVE om entreprenørskab i brancherne
 • 26. EKSAMENSFORM Mundtlig prøve kombineret med case • En case er en kortere deskriptiv tekst, der skildrer en relevant situation eller et forløb fra praksis. • Ved den mundtlige prøve kommenterer og uddyber den studerende sin case og viser gennem anvendelse af relevante teorier og undersøgelser sin evne til at analysere praksis. • Der perspektiveres i forhold til handlemuligheder i praksis. • Case og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen.
 • 27. 7. En mundtlig prøve kombineret med kort skriftlig case En case rummer dels en beskrivelse af et problem, som afspejler en relevant situation fra praksis; dels en analyse af problemet. Central er beskrivelsen af problemet og den kontekst, som den foregår i. Beskrivelsen kan bygge på systematiske observationer og undersøgelser. Det er væsentligt, at emnet er fagligt og professionelt relevant. Casebeskrivelsen danner afsæt for formuleringen af en problemstilling, som den studerende belyser og analyserer ved at inddrage relevante teorier. Ved den mundtlige prøve kommenterer og uddyber den studerende sin problemstilling og casebeskrivelsen og viser gennem anvendelse af relevante teorier og undersøgelser sin evne til at analysere praksis. Der perspektiveres i forhold til forskellige handlemuligheder i praksis. Case og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen. Ved gruppefremstillet kort skriftlig case gælder at indledning, (evt. problemformulering) og konklusion er fælles for gruppen. Ved den øvrige tekst angives det, hvem der har udarbejdet hvilke dele. Case og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen. 10 ECTS Omfang af case max 6 sider for 1 studerende, prøvetid 30 min inkl. votering max 8 sider for 2 studerende, prøvetid 45 min inkl. votering max 10 sider for 3 studerende, prøvetid 60 min inkl. votering
 • 28. Lidt om case-eksamen Casen skal kobles til jeres konkrete undervisningspraksis… Entreprenørskabsundervisning som en afgrænset aktivitet f.eks. I 2 ugersforløb 1. VIGTIGT:  skal forholde sig til sammenhængen med ”ordinære fag” – d.v.s. hvordan integreres entreprenørskab?  hvordan tilgodeses de 4 dimensioner? Entreprenørskabsundervisning som integrerede elementer af den ”ordinære” undervisning 2. VIGTIGT:  hvordan tænkes udviklingen af entreprenørskabs-kompetencerne ind i en samlet bevægelse frem mod mål?  hvordan tilgodeses de 4 dimensioner
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x