Grouping Presentation (Bajet2015 - V3)

Pages 17
Views 0
of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  GMGA 3033OPERASI DASAR AWAM PEMBENTANGAN KUMPULA210636 KHAIRUL AMRI YUSO210863 WILDAN BIN MOHD YUSOF210786 NURUL SAIDAH BT CHE MOHD NO10683 MOHD BORHAN HAFIZUL AZMI B. ABD WAHA  PENGENALAN BAJET2015 PembentangNajib Razak, PMLokasi & TarikhDewan Rakyat, 10 Okt 2014Tema“Ekonomi Keperluan Rakyat”NotaBajet terakhir untuk RMK-10Tunjang kerangka bajet7 Fokus /strategi utama ke arah pengurangan kos sara hidup rakyat  TEMA BAJET“ ekonomi keperluan rakyat DINILAI RAKYATMELALUI 7 STRATEGIBERTERUSAN – BAGI RAKYAT MENIKMATI KESTABILAN EKONOMI DENGAN CARA GUBAL & LAKSANA DASARHARUS ADA OBJEKTIF DAN MATLAMAT UNTUK SELESAI / ELAK MASALAHRANGKA PROGRAM DAN PROJEK DI BAWAH DASARKEJELASAN DASAR KPD KUMP. SASARAN  OBJEKTIF DASAR Istlah objektf - sau perbuaan aau tndakan yang berasaskan faka sebenar, aau tdak dipengaruhi oleh perasaanPerkara yang hendak dicapai - pelaksanaan dasar.Objektf dasar dilaksanakan oleh pihak kerajaan.Dua jenis objektf  Objekf umum menyeluruh / merangkumi objektf khusus. Objektf khusus lebih  jelas, egas aau jiu dan berkai rapa dengan objektf umum.Lebih daripada sau objektf khusus dalam sesuau kajian.Unuk menyelesaikan masalah yang disebukan dalam kenyaaan masalah. Objekf khusus pembayang kaedah diguna unuk capai
Advertisements
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks