GCI TUNTUTAN BERTINDIH Pulau Layang-layang

Pages 11
Views 2
of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  1 JABATAN PENGAJIAN SOSIAL INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS, KUALA LUMPUR TUGASAN KERJA KURSUS/ PROJEK (INDIVIDU)   SEMESTER: 1   TAHUN: 2018   GCI 1022 CABARAN DAN ISU SEMASA DUNIA DISEDIAKAN OLEH: NAMA PELAJAR : IRHAM SYAMIL BIN MOHAMAD IDRIS NO.K/P : 000219-10-1667 Program: PPISMP AMBILAN JUN 2018   KUMPULAN AKADEMIK ANGKA GILIRAN: J1.3 2018172310122 PENSYARAH: UTHAYAKUMARAN KARUPPIAH TARIKH SERAHAN: TARIKH DITERIMA: 18 SEPTEMBER 2018    2 INSTITUT PENDIDIKAN GURU   KAMPUS ILMU KHAS BORANG MAKLUM BALAS KERJA KURSUS Nama :IRHAM SYAMIL BIN MOHAMAD IDRIS  Angka Giliran : 2018172310122 Kod : GCI 1022 Nama Kursus : MATEMATIK ASAS Pensyarah UTHAYAKUMARAN KARUPPIAH Tarikh Hantar : 18 SEPTEMBER 2018 Tarikh Diterima ( Diisi oleh pensyarah)   Pengakuan Pelajar Saya mengaku bahawa kerja kursus ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya. Tanda tangan Pelajar :___________________________ Tarikh : __________________ (IRHAM SYAMIL BIN MOHAMAD IDRIS) Perincian Maklum Balas Kerja Kursus Pemeriksa: Moderator (jika berkaitan) Kekuatan: Kekuatan: Aspek yang boleh diperbaiki: Aspek yang boleh diperbaiki: Tanda tangan: Tarikh: Tanda tangan: Tarikh: Pengesahan Pelajar Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan oleh pensyarah telah saya rujuki dan fahami. Catatan (jika ada) Tanda tangan Pelajar : Tarikh :  3 PENGHARGAAN Selamat sejahtera kepada pihak tuan. Saya bersyukur kepada tuhan terhadap limpahan rahmat serta nikmat masa,nyawa tenaga yang dianugerahkan kepada saya dapat juga saya menyiapkan tugasan ini dengan  jayanya. Pertamanya, saya ingin mendedikasikan ucapa penghargaan ini kepada pensyarah tercinta saya, Sir Uthayakumaran Karuppiah kerana dengan tunjuk ajar serta bimbingan daripadanya membuka ruang untuk saya menyiapkan tugasan ini dengan cemerlang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa saya yang memberi saya pemudahcara untuk menyiapkan kerja kursus ini.Mereka telah memberikan saya segala kemudahan dan sokongan moral yang tidak terhingga sampai saya Berjaya menghabiskan tugasan ini. Ucapan penghargaan ini juga saya tujukan kepada rakan-rakan yang banyak memberi peringatan terhadap setiap apa yang saya telah alpa. Mereka membantu saya dengan menjawab setiap pertanyaan yang saya uterakan kepada mereka.  Akhir madah, saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara lansung atau sebaliknya dalam pembikinan kerja kursus ini.Terima kasih. Yang benar Irham Syamil Bin Mohamad Idris,  4 PENGENALAN Menurut Kamus Dewan Edisi ke 4 perkataan pulau bermaksud tanah atau daratan dikelilingi oleh air (di laut, di sungai, dll). Secara istilahnya, masyarakat mengetahui bahawa ungkapan pulau merupakan kata nama yang merujuk kepada suatu tempat yang terputus daratannya, dikelilingi oleh air dan memerlukan kapal air atau kapal terbang untuk sampai ke sana. Walaupun ia agak mustahil jika saya ingin menyatakan bilangan pulau yang terdapat di serata dunia kerana banyaknya tidak terkira dan pakar masih lagi mengkaji mengenainya. Namun begitu kita dapat mengetahui bahawa di Malaysia terdapat lebih kurang 878 buah pulau yang bertebaran di sekitar Malaysia dan 394 daripadanya berda di kawasan wilayah negeri Sabah. Kebanyakkan pulau di Malaysia telahpun dimajukan oleh pihak kerjaan petempatan rakyat eko pelancongan, planta minyak dan sebagainya seperti contoh Pulau Langkawi yang telah dimajukan menjadi eko pelancongan yang telah Berjaya menarik ramai pelancong asing setiap tahun dan telah Berjaya memberi sumbangan kepada ekonomi negara kita Malaysia. Di kawasan Asia Tenggara terdapat banyak pulau yang bertaburan di lautnya. Pulau-pulau ini dikenali sebagai Kepulauan Spratly. Kepulauan Spretly atau Gugusan Semarang Peninjau merupakan sebuah kumpulan kepulauan yang terdiri daripada 750 terumbu (Shoal), Palil (Islet), atol, pulau karang yang terletak di Laut China Selatan. Kepulauan ini terletak di kawasan perairan di Filipina dan Malaysia (Sabah). Ia mengandungi kurang daripada 4 kilometer persegi kawasan tanah di dalam kawasan laut yang luasnya lebih daripada 425,000 kilometer persegi. Kepulauan Spretly adalah salah satu daripada tiga kepulauan di Asia Tenggara yang mempunyai lebih daripada 30,000 buah pulau dan terumbu. Oleh itu, ia menyebabkan banyak kesulitan dalam mentadbir urus dan ekonomi di kawasan itu. Kira-kira 45 pulau diduduki oleh bilangan yang agak kecil angkatan tentera dari Vietnam, Republik Rakyat China, Republik China (Taiwan), Malaysia dan Filipina. Negara Brunei juga menuntut Zon ekonomi eksklusif di bahagian tenggara yang merangkumi hanya satu kepulauan kecil di atas min tinggi air (di Terumbu Semarang Barat Kecil). Kepulauan ini menjadi punca sengketa antara negara-negara berdekatan. Pulau ini dikatakan berada di atas pentas benua yang mengandungi petroleum dan gas asli. sebahagian daripadanya telah dihuni oleh sekumpulan manusia. Namun begitu ada juga yang tidak mempunyai penghuni dan tidak diketahui pemiliknya. Hal ini menyebabkan berlakunya konflik diantara beberapa negara di Asia Tenggara di dalam menuntut hak milik pulau-pulau berkenaan. Setiap negara, masing- masing mengeluarkan hujah masing-masing demi
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks