form 3 geografi

Pages 13
Views 0
of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  DH TUITION CENTRE gEOGRAFI FORM 3 1 Latihan Bab 1 : Kedudukan  Arahan:  Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat   pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih  satu  jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan. 1. Pernyataan di atas berkaitan dengan A koordinat B titik rujukan C garisan melintang D kedudukan relatif 2. Pernyataan tersebut merujuk kepada A kedudukan relatif B kedudukan mutlak C titik rujukan D koordinat 3. Berdasarkan maklumat di atas yang manakah merupakan titik rujukan? I Sekolah II Ladang III Kilang IV Tasik A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 4. Koordinat dapat menyatakan A kedudukan kampung B keluasan kebun koko C ketinggian bukit D jarak dari laut  2 5. Pelajar yang manakah duduk paling dekat dengan meja guru? A Eric B Jenny C Simon D Joriah 6. Koordinat tempat duduk Alia ialah A 0302 C 0301 B 0303 D 0203 7. Jenny duduk di baris A 01 C 03 B 02 D 04 8. Antara berikut, pernyataan yang manakah menerangkan tentang kedudukan mutlak? A Rumah terletak di kanan Bukit Sepi B Gereja terletak bersebelahan padang C Pejabat pos terletak di koordinat 0156 D Kedai runcit terletak berhampiran surau  3 9. Kedudukan Siti di dalam kelas ialah A lajur 2 , baris 2 B lajur 2 , baris 4 C lajur 4 , baris 2 D lajur 4 , baris 4 10. Lajur 3, baris 4 merujuk kepada kedudukan A Abu C Shanta B Amir D Rashid 11. Pelajar yang dimaksudkan ialah A Siti C Amir B Amin D Noriah 12. Jenis-jenis kedudukan ialah A lajur dan baris B titik rujukan dan koordinat C garisan menegak dan garisan mendatar D kedudukan relatif dan kedudukan mutlak  4 13. Kedudukan P ialah pada koordinat A 1607 C 1608 B 1707 D 1708 14. Koordinat Q ialah A 1810 C 1811 B 1910 D 1911 15. Koordinat Q ialah A 1810 C 1811 B 1910 D 1911 16. Antara berikut, yang manakah benar tentang koordinat? A Titik persilangan antara lajur dan baris B Garisan menegak yang dikira dari kira ke kanan C Garisan mendatar yang dikira dari hadapan ke belakang D Perletakan sesuatu tempat atau objek berdasarkan titik rujukan 17. Cara yang tepat untuk menunjukkan kedudukan sesuatu tempat di atas peta dan pelan ialah dengan merujuk kepada A lajur B koordinat C titik rujukan D kedudukan relatif
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks