Folio Hassan Al-banna

Pages 10
Views 0
of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
    Nama Kolej Kolej Vokasional Kulim Tajuk Folio Hassan al-Banna(Pendidikan Islam) Nama Pelajar Faris Ikmal Bin Rohaidzat Kursus Tahun 2(Mekanikal Teknologi Automotif) Semester Sem 4 2019 Nama Pensyarah Puan Alawiyah Binti Nordin  0.0Isi Kandungan Bil Tajuk 1.0 Penghargaan 2.0 Latar Belakang Hassan al-Banna 3.0 Sifat Peribadi Hassan al-Banna 4.0 Pendidikan Hassan al-Banna 5.0 Sumbangan Hassan al-Banna 6.0 Iktibar daripada Sejarah Hassan al-Banna 7.0 Kesimpulan 8.0 Rujukan   1.0Penghargaan Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak-pihak yang telah membantu saya untuk menyiapkan kerja kursus folioPendidikan Islam mengenai Hassan al-Banna. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah matapelajaran saya yang telah banyak membantu saya menyiapkan kerja kursus ini. Beliau juga member tunjuk ajar dan bimbingan kepada saya sepanjang proses membuat kerja kursus ini. Kesabaran beliau amatlah saya hargai. Ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa saya yang telah memberikan doronan dan sokongan kepada saya dalam menyiapkan folio saya dan pelajaran keseluruhannya. Walaupun sentiasa sibuk, masa singkat yang berkualiti dengan idea-idea bernas banyak membantu saya untuk menjalankan kajian ini.  Akhir sekali, terima kasih kepada rakan-rakan sekelas yang sama-sama berbincang dan berkongsi maklumat untuk menyiapkan kerja kursus ini.   2.0Latar Belakang Hassan al-Banna Nama sebenar beliau ialah Hassan Ahmad Abdul Rahman Muhammad al-Banna. Beliau dilahirkan pada Oktober 1906 di Desa al-Mahmudiah di Daerah al-Bahruyyah, Iskandaariah, Mesir, 90 batu dari Kaherah. Bapanya ialah Ahmad Bin Abdul Rahman al-Banna, berkelulusan Universiti al-Azhar di zaman Muhammad Abduh. Ibunya ialah seorang berperibadi mulia dan warak. Beliau mempunyai seramai lima orang adik beradik dan beliau merupakan anak sulung. Keluarnya ialah ulama yang dihormati yang tinggal di sebuah perkampungan petani yang terkenal kuat mentaati ajaran dan nilai-nilai Islam. Hassan al-Banna dibesarkan dalam suasan keluarga yang merendah diri dan hidup dalam keadaan serba sederhana. Isteri Hasan al-Banna ialah Latifah Binti Hussin al-Soli. Isterinya adalah pilihan ibunya. Latifah merupahan seorang yang berakhlak mulia dan bertakwa. Beliau mempunyai anak seramai 6 orang. Beliau meninngal dunia pada 12 Februari 1049 ketika berumur 43 tahun. Seorang ulama, imam, guru dan seorang pengarang terkenal yang menyumbang dalam penulisan kitab-kitab hadus dan figh perundanga Islam. Beliau mempunyai sifat-sifat kepimpinan yang baik.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks