FOKUS 2018 (F4 ^0 JAWAPAN).pdf

Pages 47
Views 0
of 47
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
   SEJARAH TINGKATAN 4 (FOKUS 2018) 1 En Kamaldeen Tamadun Mesir Purba (3100 S.M.) 1. Dianggap sebagai anugerah daripada Sungai Nil (mengalir dari utara Mesir →Laut Mediterranean) 2. Terletak di tebing Sungai Nil 3. Perkampungan → bandar → nome   (daerah) → bandar (pusat pentadbiran)  4. Susun lapis masyarakat Firaun (lelaki /perempuan) ã  Raja berkuasa mutlak dan suci ã  Diwarisi turun temurun ã  Dianggap jelmaan Tuhan Horus ã  Dinasti ke-3 & 4, digelar  Amon-Re  (Raja Matahari) ã  Ketua pendeta, pemilik tanah,ketua hakim, ketua pahlawan ã  Firaun Hatshepsut (perempuan)  –  pembinaan terusan, padang pasir → tanah subur   Bangsawan, Rahib, Tuan Tanah, Jurutulis ã  Bantu firaun dalam pentadbiran, keamanan, pengagihan penghasilan makanan. ã  Bangsawan  –  pegawai, penasihat, gabenor ã  Rahib  –  hal keagamaan ã  Jurutulis  –  menulis segala rekod kerajaan Rakyat Bebas (petani, pedagang, artisan) Hamba 5. Ciri-ciri Pentadbiran ã   Thinis → Memphis → Thebes   ã  Terletaknya kediaman firaun, pesat pemerintahan, pelabuhan penting, pusat keagamaan, pusat tumpuan penduduk ã  Sistem pemerintahan terancang Ekonomi ã  Pengkhususan kerja  –  penenunan, pembuatan tembikar & peralatan ã  Eksport utama  –  tekstil & kertas ã  Perlombongan emas  –  Nubia ã  Sungai Nil lebar  –  kapal boleh menyusurinya & berlabuh Kepercayaan ã  Konsep Politeisme  –  Re (Tuhan Matahari), Ra-Atum (Tuhan Langit), Amun (Tuhan Angin) ã  Percaya kehidupan selepas mati ã  Mayat disimpan & dijaga teliti   SEJARAH TINGKATAN 4 (FOKUS 2018) 2 En Kamaldeen ã  Mayat diiringi barangan dan kelengkapan harian ã  Solekan mayat, alat kebesaran, jumlah barangan  –  kedudukan & status mayat Tulisan ã  Tulisan hieroglif ã  Berasaskan kombinasi gambar & simbol yang berdasarkan bunyi ã  Untuk tujuan mencatatkan rekod aktiviti pertanian, pengutipan cukai ã  Penting untuk tujuan keagamaan, amalan ritual kepercayaan 6. Sumbangan Seni bina ã  Piramid (ilham Imhotep  –  pengamal ilmu perubatan, pengarang buku sains dan sastera) ã  Piramid Sakkara  –  pyramid tertua & binaan batu pertama ã  Menggambarkan kreativiti masyarakat Mesir Purba dalam pembinaan Penggunaan kertas ã  Cipta kertas daripada pokok papyrus   ã  Memudahkan penyimpanan khazanah bangsa ã  Meninggalkan kebergantungan pada kepingan batu bata Tulisan ã   Hieroglif → hieratik → demotic   ã  Cantik, halus, penuh seni pada makan & batu Pendidikan ã  Untuk kanak-kanak keluarga atasan dari umur yang rendah ã  Diuruskan rumah ibadat dan diletakkan di bawah pentadbiran kerajaan ã  Untuk melahirkan para pegawai kerajaan ã  Ilmu geometri, matematik, sains Perubatan ã  Proses memumiakan mayat ã  Status yang tinggi dalam masyarakat Pengawalan air Sungai Nil ã  Menukarkan padang pasir menjadi kawasan pertanian Kalendar 365 hari 12 bulan   SEJARAH TINGKATAN 4 (FOKUS 2018) 3 En Kamaldeen 1.   Tamadun Mesir Purba berkembang sejak Zaman Neolitik antara tahun 10000 S.M. hingaa 5000 S.M. a.   Jelaskan sistem pemerintahan tamadun Mesir Purba. ………………………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………………………  [4 Markah]  b.   Tamadun Mesir Purba dianggap sebagai “Anugerah Sungai Nil”.  Bagaimanakah masyarakat tamadun Mesir Purba memanfaatkan Sungai Nil bagi meningkatkan ekonominya? ………………………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………………………  [8 Markah] c.   Masyarakat Mesir Purba mencapai kegemilangan dan meninggalkan warisan serta khazanah bangsanya untuk dikaji dan dipelajari sehingga ke hari ini. Buktikan kebenaran pernyataan tersebut. ………………………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………………………  [6 Markah]   SEJARAH TINGKATAN 4 (FOKUS 2018) 4 En Kamaldeen Perkembangan aktiviti ekonomi telah mempengaruhi perkembangan tamadun awal Mesir Purba. Firaun Hatshepsut seorang pemimpin wanita Mesir juga memainkan peranan penting dalam melakukan pembaharuan dalam aktiviti ekonomi. (a) Apakah aktiviti ekonomi yang telah mempengaruhi perkembangan tamadun tersebut? F1 penenunan H1a pembuatan barang tembikar H1b membuat peralatan F2 mengeksport tekstil dan kertas  H2a menjalankan aktiviti melombong emas di kawasan Nubia H2b melakukan aktiviti perdagangan F3 pengangkutan air memainkan peranan penting  H3a Sungai Nil lebar H3b membolehkan kapal-kapal menyusurinya H3c berlabuh di pelabuhan-pelabuhan H3d seperti Thebes, Memphis, Fayourn dan Heliopolis F4 sistem   pemerintahan yang terancang H4a telah berjaya menarik pedagang-pedagang H4b dari Laut Mediterranean dan Laut Merah untuk singgah di pelabuhannya (b) Apakah pembaharuan yang telah dilakukan oleh Firaun Hatshepsut tersebut? F1 pembinaan terusan  H1a penukaran padang pasir H1b kepada tanah pertanian yang subur F2 keupayaan beliau membawa perubahan  H2a meletakkan beliau setanding dengan pencapaian firaun yang lain H2b wanita memiliki status yang tinggi (c) Wanita Malaysia pada masa kini telah terbukti setanding dengan kaum lelaki. Buktikan. F1 lahirnya pemimpin berdedikasi H1a Tan Sri Cempaka Kontik Kamariah, semangat yang ditunjikkan oleh pemimpin wanita lain seperti Allahyarhamah Tun Fatimah Hashimsebagai Menteri Kabinet pertama H1b Tan Sri Siti Norma Yaakob, berjaya meletakkan dirinya sebagai hakim wanita pertama H1c Tan Sri Zeti Akhtar Ungku Abdul Aziz dilantik sebagai Gabenor Bank Negara wanita pertama F2 mempunyai kebolehan dalam pelbagai bidang H2a Datuk Nicol Ann David menguasai sukan skuasy dunia H2b Pandalela Rinong Pamg yang berjaya muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia menyumbang pingat Sukan Olimpik H2c Datuk Siti Nurhaliza Tarudin yang muncul sebagai artis yang menerima anugerah paling banyak dari dalam dan luar negara iaitu sebanyak 159 anugerah
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks