FM S22 brosjyre

Pages 4
Views 3
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Brosiyre nr. M. 620 BATIIIOTOB TYPE S .22 DIN HK: SAE HK: TYPE S 2 2 cyl. 4-takt, slagvolum 1728 cm3 12 v11000 omdr./min. - 16 v11500 omdr./min. 14 v11000 omdr./min.…
Transcript
Brosiyre nr. M. 620 BATIIIOTOB TYPE S .22 DIN HK: SAE HK: TYPE S 2 2 cyl. 4-takt, slagvolum 1728 cm3 12 v11000 omdr./min. - 16 v11500 omdr./min. 14 v11000 omdr./min. - 19 v11500 omdr./min. 2 cyl. 4-takt, slagvolum '1145 cm3 DIN HK 8 v/1000 omdr./min. - 12 v11600 omdr./min. SAE HK: 10 v/1000 omdr./min. - 14'v11600 omdr./min. Utstyr EG: Fostbygget geor, elek trisk stortorronn rana lnstrumentbrett m/ l6sbor storterbryter. Heft Dem ikke bore ved HK-ongivelsen. Se ogs6 pd cylindervolumet ved kroftsommen ligning. I t. Termostotregulert I z.ffilillrilor' sions-smorins ved tonnhiulspumpe I I I II I kizlevonnstemperotur, vonnovkiolt logre. Mikronisk oliefilter for filtrerins ov oll olie ^ S. Olietett med dobbelte potentpokninger bok. l. H&ndollepumpe for lett oljeskift. cyl.forinser. :d. Utskiftbore ,, \ Forsosser mi flommebeskytter (luftFilter). .l30 t. Storisenerotlor 12 Y W. til til olle eksos- I vitole I logre. I I iI I L-IIIIIIIIIIIIII-J FREDRIKSSTAD MOTORFABRIK A/S KRAKEROY 1601 FREDRIKSTAD Telefon O32 - 40 288 Telex 18 621 Telegramadr.:,,Motor IT4OTORFABRIK FREDRIKSSTAD A/s Utstyr EK: Frikupling og reverseringsbrokett, elektrisk storter-orrqngement. Moloren leveres med ett ov folgende ulsiyr: EG. EK. Motor med vridbqrt propellerutstyr og frikupling. Frikupling o9 reversering er helt innebygget og fostbygget til motor og lilfarl oiie fro denne. Som stondord er motoren utstyrt med l2 V Bosch dynostorter-onlegg (elektrisk storter og dynomo) med instrumenter for kontroll ov olie og lodning. Stortebryfer med nakkel' Motor med fost pdbygget geor (forovet, noYleveres fost 3-vingef trol og okterover). Det propeller. Forovrig med elektrisk utstyr etc. som for utstyr EK somt vonlig utstyr som spesifisert nedenfor. EHG. Med hydroulisk geor istedenfor mekonisk. (Se egen brosjyre). Vonlig utstyr. lnstrumentbrett. Propelleroksel, 2125 mm totollengde (lengre mot pristillesg) os propeller. Giennomgdende stevnhyle, 600 mm mellom Bunnkrqn og sil for vqnninntok. Skiftenokkel. Bensinror ov kobber (2 m). Lyddemper. Vonnror ov kobber (2 m). Nodstort i svinghiul. Hdndoliepumpe for skiftning ov olie Metoll bensintonk (30 liter) med nadvendige romme. kroner. Bruksonvisning f lensene. fI t.1r - i bunn- Delekotolog. GAR LIKE SIKKERT SOM TIDEN FT TE lrw FREDRIKSSTAD MOTORFABRIK A/s Folgende tilleggsutstyr kon leveres: l. Ferskvonnskioling medkioleror. Ekstropumpe for vonn i eksos kon leveres. 2. Motepumpe .for brennstoff ndr tonken ligger lovere enn motorens forgosser. 3. 3-vins.et vridbort propellerursryr n6r f. ;k s. pl;tJ; ;t; r.#dlti rig. 4. Turteller. 5. Flytende glennomfongshylse istedenfor fqst. Ji'i tt Kiaring pd tyngre brennstoff. Vdre motorer orbeider bro pd troktorbrennstoff eller en blonding ov bensin og porofin. Den sikre.regulering. ov kialevonnstemperoturen ved termostot er ov tt r l 1yaninn,'i -'rj ren holdes r nKItg temperotur. Ieveringsbetingelser. I henhold til <Alminnelige leveringsbetingelser NL 29.) Bremsekurver: 1 kw Beskrivelse: T)pe S-22 og S-9; 2 cylindret 4-takt med sideventiler og avtagbart cylindertopplokk. Storrelse: S-22 vite cylinderforinger (utskiftbart). B unrzrantnt c : Av stopejern. Krmntapp: Av. stil, _senkesmidd, kraftig nert. Lagret i aimensjo- bronselager. Av all. Det er foruten 3 vanlige S,t.antpelbolt: Heltflytende, av herdet stil, noyaktig registerhjulene, otoren er oljetett med dobbille Elehtri a namo egg. Batteritenning med . Dynastarter (dyl ett med lamper kontroll_ stope_ lydlost. K jolasystcm: Impellerpumpe av bronse. Fordeline av kjolevannet_ til eksosroret ved kran. Vannavfjolt eksosbend. Termostatregulert kjolevannstemperatur. Propeller.utstyr.' Helt teringsskisse. Loftere: Av stil, herdet og slipt. Utskiftbare foringer av stopejern. Rett til konstruksjonsforandringer forbeholdes. !ril til Rcgister: Tannhjulsoverforing. Spesiallegerte ^legering. stcmpelringer ogsi en oljering. slipt. sm_oring med gjenn_omborit kruintapp. je.nsdrev mot stildrev. De-arbeider p raktisk falt Kamahsel: Forarbeidet i ett stykke av forsteklasses st6l, herdet og slipt til noyaktige toleranser. Stcmfe.l:. 1.36 HK Ueiustang: Senkesmidd i, stil-I profil. - - -lvitrnetallager for krumtapp, bronseforing for^stempelbola. irkulasjonssmoring ved tann_ s-2 Borring: 100 mm 90 mm Slag: ll0 mm 90 mm Volum: 1728 cm3 ll45 cm3 Ucht: S-22 S_2 Motor med utstyr EK/EG ca. 208 kg ca. lZ5 kg. Cylindar: Av spesiallegert stopeiern med innsatte - GAR LIKE SIKKERT SOM TIDEN i metall. Dimensjoner se mon_ pimontert termostat for rett Videre leveres hindoljepumpe, i foreta utpumping Lv oljen olje skal skiites.^ SeYlepropelier lrll f,'Iil FREDRIKSSTAD MOTORFABRIK A/s Monteringsskisse: A B c D 1s NBI Ved utstyr EG faller .Mr p c lH r I l K M N bort. Di mensjoner propellerutstyr: Type s-2 r j Utstyt Hvlseror A EK EG S-r, f,'[l , t I Ec e tj/* tt lz 13 Rev. ror Aksel tr/a 7t,' /8 400 1 350 1i45t | 375 a 7, ls t3ls a Prop. O GAR LIKE SIKKERT SOM TIDEN torfl -sEW ca. f,'il| o
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x