faxee research.docx

Pages 23
Views 24
of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
BOQONNAA TOKKOO 1. Seensa 1.1. seenduubee Qorannichaa Sirni gadaa duudhaa oromoo keessa isa tokko ta’ee kan uummanni oromoo waggaa saddet saddeetin baallii wal harkaa fuudhuun ittin buluudha. Sabni oromoo itoophiyaa kessaatti saba guddaa fi akka afrikaatti baay’ina dubbattootaan sadarkaa 3ffaa yoo ta’u, baay’inni ummata oromoo tilmaamaan gara miliyoona soddomaatti kan dhiyaatuudha. Ummanni oromoo osoo sirni dimookiraasi biyyaa keenyatti hin seenin dura bifa diimookraatawaa
Transcript
  1 BOQONNAA TOKKOO 1. Seensa 1.1. seenduubee Qorannichaa Sirni gadaa duudhaa oromoo keessa isa tokko ta’ee kan uummanni oromoo waggaa saddet saddeetin baallii wal harkaa fuudhuun ittin buluudha. Sabni oromoo itoophiyaa kessaatti saba guddaa fi akka afrikaatti baay’ina dubbattootaan sadarkaa 3ffaa yoo ta’u, baay’inni ummata oromoo tilmaamaan gara miliyoona soddomaatti kan dhiyaatuudha. Ummanni oromoo osoo sirni dimookiraasi biyyaa keenyatti hin seenin dura bifa diimookra atawaa ta’een sirna gadaatin fayyadamaa waliin bulchaa jiraachuun isaa ni beekama. Akkaa Alamaayyoon (1999: 39) “Gadaan sirna waan mara of keessatti qabuu fi jireenya oromoo kallatti maraan sakkatta’uudha. Kan a jechuun gadaan dhimma siyaasaa, mootummaa,murtiifi k.k.f. of keessatti qabata’’ jedha. Kanumatti dabaluun jechaa gadaa jedhuuf hiikaa tokko fi wal fakkaataa kennuun hin danda’amu; sirni gadaa akkaata a ittiin bulmaata uummatoota oromoo keesaa isa tokko yo mmuu ta’u gadaan oromoo waaggaa saddeeti saddeetiin aangoo wal harkaa fuudha. Yaaduma kana deeggaruun Dirribin (2014:149) yoo ibsu, sirni gadaa qaroominaa fi guddina sanyii namaa karaa hawaasummaa, seenaa,isaa bara dheeraa keessatti argate,sirna raajiidha ’’  jedha. Gadaan wanna nama tokkoon yeroo tokkotti eegalame miti.Gadaan wanna irraa jala, yaalii fi muuxannoo bara dheeraa irraa walitti kuufamee guddateedha.Gadaan takkaa kufaa takkaa ka’aa bara hedduu dabarseera.   1.2. Ka’umsa Qorannichaa   Sirni Gadaa ummata oromoo biratti beekkamtii guddaa kan qabuufi kabajamaadha.Sabni oromoo sabaafi sab-lammoota itoophiyaa kanneen lafa isaanii irratti hacuuccamaa turan keessaa isa tokkoodha.Asmaaroon (2006: 14) yoo ibsu “jijj iiramni siyaasaa biyyaatti bara 1981 wal qabateee yaanniif  i mirgi afaanifi aadaa ofii guddifachuu seenaa ofii qorachuu kaka’uumsa gudda akka   argannu taasiseera” jedha.kanuma   irraa ka’uun waa’ee sirna gadaa hayyoonni hedduun qorannoo cimaa irratti adeemsisaa kan jiraniifi walaloolee waa’ee sirna gadaatiin walqabatanis  2  baay’een isaani waaj  jira aadaa fi turiiziimi oramiyatiin golgamamnii  jiru. Haa ta’u malee walaloolee kunnin hedduun isaani immoo kanneen qorannoo irratti hin geggeeffamiini fi bifa  barr  eeffamatin hin ka’aamin jiru.   Kanuma irraa ka’uun qorattuun walaloolee kanniin hamma tokko qacceessuun bifa barreeffamaatin akka ka’amuuf  . Kanaafu, qorannoon kun gaaffilee armaan gadiitiifi deebii kenna jedhama.   1.3. Gaaffilee Bu’uuraa      Walaloolee afoolaa sirna gadaa irratti jedhaman maal fa’i?    Walalooleen afoolaa kunniin dhaamsa maal of keessaa qabu?    Walalooleen kunniin yeroo akkamii jedhamuu?    Qabiyeewwan walaloolee afoolaa sirna gadaa eenyuu fa’a 1.4. Kaayoo Qorannichaa 1.4.1. Kaayoo Gooroo Qaaccessa walaloolee afoolaa sirna gadaa oromoo godina arsii lixaa aanaa shaashamannee irratti xiyyeeffata. 1.4.2. Kaayoo Gooree    Walaloolee afoolaa sirna gadaa irratti jedhaman ibsuu.    Dhamsaa afwalaloolee sirna gadaa keessatti jedhamanii ibsuu.    Yoomessa afwalaloolee sirna gadaa kana keessa jedhamanii ibsu.    Hiika qabiyyeewwaan walaloolee afoolaa sirna gadaa ibsuu 1.5. Barbachisummaa Qorannichaa     Namoota dhimma mataduree kanaan walfakkaatu irratti qorannoo gaggeessanniif akka madda ragaatti tajaajiluu danda’a.      Qorannoon kun barreeffamaan walalooleen afoolaa sirna gadaa aadaa hawaasa badiif dagatamuuf akka hin saaxilamne gochuuf ni fayyada.    Afwalalooleen sirna gadaa keessatti jedhaman kunniin akka hin dagatamne gochuuf bifa  baarreeffamaatiin ka’uuf ni fayyada.    3     Namoota qorannoo mataduree kana irratti gaggeessaniif akka madda wabiiti fayyada 1.6. Daangaa Qorannichaa Qorannoon kun Godina Arsii lixaa aanaa shaashamannee irratti kan adeemsifameedha.Aanaa shaashamannee gandoota (8) kan of keessaa qabua, yoo ta’u walaloo s irna gadaa gandoota kanniin hunda keessatti jedhaman irratti qorannoon osoo geeggeeffame baay’ee gaarii ture. Haa ta’u malee sadarkaa kanatti haalaa kanaan qorannoo geggeessuun ulfaata waan t a’eef gando ota  jiran keessaa gandoota lama nati dhiyatan fudhachuun, Togaa fi waraansaa irrattii fudhadhee qorannoo geggesseera. 1.7. Hanqinaa qorannichaa Qorannoo tokko gaggeessuu keessatti bu’a bayiin nama muudatan hedduudha. Kan jechuun  bu’aa hojii sanaa argachuuf dhama’udha. Waan tokko hojjatan bu’aa argachuu keessatti gufuun nama qunnamuu d anda’a. Gufuu kanas cabsanii keessa darbuuf kutannoofi obsa qabachuun barbaachisaadha. Haaluma kan hanqinoonni yeroo qorannoo kana adeemsiiftu keessatti qorattuu muudatee keessaa akka ijootti kan ka’an kanneen armaan gadiiti; -    Hanqina yeroo fi baajataa     Namootaa walaloolee sirna gadaa irratti dandeetti qaban bakka fi yeroo  barbaadameeti dhabamu.    Kitaabileen walaloolee sirna gadaa irratti barreeffaman dhabamuu    Qorannoo kana gaggeessuun qorattuuf yeroo jalqab aa waan ta’eef beekumsa gahaa dhabuu  4 BOQONNAA LAMA 2 Sakatta’a Barruu  2.1 Maalummaa fooklorii Hiika fooklorii namoota adda addaa biratti mormii kaasaa kan ture yoo ta`u ,hiikaa isaa jecha salphaa tokkoon kaa`uun hin danda`amne.Akka Fiqaadeen (1984:5) yoo ibsu :jecha fooklorii  jedhu yeroo jalqabaatiif namni itti fayyadame namalammii ingilizii wiiliyaam joon jooms  jedhuudha Fooklorii alidileen kan baramuu fi beekumsa waa`ee addunyaakan hin tane waa`eehawaasummaa ,amanttii, aadaa fi barsifataati. Innis kan ibsamukaraa jechaa,sirbaa ,duudhaa, gochaa, amantii meeshaleetiin. Akkasumaas waliin dubbii adeemsa jijjirama waa uumuu fi waliin qoodannu taasisa. Fookoloriin aadaa, amantaa, gocha, duudhaa,seenaa,taphoota,sirboota fi kan kana fakkataan hawaasa afaanii yookiin amaleeffanna dhaan namarraa gara namatti kan darbuudha. Kaa jechuun fooklooriin aadaa hawaasaa afaaniin yookiin amaleeffannan darbu waan ta`eef hawaasni jireenya isaa keessatti wanta barsiifata qaba. Kanumatti dabaluun Encylopedia britanica (1993:493) yoo ibsu “fokolore is the  part of the culture, custam and belief of society that is based on popular tradition. It is produced by the community and usually transmitted or all and by demonstration”jedha. Akka yaada kanatti fooklooriin qaama aadaa hawaasummaa, duudhaa fi barsiifata hawaasummaa ta`anii dur irraa jalqabee dhalootatti kan darbaa dhufe kan ibsudha. Yeroo baay`ee afaaniifi gochaan kan daddarbuu fi maddi isaa hawaasa akka ta`e ibsa. Fooklooriin akkuma aadaa yaada bal `aa kan hammatu yoo ta`u isa maalummaa isaa gabaabsinee ilaaluuf fooklooriin kutaa aadaa keessaa qorannoo saayinsii irratti kan hin hundoofne argannoolee saayinsii fi tekinooloojjii kan hin hammanne ,dhalli namaa beekumsa muuxannoo isaa irraa argate irraa ka`uun wantoota tolchuu, hojjatuu, dubbatuu fi raawwatuu akkasumas bifa duudhaa ta`een kan rawwatuu fi kan dhaloota dhaalchisu qaama aadaati. World book volume 7 (1994:287) fooklooriin yommuu ibsu”Folk any  of the belief custums and tradions that peoples pass on from generation to generation ” jedha. Yaada kana irraa kan
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x