Edmund

Pages 11
Views 5
of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  Edmund, S., & Lyamtane, R. D. (2018). Effectiveness of the Heads of Schools in Managing Financial Resources in Public Secondary Schools in Moshi Municipality. International Journal of Scientific Research and Management  , 6 (05), EL-2018. https://doi.org/10.18535/ijsrm/v6i5.el01   KEBERKESANAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA KEUANGAN DI SEKOLAH MENENGAH AWAM DI PERBANDARAN MOSHI Abstrak Kajian ini mengkaji keberkesanan Ketua Sekolah Menengah dalam Mengurus Kewangan Sumber Sekolah Menengah Awam di Perbandaran Moshi. Ia dipandu oleh penyelidikan berikut soalan-soalan: 1.   Kepada sejauh manakah Ketua Sekolah melaksanakan prosedur dalam menguruskan kewangan Sekolah? 2.   Apakah tatacara pengeluaran, memastikan hak penjagaan, pengadaan dan pembayaran Sekolah kewangan? 3.   Apakah cabaran yang dihadapi oleh ketua sekolah dalam menguruskan sumber kewangan sekunder sekolah di perbandaran Moshi? 4.   Apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pengurusan sumber kewangan di Malaysia sekolah menengah di Perbandaran Moshi? Kajian ini adalah penyelidikan kuantitatif yang digunakan salib reka bentuk keratan. Prosedur persampelan rawak berstrata dan sederhana digunakan untuk mendapatkan peserta. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah soal selidik, jadual wawancara dan  jadual pemerhatian. Penyelidik menggunakan kaedah kuantitatif untuk menganalisis data. Pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS versi 16) digunakan untuk menghasilkan data yang digunakan untuk menguji hipotesis. Satu cara ANOVA digunakan untuk menguji semua hipotesis. Penemuan menunjukkan bahawa Ketua sekolah tidak mematuhi garis panduan kewangan yang diberikan oleh Kerajaan. Prosedur pembelian di Sekolah juga tidak mematuhi arahan garis panduan Kerajaan. Penemuan juga menunjukkan bahawa, dokumen kewangan pengurusan di Sekolah Menengah Awam di Perbandaran Moshi tidak mengikuti Kerajaan Arahan mengenai penemuan yang berikut telah dibuat; Ketua Sekolah tidak berkesan dan kurang baik dalam menguruskan sumber kewangan sekolah. Mereka tidak mematuhi perolehan prosedur yang diberikan oleh Kerajaan dan melaksanakan pada tahap yang memuaskan mengenai pembatalan dan pembayaran prosedur dana Sekolah. Kata kunci Sekolah kewangan, perolehan dan dokumen kewangan Pengenalan Pengurusan kewangan Sekolah Menengah di Tanzania telah menjadi aktiviti yang mencabar kepada kebanyakan Ketua Sekolah dalam sepuluh tahun yang lalu. Ini terutamanya apabila Kerajaan Tanzania memulakan secara besar-besaran program; Program Pembangunan Pendidikan Rendah (PEDP) dan Pembangunan Pendidikan Menengah Program (SEDP) yang bermula pada tahun 2002 berikutan penghapusan yuran sekolah. Menurut United Republicof Tanzania (2006), program tersebut adalah usaha untuk menterjemahkan Pendidikan Tanzania 1995 dan Dasar Latihan (TETP) dan Program Pembangunan Sektor Pendidikan (ESDP) ke dalam strategi yang boleh dilaksanakan. Pelaksanaan SEDP yang tepat memerlukan pengenalan beberapa garis panduan, beberapa di antaranya garis panduan perakaunan pengurusan kewangan dan garis panduan perolehan. Tujuan garis panduan ini adalah untuk membolehkan mereka yang terlibat dalam aktiviti hari ke hari  SEDP menjalankan tugas mereka secara teratur, telus, berkesan dan cekap semasa di masa yang sama menyediakan maklumat yang diperlukan untuk membuat keputusan yang berkesan. Ini bermakna, pengurusan perkara kewangan yang berkaitan dengan pendidikan dan perolehan Pendidikan Bahan-bahan kini dibawa di peringkat Sekolah. Pentadbiran Sekolah Menengah mempunyai kuasa untuk mengawasi dan mentadbir semua perkara kewangan. Oleh itu, anggaran 30,000 = / T.sh setiap tahun telah ditetapkan dan diperuntukkan bagi setiap murid untuk menyediakan sumber lain untuk meningkatkan kualiti Pendidikan Menengah (BEDC, 2004) Pernyataan Masalah Haki Elimu (2003) menunjukkan bahawa terdapat siri tuduhan yang dikenakan terhadap sekolah pentadbir bahawa mereka tidak mematuhi garis panduan kewangan yang diberikan kepada mereka untuk pelaksanaan SEDP di Malaysia seperti cara yang pentadbir sekolah dituduh salah mengurus dan menggelapkan wang yang dimasukkan ke dalamnya  jagaan. Setakat ini tidak ada bukti besar yang telah dikemukakan untuk menyokong semua tuduhan-tuduhan ini. Beberapa kajian telah dijalankan; Walau bagaimanapun, tiada kajian mengenai keberkesanan Ketua-Ketua Umum Awam Sekolah mengenai pengurusan kewangan sekolah berhubung dengan garis panduan kewangan terutama di Tanzania telah dilakukan. Oleh itu kajian ini menyiasat keberkesanan kepala sekolah dalam menguruskan sumber kewangan di Sekolah Menengah Awam di Perbandaran Moshi. Soalan kajian Kajian ini dipandu oleh soalan penyelidikan berikut: 1. Sejauh mana Kepala Sekolah melaksanakan prosedur dalam mengelola keuangan Sekolah? 2. Apakah prosedur yang dikeluarkan, memastikan keselamatan, perolehan dan pembayaran Sekolah kewangan? 3. Bagaimanakah dokumen kewangan Sekolah dikendalikan di Sekolah Menengah awam di perbandaran Moshi? 4. Apakah cabaran yang dihadapi oleh Ketua Sekolah dalam menguruskan sumber kewangan di Sekolah Menengah di Kota Kinabalu, Perbandaran Moshi? 5. Apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pengurusan sumber kewangan di Sekolah Menengah di Moshi perbandaran? Hipotesis 1. Tiada hubungan antara jantina Ketua Sekolah dan tahap sumber kewangan pengurusan Sekolah. 2. Tidak ada hubungan antara umur Ketua Sekolah dan tahap sumber kewangan pengurusan. 3. Tiada hubungan antara pengalaman Ketua Sekolah dan tahap kewangan Sekolah pengurusan sumber.  Kepentingan kajian Kajian ini penting kerana alasan berikut: Pertama, ia akan membantu ketua sekolah mengetahui peranan mereka sebagai pengawal / pengurus sumber kewangan sekolah institusinya. Oleh itu, adalah satu usaha untuk menyumbang kepada kajian lain yang dilakukan terhadap sumber kewangan pengurusan di sekolah menengah awam. Oleh itu, kajian ini akan memberikan gambaran yang jelas ibu bapa / penjaga dalam perjalanan sumber kewangan yang ditadbir dalam sekolah. Kedua, kajian ini akan menjadi asas dalam memberi maklumat yang berkaitan dengan cara kepala sekolah menguruskan dan mentadbir sumber kewangan di sekolah menengah awam untuk tujuan mencapai matlamat pendidikan. Oleh itu, ia akan memberikan cadangan untuk membantu dalam memberi arahan dalam proses pemantauan, penilaian dan sokongan untuk latihan yang sesuai mengenai pengurusan kewangan di sekolah menengah awam. Juga ia akan membantu pegawai pendidikan untuk membuat susulan pada menggunakan sumber yang sesuai untuk sekolah dan bertindak atas sebarang penyalahgunaan dana. Akhir sekali, kerajaan pusat dan kerajaan tempatan akan memainkan peranan mereka dengan berkesan dalam memperuntukkan yang cukup dan pada masa yang tepat sumber kewangan ke sekolah dan membuat penilaian melalui pengauditan dan mana-mana yang lain mekanisme yang dicadangkan. Skop dan Perantaraan kajian ini Kajian ini dilakukan di satu Perbandaran Moshi yang merupakan salah satu daripada enam daerah Kilimanjaro rantau. Pemilihan daerah ini menganggap masa yang diberikan untuk menyelesaikan tugas. Kajian Sastera Pelbagai kajian telah dilakukan terhadap pengurusan sumber kewangan oleh Guru Besar, Ketua Sekolah dan Pengetua. Antara kajian adalah seperti berikut: Reka Bentuk Penyelidikan Reka bentuk kaji selidik silang digunakan. Ia lebih disukai kerana ia membolehkan banyak data dikumpulkan untuk tempoh masa lampau dan dari pelbagai orang. Selain itu, ia membolehkan penyelidik untuk memeriksa ciri-ciri sampel seperti sikap, keutamaan dan minat. Kajian keratan rentas serta menyediakan amalan semasa, syarat atau keperluan dan menggambarkan prestasi program tertentu, produk atau organisasi. Kajian ini dijalankan di 10 Sekolah Menengah di kalangan 14 Sekolah Menengah di Perbandaran Moshi di mana 10 ketua sekolah, 10 bendahari, 100 guru dan 60 pelajar terlibat. nstrumen pengumpulan data Instrumen yang digunakan untuk mengumpul data adalah soal selidik, jadual wawancara dan dokumen jadual analisis. Soal selidik digunakan untuk mengumpul data daripada Ketua Sekolah, Guru, dan Pelajar.  Jadual Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari Bursar Sekolah berdasarkan persepsi, pendapat, pandangan mereka perasaan dan motif ke arah pelbagai isu seperti peranan ketua sekolah dalam kewangan Sekolah dan bagaimana berkesan pengurusan sumber kewangan adalah di Sekolah mereka. Jadual Analisis Dokumen digunakan untuk mengumpul data dari pejabat Sekolah Bursar. Fokus di sini adalah pada prosedur yang berbeza untuk melakukan transaksi di Sekolah. Analisis bajet Sekolah tahunan dan pemeriksaan guaman kewangan yang berbeza Penemuan Kajian ini dipandu oleh lima soalan penyelidikan dan tiga hipotesis. 1. Setakat mana Kepala Sekolah melaksanakan prosedur dalam mengelola keuangan Sekolah penemuan untuk soalan ini dikumpulkan dari guru, pelajar, guru sekolah dan bendahari sekolah. The Tanggapan guru dan pelajar diringkaskan dalam Jadual 1 Jadual 1 Tanggapan guru dan pelajar mengenai prosedur pengurusan kewangan sekolah) seperti yang ditunjukkan oleh Jadual 1, majoriti guru yang mengambil bahagian dalam kajian (69%) mengatakan bahawa ketua-ketua Sekolah tidak memastikan pematuhan dengan prosedur perolehan yang dikemukakan oleh pengurusan kewangan dan garis panduan perakaunan, manakala minoriti (10%) mengatakan bahawa ketua sekolah mematuhi perolehan prosedur. Penemuan ini bersesuaian dengan analisis dokumen yang dilakukan oleh penyelidik dimana-mana Dokumen mengenai garis panduan manual untuk prosedur perolehan untuk SEDP II telah terlepas di sekolah. Selain itu, (74%) guru juga mengatakan bahawa ketua sekolah tidak melaksanakan semua kegiatan sebagai yang dirancang oleh lembaga sekolah. Temubual yang dilakukan kepada bursar sekolah juga menyokong penemuan yang mengetuai sekolah tidak melaksanakan rancangan yang diluluskan oleh lembaga sekolah. Senario ini boleh disebabkan oleh beberapa sebab-sebab seperti kekurangan dana dari Kerajaan, kekurangan kerjasama daripada ibu bapa dan pengetahuan yang kurang baik mengenai pelan pelaksanaan Penemuan dalam Jadual 1 menunjukkan bahawa 60% pelajar yang terlibat dalam kajian itu menyatakan rancangan sekolah dan tahunan Belanjawan sekolah tidak disiarkan di papan notis sekolah bagi mereka untuk dibaca sebagaimana yang dipesan oleh Kerajaan sementara 28. 3% mengatakan bahawa mereka diposkan. Keputusan ini membayangkan bahawa majoriti 60% pelajar tidak dimaklumkan rancangan sekolah dan bajet sekolah tahunan melalui papan notis seperti yang diarahkan oleh perakaunan kewangan garis panduan. Apabila ketua-ketua sekolah ditanya mengenai cara mereka mengurus kewangan sekolah secara prosedur mereka bertindak balas seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2 Seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2 menunjukkan bahawa 60% daripada Ketua Sekolah yang mengambil bahagian dalam kajian tersebut mengakui bahawa mereka tidak melaksanakan garis panduan kewangan seperti yang diarahkan oleh Kementerian Pendidikan manakala 30% berkata mereka kadang-kadang mengikuti arahan dan 10% berkata mereka sentiasa mengikuti arahan. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa terdapat keberkesanan pengurusan sumber kewangan yang lemah di Malaysia sekolah. Penemuan ini disokong oleh Sigilai dan Bett (2013) yang mengatakan bahawa kebanyakan Guru Besar adalah didapati tidak berkesan dalam pengurusan kewangan sekolah kerana mereka sudah terlalu banyak bekerja tugas pentadbiran dan kerja kelas.
Advertisements
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks