dokumen.tips_pelan-strategik-bola-tampar-smkks.doc

Pages 14
Views 0
of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  SMK KABOGAN SEMPORNAPERANCANGAN STRATEGIK2016BIDANG PERSATUAN / KELAB(PELAN TINDAKAN DAN PELAN OPERASI)PERSATUAN BOLA TAMPAR   ANALISA PERSEKITARAN Kekuatan (Strength) S1 80% pelajar hadir semasa perjumpaan diadakanS2 10% ahli sangat berminat dan mempunyai kemahiran asas yang kukuh terhadap permainan BOLA TAMPAR sejak sekolah rendah.S3 90% guru komited terhadap tugasS4 70% Guru tinggal berhampiran dengan sekolah membolehkan tugas pemantauan lebih mudah.  Kelemahan (Weakness) W1 80 % ahli kurang berminat menyertai aktiviti kokurikulum yang dianjurkanW2 Kemudahan dan peralatan bantuan yang tidak mencukupiW3 Guru penasihat tidak pernah mengikuti kursus asas Permainan BOLA TAMPARW4 Tiada guru bertauliah sebagai guru penasihatW5 Kekurangan sumber kewangan bagi membiayai kos  jurulatih luar W6 Kekurangan sumber kewangan bagi membiayai kos pertandingan dan pembiayaan murid yang mewakili Sekolah.W7 Kekurangan tempat yang boleh memuatkan semua ahli dalam satu masa menyebabkan aktiviti dilakukan dalam kumpulan lebih kecil di kelas. Peluang (Oportunity) O1 Hubungan baik pihak sekolah dengan PIBG dan JKKKO2 Sokongan kuat daripada pihak pentadbir sekolah.O3 Boleh mengikuti aktiviti anjuran PPD Pasir Gudang dan JPNJ. Ancaman (Threat) T1 Masih terdapat ibubapa yang kurang menyedari kepentingan aktiviti kokurikulumT2 Status sosioekonomi keluarga yang rendah menjejaskan penglibatan ahli dalam aktiviti yang dianjurkan.T3 Gejala sosial yang boleh mengurangkan minat murid terhadap aktiviti kokurikulum.  RUMUSAN ANALISA PERSEKITARAN Menggunakan Kekuatan Organisasi  S1 80% pelajar hadir semasa perjumpaan diadakanS2 10% ahli sangat berminat dan mempunyai kemahiran asas permainan BOLA TAMPAR sejak sekolah rendah.S3 90% guru komited terhadap tugasS4 70% Guru tinggal berhampiran dengan sekolah membolehkan tugas pemantauan lebih mudah. Memperbaiki Kelemahan Organisasi 1. Meningkatkan minat murid dalam aktiviti kukurikulum 2. Menambah dan melengkapkan kemudahan serta peralatan bantuan.3. Memberi kursus asas guru penasihat dengan kerjasama pelbagai cabang.4. Mendapatkan bantuan kewangan daripada pihak PIBG.5. Pelajar di bahagikan kepada kumpulan kecil dan aktiviti dijalankan di dalam kelas. Merebut dan Mendapat Peluang 1. Mengekalpan hubungan baik dari pihak PIBG dan JKKK2. Mendapatkan sokongan daripada pihak pentadbit sekolah setiap aktiviti yang dijalankan.3. Menghantar seberapa banyak penyertaan dalam aktiviti yang dianjurkan oleh pihak PPD Semporna dan JPNS.  Mengatasi dan Menghindarkan Ancaman Organisasi 1. Memberi pendedahan kepada murid dan ibu bapa tentang kepentingan kokurikulum .2. Menjadikan murid sebagai anak angkat guru/sekolah/PIBG serta mencari dana untuk mereka.3. Mengadakan aktiviti sepanjang tahun dan mempelbagaikan aktiviti yang boleh menarik minar murid secara menyeluruh.   LANGKAH-LANGKAH MENGATASI KELEMAHAN DAN ANCAMAN Kelemahan Organisasi/ Memperbaiki Kelemahan Organisasi 1. 80% murid kurang berminat dalam aktiviti yang dianjurkan  1. Mengadakan aktiviti amali yang melibatkan pelajar  2. Merancang aktiviti dengan lebih teratur  2. Kemudahan dan peralatan bantuan yang tidak mencukupi  1. Menambah dan melengkapkan kemudahan serta peralatan kokurikulum 2. Mewujudkan perkongsian pintar dengan agensi luar. 3. Guru penasihat tidak pernah mengikuti kursus asas Permainan Bola Tampar 4. Tiada guru bertauliah sebagai guru penasihat Permainan Bola Tampar   1. Memberi kursus asas Permainan Bola Tampar kepada guru-guru penasihat 2. Menggalakkan guru-guru menyertai kursus-kursus anjuran agensi luar  5. Kekurangan sumber kewangan bagi membiayai kos jurulatih luar   1. Meminta bantuan sumbangan kewangan bagi membiayai kos pertandingan dan pembiayaan murid yang menjadi wakil sekolah atau daerah 6. Kekurangan sumber kewangan bagi membiayai kos pertandingan dan pembiayaan murid yang mewakili sekolah. 1. Meminta bantuan sumbangan kewangan bagi membiayai kos pertandingan dan pembiayaan murid  Yang menjadi wakil sekolah atau daerah 7. Kekurangan tempat yang boleh memuatkan semua ahli dalam satu masa.  1. Aktiviti dilakukan dalam kumpulan kecil dalam kelas.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks