Doa Majlis

Pages 3
Views 238
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
DOA PEMBUKAAN MAJLIS . . . . . . . Ya Allah, tunjukkanlah kami ke arah kebaikan dan pertingkatkanlah iman kami serta limpahkanlah kemakmuran dan kebahagiaan kepada negara kami bagi mencapai kejayaan dalam segala urusan. Bukakanlah pintu hati kami dengan kebijaksanaan, ilmu pengetahuan dan hikmah dari-Mu. Justeru itu, janganlah Engkau membiarkan kami mengendalikan urusan kami bersendirian tanpa hidayah-Mu. Ya Allah, kami memohon dari sifat ihsan-Mu, agar dikurniakan kepada kami nikmat kestabilan
Transcript
  D OA P EMBUKAAN M AJLIS               .          .       .        .     .     .     .            .     . Ya Allah, tunjukkanlah kami ke arah kebaikan dan pertingkatkanlah iman kami serta limpahkanlahkemakmuran dan kebahagiaan kepada negara kami bagi mencapai kejayaan dalam segala urusan.Bukakanlah pintu hati kami dengan kebijaksanaan, ilmu pengetahuan dan hikmah dari-Mu. Justeru itu, janganlah Engkau membiarkan kami mengendalikan urusan kami bersendirian tanpa hidayah-Mu.Ya Allah, kami memohon dari sifat ihsan-Mu, agar dikurniakan kepada kami nikmat kestabilan,kesejahteraan dan keselamatan. Lindungilah kami dari segala keburukan, keaiban, kemungkaran dankemaksiatan. Permudahkanlah kami dalam melaksanakan program ini. Kami memohon keredaan-Mu,agar segala usaha yang dijalankan ini mendapat keberkatanMu.Ya Allah, sesungguhnya amat banyak pertolongan-Mu yang telah Engkau kurniakan kepada kami,dengan pertolongan-Mu jualah, dapatlah kami mengatur serta berkumpul sebegini, dengan harapansemoga dapat merapatkan lagi hubungan dan jalinan mesra di antara kami. Mudah-mudahan kesatuanmutlak dapat ditegakkan dan mahabbah serta ukhuwwah dapat dieratkan.Ya Allah, jadikanlah perhimpunan ini satu pertemuan yang dirahmati dan perpisahan kami pula selepasini satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. }           {   }             {              .    D OA P ENUTUP M AJLIS               .          .       .        .      .     .     .           .     .   Pada hari yang berbahagia ini, kami memanjatkan kesyukuran kehadratMU yang telah memberikan kamikesempatan untuk berhimpun bersama dalam majlis Perjumpaan semula ini. Mudah mudahan majlis iniakan mendapat barakah dariMU seterusnya menjadi majlis untuk kami merapatkan silaturrahim antarakami.Ya Rahman ya rahim Ya Rabbal alamin, kami memohon dariMu, Makmurkanlah kesepakatan kami inidengan limpahan rahmat kasihMu, Tautkanlah ikatan ukhuwwah dan silaturrahim di antara kami. Jauhilahkami dari segala sifat mazmumah, hasad dengki, fitnah, umpat keji dan segala yang membawa bencanakepada kami.Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum, Berilah kami keberkatan dalam segala gerak laku kami. Kebahagiaandan kesenangan dalam kehidupan kami dan jadikan kami sebagai Muslim sejati yang sentiasadahagakan ibadat dan ketakwaan padaMU. Penuhilah diari kehidupan kami dengan amal ibadat sebagaibekalan kami untuk menuju akhirat MU.          Sesungguhnya kami telah banyak membuat kezaliman terhadap diri kami sendiri, dan tiada yang dapatmengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau. Curahkanlah keampunan dan belas kasihan kepada kami.Sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. }           {    }            {              .  
Advertisements
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks