Data

Pages 7
Views 2
of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  KEMENTERIAN PENDIDIKAN Pejabat Pendidikan Daerah Seremban KM 4, Jalan Kuala Pilalr, Ampangan 70400 Seremban, Negeri Sembilan MALAYSIA Tel :067652630 Faks :067646302Laman Web : jpnns.moe.gov.my/ppdseremban PENERA'U KECEMERTANGAN 1HATI 1MATITMAT Rujukan Kami: PPDS.600-81112 (ll+) Tarikh: 9 Januari 2018 21 RabiulAkhir 1439H Pengetua / Guru BesarSekolah-sekolah Daerah SerembanTuan, KUTIPAN DATA StSTEill PENGURUSAN SEKOLAH (SPS) MODUL PENGURUSAN SEKOLAH (IUPS) TAHUN 2018 Dengan segala hormatnya saya ingin menarik perhatian berhubung perkara di atas dan merujukkepada surat JPNS.SPMICT.MICT.l00-9/10 Jld 3(58) bertarikh 4 Januari 2018. 2. Bersama ini dipanjangkan surat daripada Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sektor Dasar dan Pembangunan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysiamelalui JPNS yang jelas menerangkan maksudnya untuk perhatian dan tindakan pihak sekolah. 3. Sehubungan dengan itu, mohon kerjasama untuk menghebahkan perkara ini kepada Guru Penolong Kanan Pentadbiran dan Guru Data Maklumat. Sebarang pertanyaan berhubungperkara di atas, sila hubungi Encik Edie Amer bin Mohamad, Penyelia Pengurusan Maklumat (lCT) ditalian 06-765 2484.Kerjasama tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian.b.p. Pegawai Pendidikan DaerahPejabat Pendidikan Daerah SerembanNegeri Sembilan Darul Khusus MEA/upm HAJ| TSMAIL)  W ,rp7,,*b 3l* Jir**' $J* ;&*;** ;atr JABATAN PEND'D'KAN NEGERIHEGERI SEUBILAN DARUL KHUSUS JAI-AI{ DATO'HA*'ZAH I(ARUNG BERXUNCINO. 670990 SEREMBAN, NEGERI SEMBILA}.I DARUL KHUSUS Tel : 87853100 Fax : 06;7639969 Ruj. Kami : JPNS.SPMICT.MICT, 100-$il 0 Jld Tarikh :fJanuari 2018 Semua Pegawai PendiCikan DaerahPejabat Pendidikan DaerahNegeri Sembilan Darul Khusus (u.,p: Pegawai Pengurusan Maklumat (lCTii Tuan/ Puan, KUTIPAH DATA SISTETII PET{GURU$AH PENGURUSAH SEKOLAH {ilps} TAHUH 2018 T[ R Ifu1A 0I JAN roffi )- :- )- SEI{OLAH {SFS} r$ODUL Dengan segala hormatnya saya ingin menarik perhatian berhubung perkara di atasdan merujuk kepada surat KPM.100-1 1ruN JId 3( ) bertarikh 28 Disember 2A17. 2. Bersama inidipanjangkan suratdariPejabatTimbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, $ektor Dasar dan Pembangunan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia yang jelas mBnerangkan maksudnya untuk perhatian dan tindakan pihak rtuan/ puan. 3. Sehubungan itu mohon kerjasama untuk menghebahkan perkara ini kepadasekolah-sekolah di daerah tuarl puan. Sebarang pertanyaan mengenai perkara diatas sila rujuk Cik Zaleha Binti Bahariditatian 06-7C5 3214. k* 4. Kerjasama dan perhatian iuanl terima kasih.Sekian...EERKH]BIITAT UNTU K HEGARA'puan dalam hal ini didahului dengan ucapanBrN HAJI GHAZAL|I .,. ,+onl,,.lil1i';/;;:. i i;,'*i ,,, i p,,o,ctJl, ;r*l;t1f f ?,,.;,.#l Saya yang rQnurut perinJgrh, IEHH#ffi1i' DAURAI{ Negeri Sembilan  Tit {*&LAa{ &rTuA re,rlG*E&r{ r[LAJArl&t{ illALnysiA t, E rt a; T y u $ r cI*fr _ Grr, ,ltf r?l {} {: fr t} c Ar * u ru o, i, s, * &&S,4* ll.ti l{ FE iiq Bil N S Ut{At { Ff tr rt$ tXar,J K Ef,lE FlTEti&li P EI StDlt{AN }.tALAt $ l.q A,,ilISTI?Y OF E DIJCATION h,ALAYSIA ARAS 3. SLCK €*, KO'{TIL€HS r l€y€r; . sL$cr{ 14 ff*,fFt&x€ F IJ S AT P' Ir TAO g I fl A N I{ E R,r+J AAJ'{ P E R 5 E ii U ] U A&FFD€Rri t G 0 yEq#.*rFrJ I A * # $; r S r,? A r r V t Ci.{ r/?E S?*04 PLITE.AJ&YA /-o {tZ It i:ir-i l:5 I i-li i;i i,; lli::\ltil:liiiI tut4l ri1:i,,r, Tel : *3 EEE,i Si,r? lar x : ai3-t{E4 6.ian ir-_-r L i ftuj. Tarikh :39 DisBmber Z01T frP5, KUTIPAT* DATA SISTEM PEilIGURUSAN SEKOL^H {SPS. PENGURUSAN SEKOLAH {MPS} TAHUN ;;;-- D*ngan hormatnya Berkara di atas adalah dirujuk 2- sukacita dimakrumkan bahawa, k*tipan deta sistem pengurusan Sek*lah {SPS} - Modul Pengurusan Sekctah {MFS} Tal-.run Z01S akan n rula dilaksanakan sepanjang tahun 201&. B*rsanra*sama ini di*errakan cafia Kuiipan Data sp* * L,]FS Tsh*n z*1* seperti di Lampiran A sebagai rujukan. 3. Bagi m*raksa.ra dan r'::er*ncarkan kutipar: data p*da tahun ?*:g tersebut. Gr-,rru Daia drr: :ohan r::embuat pengema$kiniar: data dengan m*ngakses MpS melalui UnL https:l/emisanline.nroe.g*v.my menssufiekan kata raruan sedia ada. p*r rgrn raskinian s*tiap kamp*n*r-r di dalam te*dul ini ilarus *l: dilakukar: m*ngikut kead*an scfilasa li=ikal elan peralatan sekclah. 4- Jabaian p*ndidikan Neg*ri i JrN], Fejabar F*ndiciikarr D*erai-r iPFD) dan sek*lah-sek*rah di*:*h*n m*mhuat ser-nakan bagr menghasiikan data yang sal''rih rJan b*rkuaiiti. Fih*k sek*l*i-r hendaklai.r men:br lai pengesal:sn n:akrumat sek*ral.: ;:acia trrikh_t*rikt-r y*r:g t*lah ditetapkar: rjalan': subm*riur p*ng*sah*n sek*rah $vIs p?{a s*riap G'? JAN S u*liti 6ffi lt f e{t3 JAH %\ *u,.*, P**l W ,anf* T )/&, l*.'it\*,/ BITERli*tA t 3 JAH ?sid Seltcr Peflgi:it::an r l,rAklum3l I tv I , , \ JPi*S _v/. ?$1& s E p E Rn s E NARA' . no;;m **f tX,X*ttjfi,,o N tu u ffi fn'iEiJi*'*an ur* YBhg. Datukl Daio,/ Darinl ro ,*rs.i,g#Xff'iluiur xt'u'uu  - RrJ. Kafi,i; t{Fl* 10t_1.iJ2l.to ,} nr , :5y1nr o:ra $ps r,+s 1jffi;,; 5' Fihak yBhg. Datuk/ Data,l Datirrl tuani FUaft juga perru menbuar enrakan dara bersaffi; ;;;iila ;;r;xi;_-T' ,** seberum dara isahkan daram {vtesy*a[t iurrlt* *ly,r:: penyerarasa n Makrumat Asas endidikan nanti. s;;k* lni ;carah penting k*rana .data NFsigunakan uniuk **, u*';;;;--gan p*nrbangunan d*n **cfir fizikar ekolah KpL4. _ _ r*,s,,usu igarr pef)lDangu 6' Untuk sebarang p**anyaai^lir.t hubur-:gi cik Azrin Hairani hinti ubuki@subki.*i taiiJn di-iie*usqr arau f*. #un Rosh.raman bin an Ahrnad oi tatian o:_i[r;;;;. ' criau Err. vr 7 ' Kerjasama seria keperihatinan yghg. Datuk/ Daio,/ Datinr tuan/ uan unruk *:Tf ?b*r,[in o*11r.i ;_] ;#;; semua pesarvai aklumar di JpN, p-pn *r l*r,fiIrr-serotar., nrsiLmasrikan dara yang XffJ;i::,* *t f n ** r.,in, ;;;; dan ierk ini .ri*_r,,,,_r densa r: ilca pa n $ekian. .'BERKHIDMAT UNTUX NEGARA ,.SEHATI STJIWA Saya yang menurul periniah. DAT*' ir slN WAK} I*iji?ff:'*:.*: *, T.ili; ,,, a n rr4 *, ays i* {Dasar} f :- ::1.: a n Fe niriri;;; ;,4; rl,,ft?;  '. , iyrurcYllCl r_,.p 11€lu3 per.:garah Fela;aran l,,4aiaysra s.k.; i Ilon^-'-r  , ,1' jGi;1il Bah*gia * F*r*nra* g*r.,: d** penljel]*tkan **s* r F*nrjicikarr *ir* r: t* ria r-: l** nrJijka _ fr.r_,* y*il.
Advertisements
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks