Cth 1 Rph Muzik Kssmpk Ting 2

Pages 3
Views 0
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
rph muzik kssm
Transcript
  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN MUZIK  HARI Selasa TARIKH 27 April 2017 MINGGU 16 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK KELAS JUJUR MASA 8:30-9:30 TAJUK/TEMA KELAB MUZIKAL SUB TAJUK MENGENAL PERKUSI STANDARD KANDUNGAN 1.1 Meter STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1   (i) Menjelaskan Meter 4/4 (ii) Lagu bermeter OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran, murid berupaya: Menepuk mengikut detik lagu bermeter 4/4 dengan betul AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) INDUKSI: MERASA DAN MENCARI DENYUTAN-DETIK DALAM TUBUH SENDIRI 1.   Mendengarkan detik dalam metronome 2.   Murid duduk dalam kumpulan campfire 3.   Setiap murid menepuk mengikut detik menggunakan badan(hentak kaki/tepuk tangan) 4.   menggunakan kastenet untuk mengikut detik 4/4. Game:Role Play 5.   Menggunakan detik dalam nyanyian: “ Rasa sayang/Lenggang kangkung ”   STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN □   Pembelajaran Berasaskan Projek □   Analisis Tugasan □   Konstruktivisme □   Belajar melalui bermain □   Pengajaran Bertema □   Pembelajaran Masteri □   Perbincangan □   Pembelajaran konsteksual □   Pembelajaran Berasaskan Inkuiri □   Pembelajaran pengalaman □   Aktiviti luar bilik darjah BAHAN BANTU BELAJAR(BBB) □   Buku teks □   Modul □   Power point □   Projektor □   Model □   Radio/TV □   Buku cerita □   Internet □   Metronome, kastenat □   Gambar/Cerita □   Carta/Kad PENERAPAN NILAI □   Yakin pada diri □   Bekerjasama □   Menghormati □   Tekun □   Kebersihan □   Berusaha □    ___________ □    ___________ ELEMEN MERENTAI KURIKULUM(EMK) □   Kreativiti dan Inovasi □   Pendidikan Alam sekitar □   Bahasa □   Sains dan Teknologi □   TMK □   Patriotisme □   Keusahawanan □   Nilai murni KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI(KBAT) □   Membanding beza □   Mengkategori □   Menjana idea □   Membuat ramalan □   Menghubungkait □   Menginterpretasi □   Mencipta Analogi □   Membuat inferens □   Membuat keputusan □   Mentafsir □   Membuat rumusan □   Menilai PENILAIAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN □   Lembaran kerja □   Hasil kerja □   Tugasan □   Pemerhatian □   Kuiz □   Projek □   Lisan □   Drama □   Persembahan REFLEKSI MENGUASAI SEDERHANA/SEDANG MENGUASAI BELUM MENGUASAI  ________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________ KERJA RUMAH  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(MODULIAR) BAGI SUBJEK PENDIDIKAN MUZIK DAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN(PJK) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN  HARI Selasa TARIKH 28 April 2017 MINGGU 17 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK KELAS JUJUR MASA 8:30-9:30 TAJUK/TEMA KELAB MUZIKAL SUB TAJUK MENGENAL PERKUSI STANDARD KANDUNGAN Muzik 1.2 Tempo PJK: 3.3 Senaman daya tahan dan kekuatan otot STANDARD PEMBELAJARAN Muzik 1.2.1 (i) Lambat(Andante) (ii) Cepat(Allegro) PJK 3.3.1 Melakukan senaman meningkatkan daya tahan otot berdasarkan prinsip FITT OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran, murid berupaya: (1)Menepuk mengikut tempo lagu lambat, cepat dan sederhana yang diperdengarkan dengan betul dengan bimbingan guru. (2)melakukan senaman meningkatkan daya tahan otot berdasarkan prinsip FITT. AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) INDUKSI: Bermain “Tepuk - tepuk 5 kali, 4 kali, tiada bunyi” 1.   Pelajar membuat regangan pemanasan badan. 2.   Role Play/Main peranan: Bahagikan 2 kumpulan bersama seorang ketua yang dilantik. 3.   Setiap murid menepuk mengikut detik menggunakan badan(hentak kaki/tepuk tangan) mengikut metronome. (Andante, Allegro) 4.   menggunakan tamborin/kompang kecil 5.   Menggunakan detik dalam nyanyian: Andante-One Call Away , Allegro-Goyang Dumang STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN □   Pembelajaran Berasaskan Projek □   Analisis Tugasan □   Konstruktivisme □   Belajar melalui bermain □   Pengajaran Bertema □   Pembelajaran Masteri □   Perbincangan □   Pembelajaran konsteksual □   Pembelajaran Berasaskan Inkuiri □   Pembelajaran pengalaman □   /Aktiviti luar bilik darjah BAHAN BANTU BELAJAR(BBB) □   Buku teks □   Modul □   Power point □   Projektor □   Model □   Radio/TV □   Buku cerita □   Internet □   /Muzik, speaker, tamborin, kompang kecil   □   Gambar/Cerita □   Carta/Kad PENERAPAN NILAI □   Yakin pada diri □   /Bekerjasama □   Menghormati □   Tekun □   Kebersihan □   Berusaha □    ___________ □    ___________ ELEMEN MERENTAI KURIKULUM(EMK) □   Kreativiti dan Inovasi □   Pendidikan Alam sekitar □   Bahasa □   Sains dan Teknologi □   TMK □   Patriotisme □   /Keusahawanan □   Nilai murni KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI(KBAT) □   /Membanding beza □   Mengkategori □   Menjana idea □   Membuat ramalan □   Menghubungkait □   Menginterpretasi □   Mencipta Analogi □   Membuat inferens □   Membuat keputusan □   Mentafsir □   Membuat rumusan □   Menilai PENILAIAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN □   Lembaran kerja □   Hasil kerja □   Tugasan □   Pemerhatian □   Kuiz □   Projek □   Lisan □   Drama □   /Persembahan REFLEKSI MENGUASAI SEDERHANA/SEDANG MENGUASAI BELUM MENGUASAI    ________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________ KERJA RUMAH
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks