Copy of Minit Mesy Panitia RBT 2016

Pages 3
Views 0
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  SK DATO’ SHAHBANDAR ABU BAKAR LABU HILIR 71900 LABU NEGERI SEMBILANMINIT MESYUARAT PANATIA RBT / TMK KALI-1 2017TARIKH: 21 JAN.2017 ( SELASA )MASA: 2: 15 PETANGTEMPAT: BILIK KH KEHADIRAN:1.EN. SAPRI B. ANYAN2.EN. MAHIZAL B. MOHAMAD3.PN. NORIAH BINTI MARAN4.PN. SITI NORSALHA BINTI HASIM 5.EN. WAN AFENDY BIN WAN JUSOH (Agenda1.Ucapan Pengerusi1.1.Ketua Panatia mengucapkan terima kasih diatas kehadiran semua guru ke bilik KH. Ini merupakan perjumpaan kali pertama bagi tahun 2017. Ucapan terima kasih juga kepada semua guru RBT / TMK diatas kerjasama dan sumbangan sepanjang tahun 2016.1.2.Pengerusi juga menyatakan bahawa sukatan RBT / TMK ada dan boleh diambil dari ketua panatia. Semua guru di minta supaya masuk ke kelas mengikut jadual yang telah ditetapkan.1.3.Penjagaan dan pengurusan bilik RBT /TMK . Pengerusi meminta semua guru RBT / TMK supaya bersama menjaga bilik KH . Papan kenyataan akan di tampal dengan peraturan-peraturan keselamatan. Segala informasi yang berkaitan denganalatan dan peraturan akan di tampal.2.Pengesahan minit mesyuaratMinit mesyuarat disahkan oleh En. Mahizal dan disokong oleh Pn. NoriahHal-Hal Lain  3.Alatan semakin berkurangan dan perlu di cari dan ditempatkan di dalam bilik RBT. Terdapat juga alatan yang rosak dan hilang. Alatan baru akan dibeli sekirannya mendapat  peruntukan baru dari pentadbiran.Pembelian bahan bantu mengajar akan di buat sekiranya telah mendapat maklum balas dari pihak pentadbiran berkaitan dengan  peruntukan. Dan pesanan akan di buat mengikut kewangan yang disediakan.3.1.Pengerusi menerangkan cara permakaian baju semasa berada dalam bilik RBT. Murid lelaki dan perempuan mesti berpakaian kemas.3.2.Penggunaan alat dan barangan mesti di catatkan dalam buku alatan3.3.Pastikan keselamatan murid diambil kira setiap masa dan diberi keutamaan3.4.Soalan peperiksaan mesti mengikut bentuk peperiksaan yang betul.3.5.Pengiliran bagi membuat kertas soalan mengikut waktu pengajaran guru tersebut.3.5.1 TAHUN 5- Sapri bin Anyan ( RBT)- Wan Afendy bin Wan Jusoh ( RBT DAN TMK )3.5.2 TAHUN4- Mahizal bin Mohamad (TMK DAN RBY )- Pn. Norian binti Meran (TMK DAN RBT )3.5.3 TAHUN 6- Mahizal bin Mohamad (TMK DAN RBT)- Wan Afendy bin Wan Jusoh - Pn. Siti Norsalha binti Hasim4.Cadangan Pn. Noriah mencadangkan supaya disedikan buku keluar masuk alatan disediakan. Pengerusi menerangkan memang terdapat buku stok keluar masuk dan masih diguna  pakai.Kenalpasti murid yang keluar masuk bilik RBT bagi memastikan keselamatan alatan.5.Ucapan Penangguhan5.1.Ketua Panatia mengucapkan terima kasih di atas kerjasama dari guru RBT / TMK.Beliau berharap agar semua guru dapat memberi kecermelangan dan bersedia untuk mrnjadi yang terbaik. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 3.30 petang.Disediakan Oleh, Disahkan Oleh,........................................ ..........................................( Cik Siti Nor Akmal BtAhmad ) ( En. Sapri bin Anyan )  S/U Panitia RBT / TMK Ketua Panitia RBT / TMK
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks