contoh SAINS -KESALAHAN MENJAWAB BAHAGIAN B.docx

Pages 2
Views 0
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  KESILAPAN LAZIM BAHAGIAN B Soalan corak perubahan     Kesalahan lazim 1.   Calon menyatakan lebih daripada satu pola/corak untuk pembolehubah yang mempunyai satu corak sahaja. 2.   Tidak dapat membaca corak perubahan dengan betul seperti yang dipaparkan dalam rangsangan soalan. Nota : Cara membaca corak daripada rangsangan soalan (jadual/carta palang) daripada kanan ke kiri atau bawah ke atas.  Skema : bertambah Contoh 1 : bertambah dan berkurang (BETUL) Contoh 2 : bertambah dan  ( berkurang ) (SALAH) Contoh 3 : berkurang (BETUL)   Contoh 4 : bertambah, (berkurang) dan bertambah (SALAH) Soalan tujuan penyiasatan     Kesalahan lazim 1.   Tertinggal perkataan HUBUNGAN. 2.   Pola/corak perubahan ditulis bersama pembolehubah. Nota: Mengkaji/menyiasat hubungan (pb.dimanipulasi) dengan/dan (pb.bergerak balas).  Contoh kesalahan: 1.   Untuk mengkaji hubungan bilangan hari dengan bilangan daun yang tinggal.  –  tiada perkataan “antara”.  2.   Menyiasat antara malam dan kecerahan bulan  –   tiada perkataan “hubungan”.    JAWAPAN YANG BETUL DAN LENGKAP: Untuk mengkaji hubungan   diantara  jenis magnet dan bilangan klip kertas yang dapat ditarik. Soalan ramalan  Kesalahan lazim 1.   Menyatakan ramalan dalam bentuk julat. Skema : 30 Contoh 1 : 21  –  45 (SALAH) Contoh 2 : 25 hingga 45 (SALAH)  2.   Tertinggal perkataan PALING/LEBIH DARIPADA/KURANG DARIPADA/ANTARA untuk meramal pada set data bukan nombor. 3.   Menyatakan unit yang salah. Nota: Unit tidak perlu ditulis.   Soalan kesimpulan dan hipotesis/hubungan     Kesalahan lazim 1.   Tidak menyatakan pola/corak perubahan. 2.   Silap menyatakan pola/corak perubahan. 3.   Pola/corak perubahan terkalih. 4.   Menulis jawapan untuk soalan tujuan penyiasatan. Contoh kesalahan 1.   Semakin bertambah masa pemanasan, semakin berkurang suhu air.  –  silap corak perubahan suhu air. 2.   Jika bertambah kuantiti yis, maka saiz belon mengembang.  –  tiada corak perubahan pada pembolehubah. Soalan inferens  1.   Menyatakan pemerhatian. 2.   Memberikan inferens pada objek/rujukan lain. 3.   Tiada perbandingan. (paling/lebih daripada/lebih berbanding/berbanding) 4.   Membuat pernyataan LEBIH DARIPADA pada objek bersifat mutlak  –  lebih lelaki, lebih neutral. 5.   Membuat perbandingan bagi soalan menyatakan dua inferens pada ruang jawapan kedua.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks