contoh

Pages 3
Views 0
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
   1.   MAKLUMAT PERIBADI Nama Pemohon ………………………………………………………………………………………..  No. Kad Pengenalan …………………………………………………………………………………………  Umur …………………………………………….  Kewarganegaraan …………………………………………….  Taraf Perkahwinan …………………………………………….  Alamat Tetap …………………………………………………………………………………………   …………………………………………………………………………………………   …………………………………………………………………………………………  Alamat Semasa ………………………………………………………………………………………..   …………………………………………………………………………………………   …………………………………………………………………………………………  No. Telefon ……………………………… (R) ……………………………………………...(H)  Emel …………………………………………….  Kemahiran Komputer …………………………………………………………………………………………  Berkenderaan Ya Tidak BORANG PERMOHONAN JAWATAN : PEGAWAI WANITA DARUL TA’ZIM  YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA D ARUL TA’ZIM  (YPKDT) GAMBAR DAERAH : ……………………………………………………………………….  DUN :………………………………………………………………………..     GAMBAR   2.   TARAF PENDIDIKAN ( TANDAKAN / ) AKADEMIK Ijazah Diploma Sijil STPM SPM PMR 3.   MAKLUMAT PEKERJAAN A.   Pekerjaan Sekarang ( Nyatakan ) : ………………………………………………………………….   Pendapatan Bulanan : …………………………………..  Kerajaan persekutuan Kerajaan Negeri Badan Berkanun Swasta Sendiri B.   Pekerjaan Dahulu ( Nyatakan ) : …………………………………………………………………….   Pendapatan Bulanan : ………………………………………..  Kerajaan persekutuan Kerajaan negeri Badan Berkanun Swasta Sendiri 4.   PENYERTAAN DALAM PERTUBUHAN ATAU BADAN SUKARELA (3 Tahun Terakhir ) Bil Nama Pertubuhan atau Badan Sukarela Jawatan  5.   AKTIVITI / SUMBANGAN DI PERINGKAT KAMPUNG, TAMAN, MUKIM, DAERAH, NEGERI, KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA ( 3 Tahun Terakhir) Bil Jenis Sumbangan Peringkat Tahun 6.   ANUGERAH DAN PENGHARGAAN YANG DIPEROLEHI Bil Jenis Anugerah Tahun 7.   PENGALAMAN MENYAMPAIKAN CERAMAH ( 1 Tahun Terakhir ) Bil Jenis Ceramah Tempat Tahun Saya mengaku segala keterangan di atas adalah benar, tidak ada yang tidak benar melainkan benar belaka. …………………………………………..  ( )
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks