Buku Seks - Rahsia Nikmat Jimak Panduan Suami-Isteri Pengantin Baru

Pages 16
Views 150
of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
SEKS - buku Rahsia Nikmat Jimak oleh www.trebest.com Panduan Pengantin Baru Malam Pertama [+] Boleh muat-turun di : http://www.mediafire.com/?pwmreabc7z2cd1y
Transcript
   untuk kalangan dewasa sahaja RAHSIA NIKMATJIMAK  RAHSIA NIKMAT JIMAK WARISAN MELAYU risalah petua teknik hubungan seks untuk kepuasan maksimaDalam kitab AtTibun Nabawi ada menyebut bahawa dalam banyak cara atauposisi persetubuhan, maka posisi persetubuhan suami di atas dan isteri dibawah adalah paling ideal dan paling baik daripada segala posisi yang ada.Sementara posisi yang tidak baik ialah suami di bawah dan isteri di atas.Cara demikian sangat merbahaya, kerana jika inzal (terpancar mani), manisuami tidak habis keluar dan cecair yang ada di dalam liang rahim (faraj) is-teri mudah mengalir atau menyerap masuk ke dalam lubang kencing suamidan ini merbahaya kerana memudahkan jangkitan kuman-kuman yang ada.Namun, tambah kitab itu lagi, posisi itu tidaklah terbatas, kerana terdapat didalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim bahawa Rasulullah bersabda,maksudnya: Apabila seseorang itu menghendaki berjimak. boleh sahaja ia bertelungkup(suami di atas dan ister di bawah) atau tidak bertelungkup. Apa yang uta-manya ialah memasukkan zakar pada lubang qubul (kemaluan) isteri, tidak pada lubang dubur. Kerana pada qubul dapat menghidupkun benih danmenghasilkan anak ,Hadis di atas menjelaskan, bahawa tidak salah bersetubuh dalam pelbagaiposisi, kerana apa yang lebih utama ialah pelaksanaannya tepat pada farajdan matlamatnya ialah untuk menghasilkan anak. PETUA MENCAPAI KENIKMATAN JIMAK  Sementara fatwa orang tua-tua pula memberi panduan asas persetubuhanialah hendaklah dilakukan dengan dua cara :  www.trebest.webs.com 1  1.Hendaklah dengan tujuh anggota (bagi pihak suami). Dua siku, dua lututdan dua hujung jari kaki hendaklah menyentuh bumi atau lantai dan satukemaluan bertemu di dalam kemaluan isteri.2. Hendaklah dada sama dada, pusat sama pusat, perut sama perut, wajahsama wajah di antara suami isteri bertemu rapat.Selain daripada dua cara di atas, tidak mendatangkan nikmak yang semp-wna pada kedua pihak suami isteri. Mungkin sebelah pihak sahaja merasa.Sedangkan di antara tujuan bersetubuh ialah untuk sarna-sama (suami is-teri) merasa nikmat. KERJASAMA SUAMI ISTERI Dalam melaksanakan teknik bersetubuh, walau dalam apa cara atau posis-inya. maka yang penting dan menentukan masing-masing merasa nikmatdan mendapat keselesaan ialah kerjasarna di antara suami isteri. Bukanpada teknik dan posisi yang tersedia di dalam buku-buku atau petua-petuasetengah orang, samada orang sekarang atau orang tua-tua dulu. Keranasebahagian besarnya tidak dapat dipraktikkan, di sebabkan tidak sesuai den-gan posisi sebenarnya. Lagi pun teknik pelbagai posisi itu ada di antaranyamenyalahi tabiat persetubuhan yang memerlukan keselesaan.Orang tua kita kaya dengan ilmu dan petua, dan kebanyakan petua yangdiberikannya amat mujarab diamalkan dengan izin Allah. Tetapi petua ituseeloknya janganlah melibatkan perkara-perkara yang bertentangan dengansyarak. Kalau kita melihat orang tua kita yang terkenal ilrnunya amat men- jaga kesihatan tubuh badannya dan zakarnya kerana kekuatan tenaga batinlelaki tiada hadnya pada umur, tidak seperti perempuan. Ia tetap ada selagiumurnya masih ada. Ada di kalangan orang Melayu menggunakan jampi serapah untuk berkekalan kekuatan batin dan mereka menjadikannya wirid amalan harianmereka. Didapati banyak perkataan yang lerkandung di dalam jampi serapahitu tidak menepati kehendak syariat. Kadangkala apabila mereka mati, zakarmereka masih menegang dan untuk menurunkannya perlu ditekan dengan  www.trebest.webs.com  tumit isteri atau isteri kena masukkan zakar ke dalam farajnya! NauzubillahBegitu juga dengan orang perempuan, ada di antara mereka menggunakanpelbagai ilmu yang dituntut secara yang salah (ilmu hitam) untuk memberikenikmatan kepada suami agar suami tidak mengecapi kenikmatan apabilabersetubuh dengan perempuan lain, umpamanya memakai susuk, dan mem-baca jampi serapah, bahkan ada yang menggunakan perbuatan yang dike-nali sebagai nasi tangas . Perempuan yang mengamalkan ilmu hitam itu,dapat dikenali ketika ia mati. Kemaluannya tidak tertutup (sentiasa terbuka).Berikut adalah petua-petua yang boleh diamalkan oleh seorang suami untuk memastikan kenikmatan maksima dapat dikecap ketika bersetubuh:Kaedah Petua Langit-langit1. Sebelum bersetubuh, ambilkan air di langit-langit dengan ibu jari tangankanan.2. Selawat tiga kali.3. Sapukan pada seluruh bahagian jari-jari tangan kanan dan kiri.4. Kemudian, mulakan dari pangkal zakar tepi kanan, menggunakan jari tan-gan kanan, selawat 3 kali, sapu hingga sampai kepada kepala zakar.5. Kemudian alihkan ke atas, ke kiri menggunakan jari tangan kiri, ke bawahdengan kaffiah yang sama. Amalan ini bertujuan untuk memberikankenikmatan kepada isteri supaya dia merasai zakar anda besar dan pan- jang semasa berjimak. Petua ini sangat perlu diamalkan oleh suami yangmempunyai zakar yang kecil untuk beri kepuasan jimak kepada isteri.Kaedah Petua Air Liur1. Cari tiga biji buah pelaga, buang kulitnya dan kunyah isinya dengan airliur.2. Ambilkan air liur yang bercampur dengan buah pelaga itu dan sapukanpada kepala dan batang zakar.3. Biarkan ia kering, lepas itu baru dibawa bersetubuh.4. Amalan ini boleh mendatangkan kegelian dan kenikmatan pada isteri.5. Awas ! Jangan sama sekali amalkan menyapu Gambir Sarawak atau Gam-bir Kudat untuk tujuan yang sama kerana mengguna gambir boleh me-mudaratkan kesihatan zakar dan juga peranakan isteri.  www.trebest.webs.com 3
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x