BAB 4.doc

Pages 6
Views 3
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  BAB 4: BAHAGIAN FUNGSIAN UTAMA4 ASPEK PENTING DALAM CARTA ORGANISASI:1. Pembahagian kerja2. Hubungan antara ketua dengan pekerja3. Jenis tugas4. Hierarki pengurusanPERANAN BAH. PENTADBIRANã menjalankan URUSAN DALAMAN organisasi perniagaanã seperti - mengurus, menyimpan dan menerima REKOD.ã menyediakan DOKUMEN syarikat dan menguruskan program - seperti mesyuarat.PERANAN BAH. SUMBER MANUSIAã PERANCANGAN sumber manusiaã LATIHAN dan pembangunanã Perkhidmatan pekerja dan KEBAJIKANã Perhubungan INDUSTRIPERANAN BAH. KEWANGANã Membuat PERANCANGAN kewanganã MENGURUSKAN sumber kewangan mengikut peruntukan yang ditetapkanã MENGAWAL kewangan setiap bahagianBAH FUNGSIAN ICTTUJUAN BAH. ICTã OPERASI organisasi lebih efektif dan efisienã Memudahkan KOMUNIKASI Dalaman (Intranet) dan Luaran (Internet)ã Menyimpan MAKLUMAT dan data perniagaanã Mempercepat URUS NIAGAPERANAN BAH F. ICTã KESELAMATAN sistemã pengguna yang DIBENARKAN sahaja boleh mengakses sistemã sistem simpanan yang penuh untuk menyimpan semula data kritikal dalam keadaan KECEMASANã menolong pekerja MENYELESAIKAN masalah berkaitan dengan penggunaan perisian baharuã PERISIAN TERKINI mengikut perkembangan teknologi dan keperluan perniagaan  ã MEMBANTU pengguna yang berhadapan dengan masalah computerPERANAN BAH F. R&Dã Merancang aktiviti pembangunan produk baharu & penambahbaikan produk yang sedia ada.ã merancang bagi menghasilkan produk yang dapat memenuhi KEPERLUAN DAN KEHENDAK pengguna.PERANAN BAH. F. PEMBELIANã menyediakan KONTRAK dengan pembekalã pembelian - selepas melalui beberapa proses utama dan mendapat KELULUSAN daripada pengurusan tertinggi.ã MEMBAYAR PADA JUMLAH yang BERPATUTAN kepada pembekal.ã menempah bekalan BAHAN MENTAH DAN STOK daripada pembekal.ã TEMPAHAN AWAL - menyelesaikan masalah pembekalan atau penghantaran barang.TATACARA PEMBELIAN:1. menerima tempahan belian daripada pengurus jualan2. mencari pembekal yang sesuai3. menerima sebut harga daripada pembekal-pembekal4. menilai pembekal-pembekal5. membuat pesanan pembelian6. menerima barang daripada pembekal-pembekalPERANAN BAH F. PENGELUARANã MENGHASILKAN barang dan perkhidmatanã MEMENUHI keperluan dan kehendakã MENUKARKAN input kepada outputTUJUAN BAH F. PEMASARANã melakukan pertukaran antara dua pihak, iaitu pembeli dan penjual.ã memastikan barang dan perkhidmatan - sampai kepada pengguna dengan cepat.ã mencipta permintaan bagi sesuatu barang dan perkhidmatanã meningkatkan keuntungan kepada peniaga.STRATERGI PEMASARAN1. Sasaran pasaran (pengguna / bakal pelanggan)2. Campuran pemasaran (4p)EMPAT ELEMEN DALAM CAMPURAN PEMASARAN (4P):1. PRODUK (Product)  2. HARGA (Price)3. PENGAGIHAN / (Place)4. PROMOSI (Promotion)PERANAN BAH. F. PEMASARANã mengemaskini dan mempromosikan BARANG dan perkhidmatanã menghasilkan dan mengedarkan BAHAN publisiti seperti katalog, risalah, posterã mendapatkan dan mengemaskinikan PROFIL pelanggan sedia ada - membuatsasaran pasaranã mempromosi - melalui PELBAGAI CARA pengiklanan dan kaedah promosi,ã seperti: akhbar, televisyen, dalam talian, mel terus, penajaan serta pertunjukan dan pameran perdaganganã menjalankan penyeliaan pasaran untuk mendapatkan MAKLUM BALAS pasaran atau produk yang berpotensi untuk dipasarkanPERANAN BAH F. PENGAGIHANã memastikan barang disimpan dengan baik dan dilabel sebelum dihantar pada waktu yang tepatã memeriksa semua tempahan dan bertindak jika berlaku perbezaanã melengkapkan penghantaran dokumenã menyediakan jadual pergerakan kenderaanã menyelesaikan masalah proses pengagihanã memenuhi kekurangan bekalan yang berlaku di sesuatu lokasiã mengambil dan mengagihkan tempahan seperti yang telah ditetapkanã membantu fungsian lain seperti pengeluaran dan jualan dalam mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh organisasiPERANAN BAH F. JUALANã menjawab pertanyaan pelanggan berkaitan dengan barang yang dijualã seperti - jenis, spesifikasi, kualiti dan cara pemasangan dan penggunaan barang.ã membuat jualan:o secara bersemuka atauo secara dalam talian .ã menyediakan sebut harga atau jangkaan harga barang yang dikehendaki oleh pengguna.ã melakukan rundingan (tawar menawar) dengan pengguna berkaitan dengan diskaun dan terma jual beli.  ã memberi nasihat teknikal kepada pengguna .ã merancang dan mengurus masa yang bersesuaian untuk membuat promosi  jualan.ã menyemak dan mengemaskini rekod pengguna - supaya mudah untuk menghubungi pengguna.CARA BAHAGIAN FUNGSIAN KHIDMAT PELANGGAN DAPAT MEMBANTU PERNIAGAAN MENCAPAI MATLAMATNYA:ã Dapat memenuhi keperluan dan kehendak pelangganã Mengelakkan kurang puas hati pelanggan terhadap produk perniagaanã Meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap jenama perniagaanã Dapat meningkatkan imej perniagaan di mata penggunaLANGKAH-LANGKAH PEMBANGUNAN PRODUK BAHARU1. Penjanaan Idea2. Penyaringan Idea3. Pembangunan Produk dan Pengujian Konsep4. Pembangunan Strategi Pemasaran5. Analisis Perniagaan6. Pembangunan Produk7. Ujian Pemasaran8. KomersialisasiTUJUAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT)1. Membantu memudahkan sistem OPERASI2. Memperoleh MAKLUMAT dengan mudah dan cepat3. Memperluas SKOP perniagaan4. Memudahkan aktiviti KEWANGAN dan perakaunan5. Menjadikan operasi perniagaan lebih EFEKTIF dan efisien6. Meluaskan PASARAN perniagaan7. Mewujudkan HUBUNGAN dan jaringan yang lebih luas8. Mempercepatkan SISTEM PENGELUARAN dan pengedaranAPLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PERNIAGAAN1. e-pemasaran2. e-dagang3. e-government4. e-banking5. Penggunaan Iaman sosial6. Penggunaan e-melKEPENTINGAN INTERAKSI DENGAN ORGANISASI LUAR:1. mewujudkan JARINGAN perniagaan2. mengukuhkan HUBUNGAN baik sedia ada
Advertisements
Related Documents

BAB-4.doc

Jul 30, 2018

bab-4.doc

Aug 1, 2018

bab-4.doc

Aug 1, 2018

Bab 4.doc

Aug 1, 2018

bab 4.doc

Aug 12, 2018

Bab-4.doc

Aug 14, 2018

BAB 4.doc

Aug 14, 2018

Bab 4.doc

Nov 3, 2018

BAB 4.doc

Nov 12, 2018

BAB 4.doc

Dec 18, 2018

Tqm bab 4.doc

Dec 18, 2018

7. BAB 4.doc

Dec 18, 2018

ting-1-bab-4.doc

Mar 3, 2019
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks