Bab 1 Pengenalan RBT

Pages 3
Views 21
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
nota
Transcript
  BAB 1 : PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 1.3 Invensi dan Inovasi dalam Reka Bentuk. 1. Padankan invensi dan inovasi dengan definisi yang betul. Invensi Produk menjadi lebih baik , menjimatkan , bertenaga dan bermakna serta mesra pengguna . Juga melibatkan penghasilan perkhidmatan yang belum pernah wujud . Inovasi Kaedah dan proses mencri jalan untuk menghasilkan produk yang baharu . Pengubahsuaian terhadap produk sedia ada . 2. Berikut merupakan aplikasi prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk . Kenal pasti bidang kerjaya tersebut berdasarkan pilihan jawapan yang diberi . Pendidikan Teknologi maklumat Pembuatan Kesihatan Pertahanan (a) (b) Dron : Pertahanan WhatsApp : Teknologi maklumat (c) (d) Kalkulator digital : Pendidikan Termometer digital : Kesihatan  (e) Mesin pencetak 3D : Pembuatan 3. Rajah berikut menunjukkan fungsi pengesan ergo ( ergo sensor ) . Tandakan (/) pada huraian berkaitan pengesan ergo ( ergo sensor ) yang betul dan (X) pada yang tidak berkaitan . Dapat memutuskan kuasa bekalan elektrik secara automatic apabila meninggalkan paparan skrin . / Kamera yang terdapat dalam peranti dapat menganalisis kedudukan kita . / Alat ini dapat memaparkan maklumat pada monitor untuk memberitahu kita masa untuk beriadah . X Alat ini mampu menunjukkan sama ada kedudukan postur badan kita lurus atau bongkok . / 4. Maklumat berikut adalah berkaitan invensi dan inovasi . M Invensi N Inovasi Padankan invensi dan inovasi itu dengan menulis M dan N pada petak yang disediakan . Penemuan baharu melalui eksperimen , pengamatan atau kajian . M Pembangunan produk yang mempunyai unsur daya saing . N Penambahbaikan terhadap fungsi , corak , system atau rupa bentuk sesuatu produk . N   5. Rajah berikut menunjukkan dua jenis komputer riba . RAJAH A RAJAH B Tandakan (/) pada pernyataan yang betul dan (X) pada yang pernyataan yang salah tentang inovasi dan invensi dalam reka bentuk . Rajah A adalah inovasi daripada Rajah B . X Inovasi pada Rajah B dari segi reka bentuk boleh ubah suai . / Rajah A dan B boleh digunakan sebagai alat pembelajaran . /
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks