attachment(23).docx

Pages 6
Views 0
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
   1 LATIHAN PAM MASA CUTI SET 1, 2019 SMKUT Bahagian A [15 Markah ]  Jawab  semua  soalan. 1.   Ciri asas bagi sebuah negara adalah mempunyai A   sempadan yang dapat dikawal dengan cekap B    penduduk yang berbilang kaum dan hidup dengan harmoni C    bendera yang dikenali di seluruh dunia D    pejabat kedutaan di negara asing 2.   Yang manakah padanan yang benar dalam jadual di bawah Senarai Persekutuan Senarai Bersama A Perdagangan dan perusahaan Kastam tempatan B Kewarganegaraan Hari Kelepasan Am Negeri C Kesihatan awam dan kebersihan Siasatan negeri D Pelajaran Perumahan 3.   Dengan cara apakah isteri seorang warganegara Malaysia atau anak berumur 15 tahun yang salah seorang ibu atau bapanya warganegara Malaysia dapat memperoleh kewarganegaraan Malaysia? A.   Kuat kuasa undang-undang C. Kemasukan B.   Pendaftaran D. Pencantuman wilayah 4.   Antara berikut yang manakah benar tentang Doktrin Pengasingan Kuasa di Malaysia? I   Mengutamakan kuasa relatif antara badan perundangan, eksekutif dan kehakiman II   Badan perundangan, kehakiman dan eksekutif mempunyai kuasa dan peranan yang sama III   Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa tertinggi kepada badan perundangan, kehakiman dan eksekutif IV   Badan perundangan, eksekutif dan kehakiman melaksanakan peranan masing-masing tanpa sebarang pertindihan A I dan II C II dan IV   2 LATIHAN PAM MASA CUTI SET 1, 2019 SMKUT B I dan III D III dan IV 5. Kuasa pengampunan Yang Di-Pertuan Agong merangkum pesalah-pesalah yang berikut kecuali A.   Orang yang didapati bersalah oleh Mahkamah Tentera B.   Orang yang didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi di Melaka dan Pulau Pinang C.   Orang yang didapati bersalah oleh Mahkamah Awam di Wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. D.   Orang yang didapati bersalah oleh Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang dan Wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya 6. Keahlian badan-badan manakah yang bergantung secara langsung kepada keputusan sesuatu pilihan raya? I   Ahli Kabinet A. I dan II II   Ahli Dewan Rakyat B. I dan III III   Ahli Dewan Negara C. II dan IV IV   Ahli Dewan Undangan Negeri D. III dan IV 7. Antara berikut yang manakah memerlukan pilihan raya kecil diadakan? I   Seorang Ahli Dewan Negara meninggal dunia II   Seorang ahli Dewan Rakyat dituduh di Mahkamah Syariah atas kesalahan khalwat III   Seorang Ahli Dewan Undangan Negeri diisytiharkan muflis setelah setahun menjadi ahli IV   Seorang Menteri Besar dijatuhkan hukuman penjara dua tahun enam bulan oleh Mahkamah Tinggi A.   I dan II C. II dan IV B.   I dan III D. III dan IV 8. Antara berikut yang manakah perbezaan bidang kuasa Mahkamah Persekutuan dengan mahkamah lain ? A Mendengar bidang kuasa sivil dan jenayah mahkamah di bawahnya B Menyelesaikan kekeliruan yang berkaitan dengan soal perlembagaan C Menyelesaikan pertikaian antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri   3 LATIHAN PAM MASA CUTI SET 1, 2019 SMKUT D Mempunyai kuasa menyemak keputusan yang dibuat oleh mahkamah di bawahnya 9. Antara padanan yang berikut, yang manakah benar tentang badan berkanun dan badan tidak berkanun Badan Berkanun Badan Tidak Berkanun I Ditubuhkan di bawah Akta Parlimen atau Enakmen Dewan Undangan Negeri Ditubuhkan di bawah Akta Syarikat II Pegawai Perkhidmatan awam boleh dipinjam Pegawai Perkhidmatan awam tidak boleh dipinjam III Anggaran belanjawan tahunan tertakhluk kepada kawalan agensi pusat Anggaran belanjawan tahunan tertakhluk kepada kawalan agensi  pusat IV Tidak boleh menubuhkan anak syarikat Boleh menubuhkan anak syarikat A.   I dan II C. II dan III B.   I dan III D. II dan IV 10. Yang manakah antara yang berikut menghadiri Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ? I   Semua ahli Dewan Undangan Negeri A. I dan II II   Setiausaha Kerajaan Negeri B. I dan III III   Pegawai Kerajaan Negeri C. II dan III IV   Yang Dipertua Negeri D. II dan IV 11.    Menyelaras dasar pinjaman luar    Mentadbir peraturan pinjaman kerajaan negeri    Meluluskan pinjaman perumahan kakitangan kerajaan Pernyataan di atas merujuk kepada peranan A. Bank Negara Malaysia C. Perbendaharaan Negara B. Kementerian Kewangan D. Unit Perancang Ekonomi   4 LATIHAN PAM MASA CUTI SET 1, 2019 SMKUT 12. Antara berikut yang manakah tujuan utama kerajaan tempatan diwujudkan ? A Menjaga kebersihan kawasan sekitar B Meningkatkan pendapatan melalui kutipan cukai pintu dan cukai yang lain C Menjamin Indah Water Konsortium menjalankan pelupusan air kumbahan dengan baik D Memberi peluang kepada penduduk tempatan untuk mengambil bahagian dalam  pengurusan kawasan yang didiami oleh mereka 13. Kuasa pelaksanaan dasar sesebuah negeri di Semenanjung Malaysia terletak pada A   Majlis Tindakan Negeri B   Dewan Undangan Negeri C   Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri D   Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri 14. Yang manakah langkah yang perlu diambil untuk mempertingkat daya saing negara? A.   Mengkaji dan menambah baik sistem pendidikan B.   Memberikan pelbagai subsidi kepada setiap lapisan masyarakat C.   Merangsang permintaan luar negara terhadap barangan tempatan D.   Menggalakkan penglibatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi negara 15. Yang manakah menjadi cabaran utama dalam membentuk tadbir urus yang baik? A   Penentuan skim gaji B   Pengaruh amalan tradisi C   Perkembangan teknologi D   Pendidikan yang rendah
Advertisements
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks