Apakah Idea Rancangan Perniagaan

Pages 7
Views 20
of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
APAKAH IDEA RANCANGAN PERNIAGAAN (IRP)? Idea Rancangan Perniagaan (IRP) adalah satu format kertas kerja yang diwajibkan kepada usahawan dalam membentangkan pelan rancangan perniagaan untuk mendapat keyakinan kepada si pemberi pinjaman, pelabur dan juga institusi keewangan bagi merealisasikan impian anda untuk memajukan perniagaan yang di ushakan. Ia meliputi beberapa aspek: 1. Pengenalan 2. Perihal Projek 3. Pasaran 4. Pengurusan 5. Persaingan 6. Analisis Kewangan Projek - Aliran Wang Tunai, Kun
Transcript
  APAKAH IDEA RANCANGAN PERNIAGAAN (IRP)?   Idea Rancangan Perniagaan (IRP) adalah satu format kertas kerja yangdiwajibkan kepada usahawan dalam membentangkan pelan rancanganperniagaan untuk mendapat keyakinan kepada si pemberi pinjaman, pelaburdan juga institusi keewangan bagi merealisasikan impian anda untukmemajukan perniagaan yang di ushakan. Ia meliputi beberapa aspek:   1. Pengenalan   2. Perihal Projek   3. Pasaran   4. Pengurusan   5. Persaingan   6. Analisis Kewangan Projek - Aliran Wang Tunai, Kunci Kira-kira, Untung Rugi,Susut Nilai & Pinjaman dll.   7. Kesimpulan   Dalam usahaMeyakinkan Pelabur dan Institusi kewangan, anda perlu membuatsatu (IRP) kertas kerja yang benar-benar menceritakan perniagaan anda sertakeperluan anda dalam mengembangkan bisnes anda itu.Danpaling pentingPerniagaan anda itu boleh memberiKeuntungandan anda  Mampu Membayar Balik Pinjamananda itu.   Dapatkan kontrak pembekalan ayam dengan syarikat luar.  TUJUAN MEMELIHARA AYAM KAMPONG Adalah untuk menggalakkan penternak kecil memelihara ayam kampong. melalui aktiviti ininegara dapat mengimport bahan-bahan makanan ayam disamping meningkatkan pengeluaranbahan-bahan makanan ayam tempatan. Disamping itu;  Telur dan daging untuk makanan keluarga  Telur boleh ditetaskan untuk pembiakan  Andai berlebihan boleh dijual untuk menambah pendapatan. KEISTIMEWAAN AYAM KAMPONG  Boleh dibiakkan sepanjang tahun  Boleh dipelihara secara bebas pada waktu siang  Sisa makanan rumah boleh diberikan tanpa had  Ibu dapat menetaskan telur dengan sendirinya.  Ibu boleh mengawal anak-anaknya dari cuaca sejuk dan gangguan musuh. SISTEM PERUMAHAN  Reban diperlukan untuk melindungi daripada cuaca buruk dan gangguan musuh. Boleh dibuat menggunakan ” Sistem Lantai Atas ” atau ” Sistem Lantai Bawah .  1 ekor ayam memerlukan 1 kaki persegi. Jika 20 ekor ayam, keluasan lantai ialah 20 ekorkaki persegi. reban seluas 4 kaki x 5 kaki memadai.  kayu hutan, kayu sayung, buluh , dawai mata punai atau pukat  gunakan peralatan makan/minum yang murah. PEMAKANAN AYAM Terdapat dua (2) jenis makanan iaitu:-  Makanan komersil/dagangan  Makanan Ayam Permulaan (Layer Starter Mash)  Makanan Ayam Membesar (Layer Grower Mash/Pellet)  Makanan Ayam Penghabisan (Layer Finisher Mash/Pellet)  Makanan Campuran atau Sisa Makanan  Lebihan nasi, hampas kelapa, isi kelapa  Dedak, beras hancur, padi, ubi kayu/keledek   Ikan baja dan lain-lain PENGURUSAN   Pengurusan anak (1 hari  –  4 minggu)    Pastikan anak ayam mendapatkan suntikan pencegahan penyakit  Beri makanan bermutu dan minuman secukupnya  Pastikan ada lampu untuk memberi kepanasan sehingga umur 2 minggu Peringkat membesar hingga bertelur (4 minggu  –  22 minggu)     Pastikan anak ayam mendapat suntikan pencegahan penyakit  Boleh dilepaskan pada siang hari  Makanan campuran atau lebihan sisa makan boleh diberi  Sediakan sarang bertelur  Elakkan mengganggu ibu yang sedang mengeram PEMBIAKAN  Melibatkan perkahwinan secara tabie/asli  1 ekor ayam jantan untuk 10 ekor ayam betina  Dipelihara di dalam reban dengan penyediaan sarang bertelur  Tempat yang sunyi,kering dan bebas dari gangguan  Kebiasaan boleh mengeram sehingga 15 biji telur dalam jangkamasa 21 hari. KAWALAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT Penyakit ayam boleh disebabkan oleh:-  Warisan  Pemakanan  Pengurusan  Persekitaran  Jangkitan Langkah-langkah Pencegahan Penyakit    Reban sentiasa bersih  Anak ayam bebas dari penyakit  Jauh dari ternakan dan haiwan lain  Pelawat perlu dikawal  Pencegahan adalah lebih baik dari rawatan  Semua ayam perlu diberi suntikan pencegahan penyakit  Ayam yang mati hendaklah ditanam atau dibakar untuk mengelakkan jangkitan kepadayang sihat. Program Pencegahan penyakit  Umur 1 hari  –    Sampar Ayam “F” (Biasanya telah dibuat ditempat penetasan)  Umur 3  –  4 minggu  –    Cacar Puru ayam dan Sampar “F”  Umur 6  –  8 minggu  –    Sampar ” S “ Tanda-tanda Am Ayam Berpenyakit    Kurang nafsu makan  Monyok dan tidak aktif   Pucat, bersin, keluar hingus dari hidung  Muka bengkak    Berak cair atau berdarah  Gangguan saraf seperti sayap lemah, kaki lemah, kepala berputar dan sebagainya. JENIS-JENIS PENYAKIT AYAM    Sampar ayam (ND)  Penyakit Gumboro (IBD)  Puru  Salmonellosis  Pasteurellosis  Lain-lain Sekiranya ayam-ayam anda menunjukkan tanda-tanda penyakit, sila dapatkan nasihatdaripada pegawai di Jabatan Perkhidmatan Haiwan yang berdekatan.   Galeri Ayam Kampung   Pemasangan bidai bagi mengelakkan telor terkena air hujan.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x