alham analisis jurnal.docx

Pages 6
Views 4
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  SGDU6093 QUALITY MANAGEMENT IN EDUCATION | 770722115549 TAJUK   : Increasing Service Quality in Education: Views of Principals and Teachers NAMA PENULIS  : Hulya Senol & Go!en agli #$%'( KATA KUNCI : Seolah !enengah) pengetua) ualiti perhid!atan) guru)  pengurusan ualiti !enyeluruh* ULASAN JURNAL * PE+ ,H-.-,+Pada !asa searang setor perhid!atan !erupaan salah satu setor yang !en/adi pendorong epada pere!0angan eono!i negara* Setor 0erasasan perhid!atan ini!en/adi tun/ang uta!a epada organisasi dala! 0er0agai10agai 0idang seperti per0anan)esihatan) perhotelan) teleo!uniasi dan se0againya* 2enurut 3uttle #445() ualiti perhid!atan yang ditawaran epada pelanggan !erupaan pe!0e6a uta!a antara satuorganisasi dengan organisasi yang lain* ,pa0ila dise0ut tentang ualiti perhid!atan) !aa pasangannya adalah epuasan pelanggan* 7otler dan ,r!strong #444( !enyataan 0ahawaepuasan pelanggan !e!0awa euntungan epada organisasi* Ianya !erupaan petun/u ter0ai epada euntungan !asa depan sese0uah organisasi*Penulis !ener0itan /urnal ini pada tahun $%'* Tu/uan penyelidian ini adalah untu !enga!0il pendapat guru dan pengetua untu !enentuan cara untu !eningatan !utu perhid!atan di seolah !enengah dan seterusnya !eningatan prestasi pela/ar*Per!asalahan yang cu0a di etengahan !elalui a/ian ini ialah !engenai isu ualiti perhid!atan di seolah !enengah yang tida !enun/uan ualiti perhid!atan yang diharapan oleh pela/ar* -ntu seseorang pela/ar !endapat eputusan yang ce!erlang ia 1  SGDU6093 QUALITY MANAGEMENT IN EDUCATION | 770722115549 !estilah 0er!ula dari sesuatu e!udahan atau perhid!atan yang ter0ai se!asa 0erada diseolah* 7a/ian /uga ini cu0a !eningatan esedaran guru dan pengetua tentang ualiti pendidian dan !e!0eri su!0angan !erea untu !ewu/udan 0udaya yang 0erualititinggi di seolah !enengah* 7a/ian di lasanaan di Tinggi di 8epu0li Turi -tara 9yprusdan di seolah !enengah negeri di 9yprus -tara* Pengurusan 7ualiti 7eseluruhan tida dilasanaan di seolah !enengah negeri di 9yprus -tara dan !erea tida !e!punyaise0arang pelan strategi atau se0arang percu0aan untu !eningatan ualiti perhid!atandala! pendidian untu !e!uasan pela/ar !erea*$* 3;E7TI<Pela/ar !erupaan pelanggan uta!a 0agi sese0uah institusi pendidian* 2aa) !en/aditanggung/awa0 institusi pendidian terse0ut untu !e!astian pela/ar 0erpuas hati dengan perhid!atan yang disediaan* Tu/uan a/ian ini adalah untu !enga!0il pendapat guru dan pengetua untu !enentuan cara untu !eningatan ualiti perhid!atan dala! pendidianuntu !eningatan epuasan pela/ar* engan cara ini) su!0angan pengetua dan guru untu !ewu/udan 0udaya 0erualiti dapat dicapai* -ntu !encapai !atla!at ini) soalan1soalan 0eriut telah diatasi:1-ntu !eningatan !utu perhid!atan yang ditawaran epada pela/ar oleh staf  penga/ar di seolah !enengah*$1untu !eningatan ualiti perhid!atan yang ditawaran epada pela/ar olehaitangan pengurusan seolah di seolah tinggi* 2  SGDU6093 QUALITY MANAGEMENT IN EDUCATION | 770722115549 =1untu !eningatan ualiti 0i!0ingan seolah dan perhid!atan aunseling diseolah !enengah*>11untu !eningatan ualiti penguuran dan penilaian #penyediaan u/ian) per!ohonan dan penilaian) analisis dan !alu! 0alas yang di0erian epada pela/ar(di seolah !enengah*?1untu !eningatan ualiti ativiti seolah #uriulu!) suan) pa!eran)pertandingan) se!inar dll( di seolah !enengah*51untu !e!per0aii perseitaran fi6ial seolah #0ili dar/ah) ta!an) !a!al)!esyuarat dan dewan suan) perpustaaan dan lain1lain($* 7,;I,+ .ITE8,T-8 2elalui a/ian literatur ita aan dapat !engenalpasti a/ian1a/ian terdahulu yang le0ihurang sa!a dengan a/ian ita* 2alah 0erdasaran a/ian terdahulu) ita dapat !enentuanapa yang 0oleh ita su!0angan untu a/ian ita #8os!awati) $%?(* Penyelidian!engenai uuran epuasan pela/ar !engenai ualiti perhid!atan seolah adalah terhad di peringat seolah !enengah #seperti ualiti hidup seolah yang dia/i oleh e!ir) 7aya &2etin) $%$@ ur!a6) $%%A@ 2o & <lynn) $%%$@ SarB) tunC & Erceylan) $%%'@ hu0unganantara ili! seolah dan epuasan seolah #Hue0ner & Patton) $%() esannya perseitaran pe!0ela/aran epuasan pela/ar #2arul) $%>(@ epuasan hidup #,l0ers & 3ate!an) $%>( dan penilaian ualiti perhid!atan pela/ar #Gullu & Sahin) $%?(* Tu/uan a/ian literatur ialahuntu !en/elasan a/ian yang aan di/alanan 0erdasaran !alu!at dan pengetahuan yang 3  SGDU6093 QUALITY MANAGEMENT IN EDUCATION | 770722115549 tepat tentang hu0ung ait isu yang henda dia/i* 3erpanduan ru/uan a/ian literature ini penulis dapat !e!0uat 0er0agai strategi 0agi !e!astian a/iannya le0ih 0ai dan sterusnya!endapat hasil yang le0ih tepat* =* ,P,T,+ 7,;I,+ ,+ PE83I+9,+G,+ ala! a/ian ini) penulis telah !enggunaan aedah pensa!pelan purposive ataupun persa!pelan 0ertu/uan* Se!i strutur wawancara dilauan dengan $$ guru yang !enga/ar diseolah !enengah dan % orang pengetua seolah* Setiap wawancara !enga!0il !asa purata>? !init* Se!ua prosedur dala! proses penyelidian telah ditarifan dala! terperinci untu !eningatan esahihan luaran a/ian* Se!ua pene!uan telah di0entangan tanpa tafsiranuntu !eningat esahan dala!an penyelidian* ua paar lain e!udiannya di!inta untu !e!erisa transripsi dan !enentuan sa!a ada soalan itu /elas dan !udah difaha!i)o!prehensif !engenai topi itu dan !e!astian 0ahawa terdapat satu e!unginan!e!0erian !alu!at yang diperluan* Telah dilihat 0ahawa 4%D daripada edua1dua paar ini telah 0ersetu/u* Selain itu) data !entah penyelidian disi!pan seiranya penyelidi lain!e!inta atau untu !elasanaannya per0andingan dengan a/ian lain* Soalan wawancaratelah di!inta epada setiap peserta dengan ata1ata yang sa!a dan peneanan untu !engenalpasti sa!a !asud* Peranti peraa! suara dan teni penga!0ilan nota digunaan 0ersa!a dala! te!u 0ual* Ini reod e!udiannya transrip* $A !ua surat data diperolehdengan !enyalin wawancara* Perta!a) wawancara di!asuan e dala! 0entu 0ertulis)yang telah disahan@ data telah diproses !engiut yang ditentuan te!a dan pene!uan telahditafsiran dengan petian langsung* -ntu !e!astian e0olehpercayaan data) reod dantransripsi telah diperisa oleh penyelidi yang lain yang tida 0eraitan dengan a/ian dania di0andingan dengan transripsi penyelidi #-6uner dan ola $%%>: diutip di FBl!a6dan ,ltBnurt) $%(* ,nalisis dataPengu!pulan data ata dianalisis !elalui analisis 4
Advertisements
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks