Akeneo: the foundation of Online expansion at Obelink9

Pages 12
Views 4
of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
1. Obelink: Akeneo case study January, 2019 2. #1 Open Source Enterprise PIM About the Company 90+ SOLUTION PARTNERS 165 COUNTRIES 250+ 3,000 TEAM 130+ Passionate people…
Transcript
 • 1. Obelink: Akeneo case study January, 2019
 • 2. #1 Open Source Enterprise PIM About the Company 90+ SOLUTION PARTNERS 165 COUNTRIES 250+ 3,000 TEAM 130+ Passionate people spanning the globe Connected with us Community members ENTERPRISE EDITION CUSTOMERS 50,000+ INSTALLED PIMs Boston London Nantes Düsseldorf Tel Aviv Madrid Gdansk
 • 3. OBELINK: CASE STUDY AKENEO/INDUXX 46 000 outdoor producten 1 winkel en 8 webshop(s) €80 million+ in 2017
 • 4. Organisatie Lastig samenwerken tussen afdelingen (POS, eCom, vertalers,...) Geen efficiënte manier om samen te werken Web marketing Print Inkopers eCommerce manager
 • 5. Omnichannel Geen omnichannel product informatie
 • 6. eCommerce Ecommerce platform voldeed niet aan de wensen
 • 7. Time to market Snelheid bij het vertalen en verrijken van overeenkomende attributen
 • 8. B2C platform Afbeelding Category managers Veramel data van verschillende bronnen (ftp, csv) Verrijk en controleer kwaliteit product informatie Distributie naar kanalen (XML, pimgento)1 2 3 Obelink – Akeneo ecosystem 46 000 producten +600 attributen 225 families 8 languages/locales +6 maanden project ERP ERP / POS Inkopers
 • 9. Aanbevelingen Kies een leverancier die match met jouw business strategie Magento = Akeneo Onderschat het niet en neem de tijd Bereid je voor op change management en neem de hele organisatie mee PIM eerst, dan ecommerce replatforming Kies voor een oplossing met een goede UI/UX, tbv snelle leercurve Zorg voor een ervaren implementatie partner
 • 10. Your guide in Product Information Management
 • 11. Discovery Iterative Implementation After-care The Induxx Methodology
 • 12. Questions?
 • Advertisements
  Related Documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x