of 67
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
reseach
Transcript
    Yunivarsiitii Dillaa Kolleejjii Saayinsii hawaasaaf Namummaa Muummee Afaaniif Ogbarruu Oromoo Qaaccessa Sirna Waataa Godina Arsii Lixaa Aanaa Shaashamannee Ganda Faajjii Goobaa Ulaagaa Digrii Jalqabaa Guutachuuf Kan Qophaa’e.  Qorataa ;-Milkeessoo Lataa Gorsituu Hurrumee Dagafaa waxabajjii 2009    Yuunivarsiitii Dillaa Kolleejjii Saayinsii Hawaasaaf Namummaa Muummee Afaaniif Ogbarruu oromoo Miseensota Boordii Qormaataa Maqaa Gorsaa Mallattoo Guyyaa  _________________ _____________ ______________ Maqaa Qoraa Mallattoo Guyyaa  ________________ ______________ ______________    Galata Duraan d uraan dursee waa hunda ka’umsaa kaasee hanga xumura qorannoo kanaatiif naa gayaan kan nageesse waaqayyoo guddaa mootii dachiif samii galanni isaaf qabu guddaa dha .kanatti aansuun maatiif hiriyyotan koo yeroo ani waraqaa qorannoo kana dalagu yaadaaf  jajjabinna naaf laatan kabjnif galaan isaaniif qabu daraan olaanaa dha.gara xumuratti  barsiiftuuf gorsituu too tan qorannoon kun bifa kanaan akka hojjatamu dadhabbii tokko malee gorsaaf yaada ijarsaa naaf kennuun akka ani waa heddu baradhu naa taasifte barsiiftuu Hurrumee Dagafaa kabajni ani siif qabu olaanaa dha.horii buli siin jedha.    Axeeraraa Kayyoon gooroo qorannoo kanaa qaaccessa qabiiyyee sirna waataa Godina arsii lixaa AanaaShaashamannee Ganda Faajjii Goobaa xiinxaluuf qaaccessu dha.kaayyoon gooree qorannoo kanaa immoo maalummaa waataaa ibsuu,gosoota waataa tarreessuu,sadarkaa sirni kun yeroo amma irra jiru addeessuu,yoomessa waataa ibsuu, barbaachisummaa fi maalummaa waataa addeessuu dha.kaayyoo kanneen galmaan gahuuf mala qorannoo akamtaa yookin qulqulleeffatatti dhimma kan itti bahame yoo ta’u,namoota odeefkinnitootaa immoo iddattoo keeyyafataaf eerumsatti fayyadamuun ganda faajjii goobaa keessaa erga funaanamanii booda,malleen qorannoo afgaafii,marii gareetii fi daawwannaa dhaan sassabamuun duraa duubni isaa mala qulqulleeffataaan qaacceffamaniiru.argannoon qorannoo kanaa immoo;duudhaan waataa kun gama aadaaf afaan oromoo dagaagsuu keessattiif gama hawaasummaa cimsuu keessatti gaheen guddaa qabaachuu,gosoota waataa keessaa waata falaa loonii,waata fala namaa fi fala dhiigaa jiraachuu isaa.dhallonni haarofni immoo hubannoon isaan duudhaa kan irratti qaban daraan gadi aanaa t a’uun isaa kan bira gahame dha.qabxiilee yaada furmaataati jedhamanii kaayaman immoo;qaamonni dhimmi ilaalatu kaneenne akka waajjira aadaaf turiizimii aanichaaf godinaa aadaan kun akka hin  badne osoo xiyyeeffatanii irratti hojjatanii kan jedhuuf dhaloonni harawaan naannoo dhimmichi kun itti raawwatamu fi kan biroosi qorannoo biroo dhimmicha irratti gadi fageenyaan osoo dalaguun leenjjiii garaa garaa hawaasaaf kenname gaarii ta’a.kan jedhu dha  
Advertisements
Related Documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x