725 Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 Rekabentuk dan Teknologi v2.xlsx

Pages 6
Views 42
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) (REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI) PENGENALAN Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen didalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD sebelum ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pe
Transcript
  PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) (REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI)PENGENALANAMAKLUMAT AM 1. PANDUAN2. REKOD PRESTASI MURID3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN5. GRAF PELAPORAN BPENGGUNAAN TEMPLAT Makl!a #a$% &'l *l'$%ka&ka$ aala+,1. Na!a a$ Ala!a S'k-la+2. Na!a G a$ Na!a K'la3. S'$aa* Na!a M*/ N-!0- Ka P'$%'$ala$ a$ a$$a 4. Na!a P'$ a0*5. aa a$ P'$ a0* (G 'a P'$%' a) CTAHAP PENGUASAANDPENENTUAN TAHAP PENGUASAAN 1234P'la&-a$ 0a%* k'!a+*a$ *$* aka$ *lakka$ &aa &' '$%a+a$ a+$ a$ ak+* a+$.5678P'$ ak*a$ *l*k Da9a+ (PD) aala+ '0a+a%*a$ a*&aa k-!&-$'$ *ala! P'$ ak*a$ 'aaka$ S'k-la+ (PS). P'laka$aa$$#a 'la+ 0'!la '9ak a+$ 2:11 0'aaka$ Sa S*aa$ L'!0a%a P'&'*kaa$ *l. 3 Ta+$ 2:11. PD '0'l! *$* *k'$al* '0a%a* PS (P'$ ak*a$ S'k-la+) * !a$a *a *laka$aka$ ';aa <-!a< a$ !a< '$%a$ &'l0a%a* &'$'ka a$ a$ ka'a+ 0a%* !'$%'$al&a &'k'!0a$%a$ &'!0'la9aa$ !* ';aa k''l+a$.T'!&la P'la&-a$ PD *$* !'$%a$$%* 5 +ala!a$ ( sheet  ) ,G +'$akla+ !'l'$%ka&ka$ !akl!a aa &aa '!&la *$* * +ala!a$ REKOD PRESTASI MURID .Ta+a& P'$%aaa$ !* 0a%* 'a& k-!&-$'$ * ala! '!&la *$* *'k-ka$ $ k 9a$ pelaporan  &'k'!0a$%a$ &'!0'la9aa$ !* 0a%* 'a  '!&-+ ' '$  (P' '$%a+a$  Ak+* Ta+$). G +a$#a &'l !''k-ka$ Ta+a& P'$%aaa$ *$* * +ala!a$ REKOD PRESTASI MURID  a+a9a a$ ' '$#a &'la&-a$ *$*=* !* aka$ *9a$a ';aa a -!ak * +ala!a$ LAPORAN MURID (INDIVIDU)  $ k ;' aka$. Ta+a& P'$%aaa$ (TP) 0a%* 9a$ a$al** k'la *9a$a ';aa a -!ak * +ala!a$ GRAF PELAPORAN  .P'$ ak*a$ &'l *lakka$ '&a$9a$% !aa a$ a+a& &'$%aaa$ !* *&a$ a secara er!er san#  Ta+a& &'$%aaa$ *$* 0-l'+ *;a a * ala! 0k 'k-/ a a la*$>la*$ '!&a ;a a a$? ' a&* $ k 9a$ &'la&-a$ k'&aa *0 0a&a/ *a 0-l'+ *'k- * ala! '!&la #a$% *0'kalka$ *$* a$ *la&-ka$ a kal* ' a+$ *a*  &aa &' '$%a+a$ a+$ a$ ak+* a+$.T'!&la &'la&-a$ *$* '** a*&aa  $ la% r  #a$% *0*$a 0'aaka$ k'!a+*a$.G +'$akla+ !'!*l*+ -&-$ (PERTENGAHAN TAHUN&AKHIR TAHUN)  * '0'la+ ka$a$ 0a+a%*a$ a a +ala!a$ R'k- P' a* M* $ k !'!0a &'la&-a$ * ala! '!&la *$*.Ta+a& P'$%aaa$ *0'*ka$ 0'aaka$ 'a& 0*k !'$%*k k'!a+*a$ '&' * +ala!a$ Da!a Per'a!aan Taap Pen asaan#TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN !* aka$ * '$ ka$ -l'+ % 0'aaka$  professional j! en#   %P'$;a&a*a$ !* ';aa k''l+a$ a&a *l*+a !'lal* %a< &aa Gra* Pelaporan 'a&-a$ ''$%aa$ a$ a 'aaa$ !a$a>!a$a '!aa$ #a$% 'a aa a$ a !a$aaa a k'!a+*a$ a$ 0'l! * ak* aka$ *la- aa ak+* a+$.   EKOLAH : SMK BUKIT EMAS ALAMAT : KUALA TERENGGANU : TERENGGANU TARIKH PELAPORAN : 2/10/2017Sila tentukan e!in kat entak#i!an MATA PELA$ARAN NAMA GURU MATA PELA$ARAN: PN% &ATIMAH BT ALIA Pentak#i!an Pe!ten a'an Ta'un REKA BENTUK TEKNOLOGITINGKATAN: 2 IBNU INAPentak#i!an Ak'i! ta'unBIL% NAMA MURI($ANTINA P!)*ek B!ie+ Laka!an Pikt)!ial 1AHMA( A(LI BIN ALI0,0-07.1.221L,,,,2AHMA( ISAIR BIN KAMARU((IN ALI0,020.1.2-L-,,,-ARINA ARISSA BINTI MUSA0,1203.02.2-4,P,,,,,AALI BIN MOH( GHAI0,0703.07.2-1L,,,,AAN BIN MUSAHAR0,1207.1.2-7L-,,,5HAN KOK MENG0,1203.1.-3L,,,75HONG E6 LOON0,1204.01.437L,,,,,4(ANIAL IRISH BIN (ANIAL RU(IN0,120-.01.43--L-,,,3&ARI(AH BINTI RAMLAN0,1204.1.2,P,,,,10HA&I BIN BAHAROM0,1203.1.3434P,,,,11HALIM BIN HARUN0,121.1.747L-,,,12HARLENI BINTI ARI&0,1213.1.3-4P,,,1-HARLINA BINTI SARIP0,1223.1.2-34P,,,,,1,HA6ATI BINTI MUSA0,120-.1.47,P-,,,1IRAN HASHIM BIN MOH( SUHAIL60,120.1.2--L,,,,1ISMAIL ALI&& BIN AI0,1203.1.27L,,,,17$AMIL BIN $AMALU(IN0,1211.1.33-L-,,,14KAMARIAH BINTI 6ASSIN0,12-.1.12,4P,,,13KARIM (ANISH BIN ABU BAKAR0,122-.1.1--L,,,,,20KHARIL 6USRI BIN TAHUR0,122.1.3437L-,,,21LAILATUL ARI BINTI KARIM 0,121.1.-3P,,,,22LIA BINTI OTHMAN0,1227.1.-,2,P,,,,2-MOH( ESARAN BIN EAN0,1224.1.--L-,,,2,MOH( SHAA BIN AB(% $ALIL0,121-.1.37-L,,,2MUH(% NIAM BIN KARIM $UNIOR0,122-.04.,,-L,,,,,2NA(IA BINTI HASHIM0,121-.1.2-,P-,,,27NAGEN(RAN A/L MAGEN(REN0,122,.1.2,7L,,,,24NAI BIN RAMAN0,121-.0-.2-,3L,,,,23NINA ISTINA BINTI BAHAR0,122-.0-.2-34P-,,,-0NUR URSIAH BINTI HARIS0,121-.12.02,P,,,-1-2---,---7-4-3,0,1,2,-,,,,,7,4,3012-,8888888888888888888 PN% ALMIAH BT KAMARU(INGURU BE AR SMK BUKIT EMAS NO% M6 KI( / NO% KA( PENGENALAN PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENGURUSAN PROJEK PROSES REKA BENTUK APLIKASI TEKNOLOGI TAHAP PENGUA AAN KE ELURUHAN (unia Reka Bentuk9 Keentin an Reka Bentuk an Tekn)l) i9 In;en#i an In);a#i (ala< Reka Bentuk Pen u!u#an P!)*ek Reka BentukReka Bentuk i#te< &e!ti a#i Reka Bentuk &e#=en   MK BUKIT EMA KUALA TERENGGANUTERENGGANU 2 O>t)?e!9 2017   REKA BENTUK TEKNOLOGI Na<a Mu!iAHMA( A(LI BIN ALIN)% M6 KI(0,0-07.1.221$antinaLTin katan2 IBNU INANa<a Gu!uPN% &ATIMAH BT ALIA Ta!ik' Pela)!an2 O>t)?e!9 2017 Ta'a Pen ua#aan Ke#elu!u'an PENTAK IRAN PERTENGAHAN TAHUN Ta'a Pen ua#aan Ke#elu!u'an 'an=a ila)!kan aa entak#i!an ak'i! ta'un #a'a*a MATA PELA$ARANKEMAHIRANTA& IRAN  i% Menilai )?*ek ?a'a!u =an i?ina ?e!a#a#kan ele<en an !in#i !eka ?entuk% , i% Men anali#i# *aual ke!*a #e>a!a #i#te<atik% P!)*ek B!ie+  i% Me<?in>an kan !)*ek ?!ie+ en an a=a u#a'a% Laka!an Pikt)!ial , i% Men anali#i# !ua ?entuk laka!an an <e<?uat ena<?a'?aikan% , Reka Bentuk &e#=en , 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888 PN% &ATIMAH BT ALIA PN% ALMIAH BT KAMARU(IN GURU MATA PELA$ARANGURU BESARSMK BUKIT EMAS SMK BUKIT EMAS Be!ikut aala' e!n=ataan ?a i Ta'a Pen ua#aan ke#elu!u'an TAHAP PENGUA AAN REKA BENTUK TEKNOLOGI (unia Reka Bentuk9 Keentin an Reka Bentuk an Tekn)l) i9 In;en#i an In);a#i (ala< Reka Bentuk Pen u!u#an P!)*ek Reka BentukReka Bentuk Si#te< &e!ti a#i i% Men anali#i# ti a ele<en ala< !eka ?entuk #i#te< +e!ti a#i <en ikut !)#eu!%ii% Me<e!#e<?a'kan ata ala< ?entuk *aual% i% Men anali#i# ti a ele<en ala< !eka ?entuk +e#=en <en ikut !)#eu!%ii% Me<e!#e<?a'kan ata ala< ?entuk *aual%ULASAN TAMBAHAN $ika aaC : LOGO SEKOLAH  DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI 1234 i% Me<?anin ?eDa ua !in#i an ua ele<en aa ti a !)uk =an ?e!lainan ala< ?entuk *aual% 5 i% Menilai )?*ek ?a'a!u =an i?ina ?e!a#a#kan ele<en an !in#i !eka ?entuk% 61 i% Mentak!i+kan en u!u#an !)*ek !eka ?entuk% 2 i% Men enal a#ti <a#ala' =an i'aai% ii% Men*ana iea !eka ?entuk =an aat <en=ele#aikan <a#ala'% 34 i% Men anali#i# *aual ke!*a #e>a!a #i#te<atik% 5 i% Menilai e!an>an an =an i#eiakan <en ikut !)#eu!% 6 i% Men 'a#ilkan ke!ta# ke!*a en u!u#an !)*ek !eka ?entuk <en ikut +)!<at% 12 i% Men enal a#ti ti a >i!i ala< !)*ek ?!ie+% 3 i% Melen kakan #ena!ai #e<ak !)*ek ?!ie+ untuk en 'a#ilan !)uk% 45 i% Me<?in>an kan !)*ek ?!ie+ en an a=a u#a'a% 612 i% Men enal a#ti ua teknik laka!an ikt)!ial% 3 i% Men 'a#ilkan laka!an a#a# !)uk ala< ?entuk -( en an <en alika#ikan teknik laka!an ikt)!ial% 4 i% Men anali#i# !ua ?entuk laka!an an <e<?uat ena<?a'?aikan% 5 i% Menilai <aklu<at =an aa aa laka!an% 6 i% Men 'a#ilkan laka!an ?a'a!u en an nilai ta<?a'% TAHAP PENGUASAAN1.0 PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI1.1 Dunia Reka Bentuk 1.2 Kepentinan Reka Bentuk !an Tekn # i1.$ In%en&i !an In %a&i Da#a' Reka Bentuk i% Mentak!i+kan !eka ?entuk an tekn)l) i%ii% Mene+ini#ikan in;en#i an in);a#i% iii% Men=atakan #atu keentin an !eka ?entuk an tekn)l) i9 atau i;% Men=atakan #atu ele<en !eka ?entuk ?e!a#a!kan !)uk #eia aa9 atau;% Men=atakan #atu e!anan !eka ?entuk9 atau;i% Men=atakan #atu etika ala< !eka ?entuk% i% Men enal a#ti ua ele<en !eka ?entuk ?e!a#a!kan !)uk #eia aa%ii% Men*ela#kan ua !in#i !eka ?entuk%iii% Men enal a#ti #atu e!anan !eka ?entuk%i;% Mene!an kan #atu etika ala< !eka ?entuk% i% Melaka! #atu laka!an !eka ?entuk !)uk =an te!i!i a!iaa ?e?e!aa )?*ek a#a# e)<et!i en an <en alika#ikan ua ele<en an ua !in#i% i% Men 'a#ilkan #e<ula )?*ek ?a'a!u =an #ua' inilai #etela' <en a<?ilki!a ena<?a'?aikan%ii% Me<e!in>i u*ian ?a i <en uku! ta'a ke?e!ke#anan )?*ek ?a'a!u%iii% Men*ana keutu#an u*ian ta'a ke?e!ke#anan )?*ek ?a'a!u% TAHAP PENGUASAAN2.0 PENGURUSAN PROJEK2.1 Penu(u&an P( )ek Reka Bentuk i% Me!an ka e!an>an an ?e!a#a!kan lan ka' en u!u#an elak#anaan !)*ek% ii% Melen kakan *aual ke!*a e!an>an an !)*ek% TAHAP PENGUASAAN$.0 PROSES REKA BENTUK$.1 P( )ek B(ie* i% Mentak!i+kan <ak#u !)*ek ?!ie+%ii% Men=atakan #atu >i!i !)*ek ?!ie+% i% Men anali#i# <aklu<at #ena!ai #e<ak #e>a!a !)#eu!%ii% Me<e!#e<?a'kan ata ala< ?entuk *aual% i% Men 'a#ilkan <)>k u atau <)el ?e!a#a!kan laka!an en an nilai ta<?a'%ii% Me<e!in>i u*ian ?a i <en uku! ta'a ke?e!ke#anan !eka ?entuk <)>k u atau <)el% TAHAP PENGUASAAN+.0 LAKARAN+.1 Laka(an Pikt (ia# i% Men=atakan #atu e!anan laka!an ala< !eka ?entuk%ii% Men=ena!aikan ua teknik laka!an ikt)!ial% TAHAP PENGUASAAN,.0 APLIKASI TEKNOLOGI,.1 Reka Bentuk Si&te' -e(tia&i
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks