5fcb1b248fdea4ff86dfc7bcf7185e15-RANCANGAN TAHUNAN KELAB BIMBINGAN DAN KERJAYA 2009.doc

Pages 3
Views 0
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  RANCANGAN TAHUNAN KELAB BIMBINGAN DAN KERJAYAKEGIATAN KOKURIKULUM 2009BIL.AKTIVITITARIKH /BULANPERTANDINGAN/ MESYUARAT/AKTIVITIOBJEKTIFKAEDAH PENGENDALIAN 1Februari- Mesyuarat Agung dan pemilihan jawatankuasa-Untuk mengurus dan mentadbir persatuan1)Doa2)Ucapan Guru Penasihat 3)Pemilihan AJK 4) Ucapan Pengerusi persatuan2Mac- Perjumpaan Mingguan - Penerangan tentang kerjaya kerjaya masa kini- Memperkemaskinikan perjalanan kelab untuk memantapkan lagi gerakan kelab bagi membantu Unit Bimbingan dan Kaunseling dalam usaha mengenalpasti pelajar yang memerlukan bimbingan dan kerjaya di sekolah.1)Ucapan Guru Penasihat2)Ucapan Pengerusi 3) Taklimat Kerjaya-kerjaya masa kini. 3Mac- Menguruskan kekemasan dan keceriaan Bilik Bimbingan dan Kaunseling- Kesedaran tentang isu-isu Pendidikan kaunseling kerjaya- Memupuk kemahiran kreatif pelajar tentang isi-isu kerjaya masa kini1)Ucapan pengerusi2)Pembahagian Kumpulan Tugasan3)Mengemaskini bahan-bahan rujukan Bimbingan kerjaya 4April- Mencari bahan-bahan kerjaya di Internet- Meningkatkan kesedaran di kalangan murid agar menjadi manusia yang lebih berguna dan baik serta mempunyai kerjaya yang bagus untuk masa hadapan.1)Ucapa Guru Penasihat2)Ucapan Pengerusi Tugasan – Mencari maklumat-maklumat terkini kerjaya di dalam Internet5April- Pertandingan Karnival pendidikan kaunseling kerjaya peringkat sekolah - Mencungkil bakat-bakat dalam bidang-bidang berkaitan.-Untuk mengasah bakat dan persediaan ke pertandingan peringkat daerah1)Arahan daripada Pengerusi dan Setiausaha2)Diberi kertas A43)Bahan penulisan disediakan sendiri oleh para pelajar 4)Tajuk diberi pada hari perjumpaan5)Pertandingan eksplorasi alam kerjaya. 6)Penutup 1  6Mei- Pertandingan sudut pendidikankaunseling kerjaya- Supaya maklumat berkenaan bimbingan dan kerjaya dapat membantu menambahkan pengetahuan pelajar mengenai bimbingan dan kerjaya.1)Arahan daripada Pengerusi dan Setiausaha 2) Pertandingan dimulakan3)Pengadilan4)Pemilihan pemenang5)Penyampaian hadiah 6)Penutup7Jun- Pameran Bimbingan dan Kerjaya- Memupuk daya kreativiti murid- Memupuk sikap saling bekerjasama1)Ucapan daripada Guru Penasihat / Pengerusi2)Bahan untuk pameran dibawa sendiri oleh pelajar 3)Pelajar dibahagikan mengikut kumpulan4)Aktiviti dimulakan 5)Ketua Penasihat memilih kumpulan yang mempunyai bahan pendokumentasian yang terbaik.8Julai- Lawatan Bimbingan dan Kerjaya ke UNIKL MIMET- Supaya pelajar-pelajar dapat mengetahui secara terperinci tentang bidang kerjaya teknologi perkapalan. 1) Penyediaan kertas kerja 2) Taklimat kepada pelajar  3) Lawatan 9Ogos- Tayangan Cd- Pendedahan kepada isu-isu kerjaya masakini 1) Tayangan 2) Perbincangan kumpulan 3) Soalan 10Ogos- Inventori Personaliti SDS (Kerjaya)- Membantu pelajar dalam mengenalpasti kemahiran mereka cenderung kearah bidang yang diminati dan bidang yang boleh diceburi untuk masa akan datang1)Penyediaan kertas soalan Inventori SDS2)Interpretasi personality SDS11September - KUIZ Bimbingan dan KerjayaMengasah bakat dan kemahiran pelajar dalam mengetahui selok belok kerjaya terkini 1) Ucapan dan penerangan guru Penasihat 2) Pelajar menjawab soalan12Oktober- Jamuan akhir tahun1. Merapatkan hubungan ahli dan pemimpin 1) Ucapan guru penasihat 2) Jamuan 3) Pertukaran hadiah 4) Bersurai 2  ANALISIS AKTIVITI BILANGAN AKTIVITI/ PERJUMPAAN = 12.Disediakan Oleh,………………………………….PN NOR’AIN BINTI MUSAGuru Penasihat,Kelab Bimbingan dan KerjayaSMJK Dindings, Pundut. 3
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks