5 KHAMIS

Pages 6
Views 0
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
    RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KHAMIS 1  Minggu / Hari / Tarikh : 33   KHAMIS   13/09/2018   2  Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 5 PERMATA   7.30   -   8.00   PENDIDIKAN KESIHATAN   3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran:   MODUL TAJUK 3 KESIHATAN PERSIKITARAN   PENYAKIT   Penyakit 4  Standard Kandungan 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian   5  Standard Pembelajaran : 3.1.2 Memahami gejala dan tanda penyakit iaitu campak, rubella, cacar serta beguk   6  . Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat menguasai : memahami gejala dan tanda penyakit iaitu campak, rubella, cacar serta beguk  7  Aktivaiti PDP : 1.   Bersoal jawab berdasarkan gambar yang dipaparkan. 2.   Murid berbincang dan bersoal jawab mengenai mengenai vaksin daripada penerangan guru 3.   Melekatkan kad gambar penyakit 4.   Setiap kumpulan akan diberi kad bergambar berdasarkan penyakit dan jenis 5.   Pembentangan dan perbincangan. 6.   Rumusan 8  Pengisian Kurikulum : 8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Bimbingan dan Kaunseling  Nilai : Kerjasama   8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Patriotisme  KB : Menjana Idea  EMK : Keusahawanan  9  Bahan Bantu Mengajar : video 10  Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid menulis jenis penyakit 11  Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI 14 /23 murid dapat menguasai kemahiran dan objektif yang dirancang dengan bimbingan daripada guru 9 murid tidak menguasai akan diberi bimbingan KERJA RUMAH - tiada - 12  Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :    1  Minggu / Hari / Tarikh : 33   KHAMIS   13/09/2018   2  Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 4 PERDANA   8.30   -   9.00   PENDIDIKAN KESIHATAN   3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran:   MODUL TAJUK 3 KESIHATAN PERSIKITARAN   KESELAMATAN   Keselamatan 4  Standard Kandungan 3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemontrasikan kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian   5  Standard Pembelajaran : 3.2.2 Menerangkan peranan rakan sebaya.   6  Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat menguasai : dan menerangkan peranan rakan sebaya 7  Aktiviti PDP : 1. Murid menonton video animasi ‘Upin dan Ipin’  2. Murid dalam kumpulan mengenal pasti dan menyenaraikan peranan rakan seaya berdasarkan cerita tersebut.. 3. Murid berbincang tentang peranan rakan sebaya dalam kumpulan. 4. Pembentangan dan perbincangan. 5. Rumusan 8  Pengisian Kurikulum : 8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Alam Sekitar   Nilai : Simpati   8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Sains dan Teknologi  KB : Mensintesis  EMK : Sains dan Teknologi  9  Bahan Bantu Mengajar : Vle Frog 10  Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Pembentangan dan perbincangan 11  Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI 19 murid menguasai objektif pengajaran yang dirancang KERJA RUMAH Tiada 12  Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau : 1  Minggu / Hari / Tarikh : 34   KHAMIS   13/9/2018      2  Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 5 PERMATA   10.30   -   11.30   BAHASA MELAYU   3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: Lestarikan Bumi Kita   Kelab Pencinta Alam 4  Standard Kandungan 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul 5  Standard Pembelajaran : 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, kosa kata dan struktur ayat dalam penulisan 6  Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat menguasai : mengedit dan memurnikan hasil penulisan   7  Aktiviti PDP : 1. Murid membaca dan megesan kesalahan 2. Murid mengedit dan memurnikan teks dari aspek ejaan, tanda baca, kosa kata dan struktur ayat 3. Murid bertutur tentang aktiviti Kelaba Pencinta Alam di sekolah 4. Penilaian pembelajaran dan kemahiran 5. Refleksi pembelajaran dan penyataan nilai. 8  Pengisian Kurikulum : 8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Alam Sekitar   Nilai : Kasih sayang   8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Pendidikan Alam Sekitar   KB : Menganalisis  BCB : Membaca  9  Bahan Bantu Mengajar : Lembaran kerja, alat tulis, buku teks. 10  Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid mengedit dan memurnikan teks 11  Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI 14 / 21 murid dapat menguasai kemahiran dan objektif yang dirancang dengan bimbingan daripada guru 7 murid tidak menguasai akan diberi bimbingan KERJA RUMAH - melengkapkan petikan- 12  Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :    1  Minggu / Hari / Tarikh : 33   KHAMIS   13/09/2018   2  Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 1 PERDANA   11.30   -   12.00   PENDIDIKAN KESIHATAN   3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran:   PEMAKANAN  4  Standard Kandungan 9.0 PEMAKANAN  9.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat * Makanan dan pemakanan yang berkhasiat Choose an item. Choose an item.   Choose an item.   Choose an item.   5  Standard Pembelajaran : 9.1.1 Mengetahui jenis makanan yang berkhasiat.   9.1.2 Memahami kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat   Choose an item.   6  Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid berupaya untuk : memahami kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat   7  Aktiviti PDP : 1. Murid dibahagikan mengikut kumpulan kecil dan setiap kumpulan mendapat bekas kosong 2. Murid mengambil satu jenis makanan tau replika makana secara bergilir dan memasukkan ke dlam bekas (Lampiran 1) 3 Perbincangan berkaitan kepentingan pengambilan makanan berkhasiat 4 Rumusan 5 Refleksi PdPC 8  Pengisian Kurikulum : 8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Bimbingan dan Kaunseling  Nilai : Mengeratkan hubungan kekeluargaan   8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Kreatif dan Inovasi  KB : Mengecam  BCB : Mengumpul Maklumat  9  Bahan Bantu Mengajar : Replika makanan, Bekas kosong   10  Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid menyatakan kepentingan pengambilan makanan erkhasiat 11  Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI 19 daripada 23 murid menguasai objektif yang dirancang   4 murid tidak menguasai diberi bimbingan secara kumpulan dengan bahan rangsangan KERJA RUMAH - tiada - 12  Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :
Advertisements
Related Documents
View more...
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks