4.1 RPH Thn 2 Terang Gelap 2 (1)

Pages 5
Views 4
of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
RPH
Transcript
    KELAS 2G TARIKH 9/7/18 MASA 1.40-2.40 KEHADIRAN  ____ / ____ Tema  : Sains Fizikal Tajuk  : Terang dan gelap Standard Kandungan: 4.1 Memahami tumbesaran tumbuhan Standard Pembelajaran: 4.1.1 ObjektifPembelajaran : Pada akhir P&P, murid dapat 1.   Menganalisis keadaan terang dan gelap  Perincian P&P: 1.   Murid membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan. 2.   Murid menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. 3.   Murid membuat pemerhatian daripada slaid dan gambar yang ditunjukkan oleh guru. 4.   Murid dibimbing oleh guru untuk memberikan jawapan. 5.   Murid membuat latihan didalam buku aktiviti EMK   :Nilai murni BBM :    Powerpoint, buku teks, KPS :    Memerhati, berkomunikasi  Penilaian P&P: Murid menyiapkan latihan dalam  buku aktiviti Impak:  ______ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/ pengukuhan  ______ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi dengan bantuan guru.  ______ tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan Catatan: P dan P ditangguhkan kerana : Masa aktiviti hari ini tidak mencukupi Kursus/ Bengkel Cuti Sakit Program Sekolah Lain-lain KELAS 2K TARIKH 9/7/18 MASA 6.00-6.30 Tema  : Sains Fizikal Tajuk  : Terang dan gelap Standard Kandungan: 4.1 Memahami tumbesaran tumbuhan Standard Pembelajaran: 4.1.1 ObjektifPembelajaran : Pada akhir P&P, murid dapat    Menganalisis keadaan terang dan gelap  Perincian P&P: 1.   Murid membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan. 2.   Murid menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. 3.   Murid membuat pemerhatian daripada slaid dan gambar yang ditunjukkan oleh guru. 4.   Murid dibimbing oleh guru untuk memberikan jawapan. 5.   Murid membuat latihan didalam buku aktiviti EMK   :Nilai murni BBM :    Powerpoint, buku teks, KPS :    Memerhati, berkomunikasi  Penilaian P&P: Murid menyiapkan latihan dalam  buku aktiviti Impak:  ______ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/ pengukuhan  ______ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi dengan bantuan guru.  ______ tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan Catatan: P dan P ditangguhkan kerana : Masa aktiviti hari ini tidak mencukupi Kursus/ Bengkel Cuti Sakit Program Sekolah Lain-lain    KELAS 2A TARIKH 10/7/18 MASA 3.10-3.40 KEHADIRAN  ____ / ____ Tema  : Sains Fizikal Tajuk  : Terang dan gelap Standard Kandungan: 4.1 Memahami tumbesaran tumbuhan Standard Pembelajaran: 4.1.1 ObjektifPembelajaran : Pada akhir P&P, murid dapat 2.   Menganalisis keadaan terang dan gelap  Perincian P&P: 6.   Murid membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan. 7.   Murid menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. 8.   Murid membuat pemerhatian daripada slaid dan gambar yang ditunjukkan oleh guru. 9.   Murid dibimbing oleh guru untuk memberikan jawapan. 10.   Murid membuat latihan didalam buku aktiviti EMK   :Nilai murni BBM :    Powerpoint, buku teks, KPS :    Memerhati, berkomunikasi  Penilaian P&P: Murid menyiapkan latihan dalam  buku aktiviti Impak:  ______ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/ pengukuhan  ______ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi dengan bantuan guru.  ______ tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan Catatan: P dan P ditangguhkan kerana : Masa aktiviti hari ini tidak mencukupi Kursus/ Bengkel Cuti Sakit Program Sekolah Lain-lain KELAS 2D TARIKH 10/7/18 MASA 4.00-5.00 Tema  : Sains Fizikal Tajuk  : Terang dan gelap Standard Kandungan: 4.1 Memahami tumbesaran tumbuhan Standard Pembelajaran: 4.1.1 ObjektifPembelajaran : Pada akhir P&P, murid dapat    Menganalisis keadaan terang dan gelap  Perincian P&P: 6.   Murid membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan. 7.   Murid menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. 8.   Murid membuat pemerhatian daripada slaid dan gambar yang ditunjukkan oleh guru. 9.   Murid dibimbing oleh guru untuk memberikan jawapan. 10.   Murid membuat latihan didalam buku aktiviti EMK   :Nilai murni BBM :    Powerpoint, buku teks, KPS :    Memerhati, berkomunikasi  Penilaian P&P: Murid menyiapkan latihan dalam  buku aktiviti Impak:  ______ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/ pengukuhan  ______ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi dengan bantuan guru.  ______ tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan Catatan: P dan P ditangguhkan kerana : Masa aktiviti hari ini tidak mencukupi Kursus/ Bengkel Cuti Sakit Program Sekolah Lain-lain    KELAS 2A TARIKH 11/7/18 MASA 5.00 -6.00 KEHADIRAN  ____ / ____ Tema  : Sains Fizikal Tajuk  : Terang dan gelap Standard Kandungan: 4.1 Memahami tumbesaran tumbuhan Standard Pembelajaran: 4.1.1 ObjektifPembelajaran : Pada akhir P&P, murid dapat 3.   Menganalisis keadaan terang dan gelap  Perincian P&P: 11.   Murid membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan. 12.   Murid menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. 13.   Murid membuat pemerhatian daripada slaid dan gambar yang ditunjukkan oleh guru. 14.   Murid dibimbing oleh guru untuk memberikan jawapan. 15.   Murid membuat latihan didalam buku aktiviti EMK   :Nilai murni BBM :    Powerpoint, buku teks, KPS :    Memerhati, berkomunikasi  Penilaian P&P: Murid menyiapkan latihan dalam  buku aktiviti Impak:  ______ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/ pengukuhan  ______ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi dengan bantuan guru.  ______ tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan Catatan: P dan P ditangguhkan kerana : Masa aktiviti hari ini tidak mencukupi Kursus/ Bengkel Cuti Sakit Program Sekolah Lain-lain KELAS 2C TARIKH 12/7/18 MASA 1.10-2.10 Tema  : Sains Fizikal Tajuk  : Terang dan gelap Standard Kandungan: 4.1 Memahami tumbesaran tumbuhan Standard Pembelajaran: 4.1.1 ObjektifPembelajaran : Pada akhir P&P, murid dapat    Menganalisis keadaan terang dan gelap  Perincian P&P: 11.   Murid membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan. 12.   Murid menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. 13.   Murid membuat pemerhatian daripada slaid dan gambar yang ditunjukkan oleh guru. 14.   Murid dibimbing oleh guru untuk memberikan jawapan. 15.   Murid membuat latihan didalam buku aktiviti EMK   :Nilai murni BBM :    Powerpoint, buku teks, KPS :    Memerhati, berkomunikasi  Penilaian P&P: Murid menyiapkan latihan dalam  buku aktiviti Impak:  ______ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/ pengukuhan  ______ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi dengan bantuan guru.  ______ tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan Catatan: P dan P ditangguhkan kerana : Masa aktiviti hari ini tidak mencukupi Kursus/ Bengkel Cuti Sakit Program Sekolah Lain-lain    KELAS 2E TARIKH 11/7/18 MASA 5.00 -6.00 KEHADIRAN  ____ / ____ Tema  : Sains Fizikal Tajuk  : Terang dan gelap Standard Kandungan: 4.1 Memahami tumbesaran tumbuhan Standard Pembelajaran: 4.1.1 ObjektifPembelajaran : Pada akhir P&P, murid dapat 4.   Menganalisis keadaan terang dan gelap  Perincian P&P: 16.   Murid membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan. 17.   Murid menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. 18.   Murid membuat pemerhatian daripada slaid dan gambar yang ditunjukkan oleh guru. 19.   Murid dibimbing oleh guru untuk memberikan jawapan. 20.   Murid membuat latihan didalam buku aktiviti EMK   :Nilai murni BBM :    Powerpoint, buku teks, KPS :    Memerhati, berkomunikasi  Penilaian P&P: Murid menyiapkan latihan dalam  buku aktiviti Impak:  ______ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/ pengukuhan  ______ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi dengan bantuan guru.  ______ tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan Catatan: P dan P ditangguhkan kerana : Masa aktiviti hari ini tidak mencukupi Kursus/ Bengkel Cuti Sakit Program Sekolah Lain-lain KELAS 2C TARIKH 12/7/18 MASA 1.10-2.10 Tema  : Sains Fizikal Tajuk  : Terang dan gelap Standard Kandungan: 4.1 Memahami tumbesaran tumbuhan Standard Pembelajaran: 4.1.1 ObjektifPembelajaran : Pada akhir P&P, murid dapat    Menganalisis keadaan terang dan gelap  Perincian P&P: 16.   Murid membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan. 17.   Murid menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. 18.   Murid membuat pemerhatian daripada slaid dan gambar yang ditunjukkan oleh guru. 19.   Murid dibimbing oleh guru untuk memberikan jawapan. 20.   Murid membuat latihan didalam buku aktiviti EMK   :Nilai murni BBM :    Powerpoint, buku teks, KPS :    Memerhati, berkomunikasi  Penilaian P&P: Murid menyiapkan latihan dalam  buku aktiviti Impak:  ______ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/ pengukuhan  ______ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi dengan bantuan guru.  ______ tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan Catatan: P dan P ditangguhkan kerana : Masa aktiviti hari ini tidak mencukupi Kursus/ Bengkel Cuti Sakit Program Sekolah Lain-lain
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks