346970488-Post-Mortem-Matematik-SPM-2016.docx

Pages 3
Views 2
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
   SMK RLKT LASAH, 31120 SG SIPUT(U), PERAK POST MORTEM SUBJEK SPM 2016 SUBJEK : Matematik GURU : ZALINA KELAS : tingk 5 TARIKH :.................... BIL NAMA KELOMPOK CEMERLANG ISU INTERVENSI @ PROGRAM YANG TELAH DIJALANKAN 11  –  A 6  –  B 1.   Soalan 4 merupakan soalan KBAT dan soalan ini mengelirukan pelajar. 2.   Soalan 5 juga merupakan soalan KBAT dan gambarajah yang diberi mengelirukan kebanyakan pelajar 1.   Latihan tambahan utk pelajar cemerlang 2.   Pelajar cemerlang menjadi pembimbing rakan-rakan lain BIL NAMA KELOMPOK SEDERHANA ISU INTERVENSI @ PROGRAM YANG TELAH DIJALANKAN 13  –  C 8  –  D 1.   Soalan 7 merupakan soalan yang boleh membantu pelajar sederhana tapi tahun ini soalan yang dikeluarkan adalah soalan KBAT dan ramai pelajar kehilangan markah utk soalan ini. 2.   Soalan 9 kali ini merupakan tajuk tingkatan 3, menggunakan nisbah dimana soalan seperti ini tidak pernah dikeluarkan. 1.   Latih tubi soalan-soalan percubaan dari negeri-negeri lain. 2.   Menekankan pada tajuk yang boleh dikuasai BIL NAMA KELOMPOK LEMAH ISU INTERVENSI @ PROGRAM YANG TELAH DIJALANKAN 17  –  E 20 - G 1.   Soalan 4 yang berbentuk KBAT juga menyebabkan pelajar langsung tidak dapat menjawab soalan ini. Jika sebelum ini, calon dilatih utk menjawab sekurang-kurangnya 1 markah 2.   Soalan 14 juga merupakan soalan yang 1.   Bengkel sebelum SPM 2.   Latih tubi menjawab soalan-soalan yang membantu memberi markah  boleh membantu memberi markah pada pelajar, tetapi soalan pada tahun ini mengelirukan pelajar. Tidak banyak membantu pelajar lemah   SMK RLKT LASAH, 31120 SG SIPUT (U) PELAN INTERVENSI NAMA MATA PELAJARAN:............................................ BERDASARKAN UJIAN/PEPERIKSAAN:.............................................. BIL TING BIL CALON NAMA GURU A+,A,A- LULUS GAGAL KOMEN GURU MENGAJAR ( Faktor murid gagal / markah rendah) PELAN INTERVENSI YANG PERLU TAMBAH BAIK BAGI TAHUN 2017 H TH BIL % BIL % BIL % 1 5SG 5K1 5ST 5K2 5SP 75 4 Pn. Zalina Binti Abdul Ghan En. Mohamad Zaid B. Mahmud En. Zarul B. Pandak Ibrahim 11 14.6 55 73.3 20 26.7 Faktor paling utama adaah sikap, kerana bagi pelajar 5k1 yang agak lemah, tetapi apabila ada kesedaran, sikap positif semasa membuat latihan, pelajar yang agak sukar utk luus akhirnya lulus. Kehadiran juga menjadi punca pada kegagalan pelajar. Apabila sering tidak hadir sekolah, pelajar gaal mengikuti teknik yang telah diajar. Intervensi yang paling utama adalah membaiki sikap pelajar. Langkah yang telah diambil oleh Tuan Pengetua ada lah langkah terbaik utk memperbaiki kehadiran pelajar. Bengkel-bengkel seperti tahun-tahun lepas perlu diteruskan dengan penambahbaikan dari segi pengendalian
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks