307591917 Pendidikan Kesihatan Tahun 6

Pages 7
Views 43
of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
307591917 Pendidikan Kesihatan Tahun 6
Transcript
  1 SK ST. STEPHEN, PETI SURAT 61270, 91121 LAHAD DATU, SABAH   Ujian SEMESTER 1 2 16 PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 1 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. 1.   Kertas soalan ini mengandungi 6 BAHAGIAN SOALAN. 2.   Jawab semua soalan dalam setiap bahagian 3.   Jika hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Disediakan oleh; Disemak oleh; Disahkan oleh; ………………………….   …………………………..   ………………………..   (NURUL NAJWA BINTI MOHD AZMI) (EVLYNE SAUPIN) (AJIJAH KASSIM) GURU PEND. KESIHATAN KETUA PANITIA PJK GURU BESAR Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak Nama: Tahun: 6  2 Bahagian A. Berdasarkan gambar, terangkan cara menjaga kebersihan dan kesihatan diri. m  3 Bahagian B Lengkapkan jadual di bawah megikut jeis-jenis makanan. 15m  4 Bahagian C Jelaskan faedah pengambilan makanan segar. 5m
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks