3 Julai.docx

Pages 7
Views 2
of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  Rancangan Pengajaran Harian Hari : Rabu Masa : 08.40 pagi  –   09.40 pagi Tarikh :  03 Julai 2019 Tingkatan : 4 Amanah Bilangan Pelajar :  / 14 Topik :  Bab 4: Haba Subjek :  Fizik Subtopik :  4.3  –   Haba Pendam Tentu Objektif Pembelajaran : 4.3  –   Memahami haba pendam tentu. Hasil Pembelajaran : Di akhir sesi pembelajaran ini, pelajar akan dapat:   i.   Menyatakan bahawa pemindahan haba semasa perubahan fasa tidak menyebabkan perubahan suhu dengan tepat. ii.   Menyatakan maksud haba pendam tentu,   dengan tepat. iii.   Mengaplikasikan rumus haba pendam tentu,  =    dalam menyelesaikan soalan dengan betul. iv.   Bekerjasama dalam kumpulan dalam menjalankan aktiviti dengan bersungguh-sungguh. Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar telah mengetahui: i.   Muatan haba ii.   Muatan haba tentu Kaedah Pengajaran :  Kuliah Interaktif, Pembelajaran Konstruktivisme, Pembelajaran Koperatif, Pembelajaran Abad Ke-21 Bahan Bantu Mengajar :  Traffic light, kertas mahjung, pen marker, Sticky Notes  Langkah / Masa Isi Kandungan Aktiviti Penerapan Nilai KBKK/ Strategi/ Kaedah/ BBM Peranan Guru Peranan Pelajar Langkah 1: Set Induksi (7 minit) Mengimbas Kembali Muatan haba ( heat capacity ) -   Kuantiti haba yang perlu dibekalkan kepada objek itu untuk menaikkan suhunya sebanyak 1℃ . Muatan haba tentu (  specific heat capacity ) -   Kuantiti haba yang perlu dibekalkan untuk menaikkan suhu 1kg bahan sebanyak 1℃ . Rumus muatan haba tentu,  =∆  Guru menjawab salam dan memulakan pembelajaran. Guru bertanya kepada pelajar  beberapa soalan berkaitan  pembelajaran lalu. -   Apakah definisi bagi muatan haba? -   Apakah definisi bagi muatan haba tentu? -   Apakah rumus yang  boleh digunakan untuk mencari nilai muatan haba tentu? Guru menunjukkan hasil  pembelajaran kepada para  pelajar. Sesi soal jawab sepanjang PdPc sentiasa dinilai tanpa instrumen. Pelajar memberi salam kepada guru. Pelajar menjawab soalan yang disoal oleh guru dengan bersungguh-sungguh. Pelajar mendengar dengan  jelas hasil pembelajaran yang disampaikan oleh guru BBM: kotak beracun Kaedah Pengajaran:   pembelajaran Konstruktivisme, Kuliah Interaktif Strategi Pengajaran: soal jawab KBKK:  menjana idea Penerapan Nilai:   berkeyakinan, kesungguhan Langkah 2: Perkembangan Pengajaran 1 (20 minit) Pemindahan haba semasa perubahan fasa tidak menyebabkan perubahan suhu. -   Pepejal ke cecair (peleburan) Guru bertanya kepada pelajar  berkaitan perubahan fasa yang mereka ketahui: -   Cecair, pepejal, gas Pelajar menjawab soalan yang ditanya oleh guru dengan bersungguh-sungguh. BBM: traffic light Kaedah Pengajaran: kuliah Interaktif  -   Cecair ke gas (pendidihan) -   Gas ke cecair (kondensasi) -   Cecair ke pepejal (pemejalan) Haba pendam pelakuran -    ↔   Haba pendam pengewapan -    ↔    Maksud haba pendam tentu,    Kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah fasa bagi 1kg  bahan itu pada suhu malar. Guru bertanya kepada pelajar  proses yang berlaku semasa  perubahan fasa tersebut. Guru menerangkan isi  pelajaran berkaitan haba  pendam pelakuran dan haba  pendam pengewapan. Guru bertanyakan definisi haba pendam tentu kepada  pelajar. Sesi soal jawab sepanjang PdPc sentiasa dinilai tanpa instrumen. Pelajar mendengar  penerangan guru berkaitan haba pendam pelakuran dan haba pendam pengewapan. Pelajar memberikan definisi haba pendam tentu sambil merujuk buku teks. Strategi Pengajaran:  perbincangan KBKK: menjana idea Penerapan Nilai:  bekerjasama,  berkeyakinan Langkah 3: Perkembangan Pengajaran 2 (25 minit) Mengaplikasikan rumus haba pendam tentu,  =     Guru menunjukkan beberapa contoh bagi mengaplikasikan rumus haba pendam tentu. Guru meminta pelajar untuk  berada di dalam kumpulan yang dibentuk maksimum 4 kumpulan. Guru memberikan arahan yang jelas berkaitan Aktiviti 1 yang bakal dijalankan. Pelajar melihat dan mendengar dengan teliti contoh-contoh yang diberikan oleh guru. Pelajar bergerak untuk  berada dalam kumpulan masing-masing Pelajar mendengar arahan yang disampaikan oleh guru dengan teliti. BBM:  lembaran aktiviti, traffic light Kaedah Pengajaran:  3 Stray, 1 Stay Strategi Pengajaran:  menjawab soalan. KBKK:  berfikiran kritis, kemahiran menganalisis soalan.  Guru mengedarkan lembaran aktiviti 1 kepada setiap ahli kumpulan. Guru meminta pelajar untuk menulis jawapan diatas kertas mahjung dan menampalkannya. Guru mengarahkan seorang  pelajar untuk kekal berada di kumpulan dan ahli selebihnya  bergerak untuk mendengar  penerangan kumpulan lain. Guru meminta pelajar menerangkan kembali  jawapan kepada ahli kumpulan dan melengkapkan soalan bersama. Guru berbincang jawapan yang diperolehi bersama-sama pelajar. Sesi soal jawab sepanjang PdPc sentiasa dinilai tanpa instrumen. Pemerhatian kerja  berkumpulan sepanjang Pelajar mendapatkan lembaran aktiviti yang diedarkan oleh guru. Pelajar menulis jawapan diatas kertas mahjung dan menampalkannya. Pelajar yang tinggal dalam kumpulan perlu menerangkan jawapan kumpulan mereka kepada ahli kumpulan yang lain. Pelajar yang bergerak dan mendengar jawapan dari kumpulan lain perlu menerangkannya semula kepada rakan pelajar yang  berada di kumpulan. Pelajar melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti  perbincangan bersama guru. Penerapan Nilai:  kesungguhan,  berkeyakinan
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks