16021-44851-1-SM.pdf

Pages 8
Views 0
of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
   Jurnal Pendidikan Malaysia 41(2)(2016): 165-171 Pengah Kepimpinan Distitif tehadap Pengsan Konik dalam Kalangan Pemimpin Sekolah (The Inence of Distited Leadeship on Conict Management among School Leades) Z URAIDAH  J ULIANA  M OHAMAD  Y USOFF *, Y AHYA  D ON  & S ITI  N OOR   I SMAIL ABSTRAK   Amalan kepimpinan distributif dalam kalangan pemimpin sekolah adalah elemen penting dalam menjayakan  pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 ke arah meningkatkan amalan kepimpinan berkesan.  Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti perkaitan antara kepimpinan distributif dengan pengurusan konik dalam kalangan pemimpin-pemimpin sekolah. Kajian ini mengguna pakai pendekatan kuantitatif dalam kajian keratan rentas untuk mengumpul data berkenaan kepimpinan distributif dan pengurusan konik. Populasi kajian melibatkan  pemimpin-pemimpin di sekolah menengah kebangsaan zon utara, Semenanjung Malaysia dan persampelan rawak berstrata digunakan untuk memilih responden kajian. Instrumen yang digunakan ialah soal selidik Leadership Practices  Inventory (   LPI   ) yang dibina oleh Kouzes dan Posner pada tahun 1995 dan soal selidik Rahim Organizational Conict  Inventory – II (   ROCI-II   ), yang dibina oleh Rahim pada tahun 1983. Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan  yang signikan dan positif antara kepimpinan distributif dan pengurusan konik yang mana kepimpinan distributif  juga didapati memberi pengaruh kepada pengurusan konik di sekolah. Justeru, elemen di dalam amalan kepimpinan distributif perlu diterapkan kepada pemimpin-pemimpin sekolah dalam mempastikan keberkesanan kepimpinan sekolah dapat dicapai seperti mana yang telah dirangka dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025.  Kata kunci: Kepimpinan distributif; pengurusan konik  AbSTrACT  Distributed leadership practices among school leaders is a critical success element in implement of Malaysia  Education Blueprint (2013-2025) to enhance effective leadership practices. This study was performed to determine the relationship between distributed leadership and conict management among school leaders. This study used a quantitative approach in cross-sectional study to collect data regarding distributed leadership and conict management. The population of this study was involve secondary school leaders in northern zone, Peninsular Malaysia and stratied random sampling was used to select respondents. This study was adopt from Leadership Practices Inventory (   LPI   ) questionnaire developed by Kouzes and Posner in 1995 and Rahim Organizational Conict Inventory - II (   ROCI-II   ) questionnaire, which was built by Rahim in 1983. The nding shows have a positive signicant relationship between distributed leadership and conict management. Distributed leadership also found to inuence conict management in  schools. Thus the elements of distributed leadership should be practices by school leaders in ensuring the effectiveness of leadership can be achieved as outlined in the Education Development Plan 2013-2025.  Keywords: Distributed leadership, conict management  P ENGENALAN Pelan Pemangnan Pendidikan Malaysia ( PPPM ) 2013-2025 telah digal demi mementk seah keangka  pendidikan melali poses tansfomasi sistem pendidikan tahap tinggi yang leih efektif dan esien (Mhyiddin Yassin 2013). Tansfomasi pengsan, penstktan semla sistem sekolah, seta aplikasi eeapa inisiatif  polisi dan pemdayaan oganisasi sekolah, dijangka dapat meningkatkan modal insan dan memei impak dalam  pemangnan negaa yang mamp menghadapi caaan dan pemikian kitikal dalam dnia gloalisasi (Mhyiddin Yassin 2013). Peahan sesat inisiatif yang meliatkan komitmen tahap tinggi mepakan sat caaan, intangan, ketegangan, dan konik yang mana kepimpinan sekolah adalah asas tama kepada pengsan ekesan dan esien (DiPaola 2004; Fllan 2001; Kozes & Posne 2010; Spillane 2006). Sistem pengsan sekolah yang semakin kompleks menimlkan konik dan memei implikasi  esa dalam meningkatkan tahap pendidikan etaaf dnia (Azizah 2012; Lokman & Nomah 2011). Ment rahim (2000), konik yang wjd dalam oganisasi mempnyai hngan yang signikan dengan is-is ean tgas, gaya kepimpinan, pengsan sekolah, dan lain-lain yang akhinya memawa kepada konik etesan yang oleh menjejaskan pencapaian Bab 9 JP41(2).indd 16514/12/2016 12:43:40  166Jnal Pendidikan Malaysia 41(2) sekolah (Colemen 1996; Somech 2002; Wilson 2005). Maka, pemimpin sekolah seing ehadapan dengan caaan dan tanggngjawa tama dalam mewjdkan modal insan cemelang yang edaya saing, pogesif,  edaya tahan, keatif, inovatif dan dinamik yang pada masa sama pel meningkatkan nilai-nilai dan akhlak yang positif dalam kalangan pendidik agi mengelakkan konik (Hais & Mijs 2006; Jacky 2003; Philip 2006). Jste, tansfomasi sistem pendidikan yang inovatif amat dipelkan ntk menghadapi peahan yang dijangkakan (Izani 2014; Tjosvold 1997; Yahya et al. 2007). Ini ditamah pla, dengan penyataan ahawa kepimpinan sekolah telah diteima seagai fakto tama kecemelangan seseah sekolah melali pengsan peahan dan dasa pemangnan seta peancangan sistem pendidikan Malaysia agi mengs konik di sekolah (Fllan 2011; Hais 2005; Kse et al. 1995). Oleh it, aspek pemikian dan tindakan multi-frame  dalam kalangan pemimpin sekolah amat penting agi mempastikan kejayaan dalam menjana peahan sistem pendidikan negaa (Adl Shko 2007; Fllan 2011; Izani 2014). P ENYATAAN  M ASALAH Konflik tama pengsan di sekolah adalah ekait dengan matlamat yang hendak dicapai sepeti modal insan yang eketeampilan, masih lagi ka dan ska ntk ditakifkan dengan jelas (Adl Shko 2007). Pemangnan dan tansfomasi dalam agenda pendidikan telah menimlkan kepelagaian dimensi yang memawa kepada peezaan pendapat, kepentingan, dan kepecayaan (Lam 2000; Theodoe et al. 2008). Hal yang demikian telah memawa kepada wjdnya oganisasi yang epak-pak ata gopthink yang memei kesan kepada kemeosotan  pencapaian sekolah, semangat kolaoasi, dan keja  ekmplan (Kowet 2002) memawa kepada pealahan  pendapat, (Ahlnge & Esse 2001; Kowalski et al. 2008; Kowet 2002), kang pecaya dan asa homat sesama g, kang komnikasi efektif (Anthony & baaa 2003; Kowalski et al. 2008), pemikian negatif sesama g (Lencioni 2002; Wilson 2005), dan tt menjejaskan komitmen tehadap oganisasi (Hoe 1996; Lencioni 2002; Yahya Don 2009). Ment Aza Maizatl (2004) dan Shann (2001), kepasan yang endah tehadap tgas dalam kalangan g dilihat semakin kitikal yang mana ia epnca daipada tekanan daipada pelagai aspek tetamanya petamahan tgas sepeti yang dikehendaki oleh Kementeian Pendidikan Malaysia. Kepelagaian is konik yang elak dalam oganisasi sekolah, telah menntt kepada kepimpinan sekolah tahap tinggi dalam memainkan peanan penting melali  pengsan pesekitaan sekolah agi menyelesaikan konflik secaa efektif (Azizah 2012; Chen 2007). Johnson (1994) menyatakan adalah menjadi amanah dan tanggngjawa pemimpin meneliti aspek pengsan konflik emla daipada penyea konflik sehingga kepada tehasilnya penyelesaian mewjdkan pesekitaan sekolah yang aik. Pekaa ini dikkhkan dengan kajian Fanmik dan Alima (2010) yang tt menyokong kewjdan konik epnca daipada tahap pengsan yang lemah dan memei impak tehadap pesekitaan sekolah yang positif manakala konik yang dis dengan  aik oleh memawa kepada peningkatan pencapaian sekolah (Nomah 2009; Schn & Zayts 2012). Ment Dignan (2003), penekanan kepada anjakan  paadigma melali kepimpinan distitif adalah pel seagai saha menggalakkan pementkan pesekitaan yang positif dalam oganisasi sekolah. Hal ini keana, kepimpinan distitif mepakan amalan kepimpinan yang tidak dikelilingi oleh kasa fomal, peetan kasa, dan tekanan konik dalam oganisasi (bay 1991; DeFlaminis 2011). bks (2011) memktikan kaitan hngan kepimpinan distitif dengan pengsan konik yang mana mendapati tahap kepimpinan distitif yang tinggi adalah pada kemampan pemimpin memahami kelemahan g, pelaja, dan kakitangan sekolah secaa menyelh yang mana ini dapat mengangkan konik. Pekaa ini disokong oleh roet dan Yo (2013) yang mengatakan  ahawa kepimpinan distitif yang mengamalkan  pekongsian kepimpinan dapat mengangkan konik dan meningkatkan kepecayaan dalam oganisasi. Sekali gs, hal yang sedemikian amat selai dengan PPPM  (2013-2025) yang menmpkan kepada saha memataatkan pofesion kegan dan kepimpinan distitif dalam kepimpinan sekolah ke tahap yang leih tinggi.bakat kepimpinan yang wjd dalam dii seseoang individ pel diselahkan ntk dimanfaatkan kepada kepentingan oganisasi (Hopkins & Jackson 2002). Pekaa ini jga mejk kepada kenyataan Lemet et al. (1995) yang ependapat seoang Pengeta seagai  pemimpin instksional secaa esendiian pada hai ini telah eakhi, dan tidak oleh dipecayai ahawa seoang pentadi oleh ekhidmat seagai pemimpin instksional ntk selh sekolah tanpa pengliatan yang kat dan tegh daipada paa g yang lain. Hal ini dikkhkan lagi dengan ketegasan Hais (2002) yang menyatakan tend kepimpinan pendidikan masa kini melihat peanan Pengeta dan G besa kan hanya efoks kepada kepayaan, kemahian, dan akat individ, tetapi leih tetmp kepada agaimana elia dapat menghasilkan sat daya keetanggngjawaan sepnya dan pekongsian daya dalam memangnkan sekolah. Jste, amat penting ntk meneliti aspek kepimpinan distitif dalam poses pengsan konik di sekolah-sekolah di Malaysia. MODEL KEPIMPINAN DISTrIbuTIF Kajian ini memincangkan amalan kepimpinan distitif dengan mejk kepada komponen kepimpinan dititif yang dientk oleh Kozes dan Posne (1995) dalam mempelihatkan aktiviti kepimpinan ekaliti. Ment Kozes dan Posne (1995), kepimpinan distitif Bab 9 JP41(2).indd 16614/12/2016 12:43:40  167Pengah Kepimpinan Distitif tehadap Pengsan Konik dalam Kalangan Pemimpin Sekolah didenisikan seagai kepimpinan yang mengamalkan kaedah pengagihan tgas dan tanggngjawa seagai keddkan tidak asmi dan kepimpinan secaa infomal. Dalam model ini, lima dimensi tama telah diketengahkan yang mana ia ekait dengan kepimpinan ekesan iait dimensi mempamekan model, menginspiasikan  pekongsian visi, mencaa poses, memolehkan oang lain etindak dan memei galakan. Dimensi mempamekan model mejk kepada kepeiadian seoang pemimpin yang oleh dijadikan contoh ata teladan oleh setiap ahli oganisasi sekolah dalam seaang tindakan (Elmoe 2005; Kozes & Posne 2010; Spillane 2006). Kepeiadian adalah fakto seoang pemimpin yang heat mamp diikti, dikagmi, dijadikan inspiasi, dan ewiawa di samping kediiliti kepimpinannya teina pada setiap kata-kata dan tindakan yang konsisten. Dimensi menginspiasikan pekongsian visi didenisikan seagai saha pemimpin memangnkan visi dan misi seta menyampaikannya kepada ahli oganisasi apa yang pel dilakkan aga matlamat yang sama dapat dicapai. Setesnya dimensi mencaa poses meliatkan semangat pemimpin mencai ang dan pelang aga oganisasi sekolah dapat memei komitmen dalam  pemangnan dan peahan secaa keatif dan inovatif. Memolehkan oang lain etindak pla adalah mejk kepada keyakinan dan kepecayaan seoang pemimpin kepada ahli oganisasi ntk meliatkan dii dalam seaang tindakan ke aah mencapai matlamat sama ada dalam peincangan, memat keptsan, mahpn mengamil tindakan. Manakala dimensi memei galakan mejk kepada pengiktiafan, sokongan dan penghagaan  pemimpin kepada ahli oganisasi dalam seaang tindakan,  peahan, pemangnan dan kejayaan ahli (Kozes & Posne 1995). SOALAN KAJIAN 1. Apakah tahap amalan kepimpinan distitif  pemimpin-pemimpin sekolah di Malaysia?2. Apakah tahap pengsan konflik pemimpin- pemimpin sekolah di Malaysia?3. Adakah tedapat hngan antaa kepimpinan distitif dengan pengsan konik pemimpin- pemimpin sekolah di Malaysia?4. Adakah kepimpinan distitif yang memei  pengah ke atas pengsan konik di sekolah? S OROTAN  K  AJIAN KEPIMPINAN DISTrIbuTIF DAN KEbErKESANAN SEKOLAH Majoiti penyelidikan dijalankan ekenaan kesan kepimpinan pendidikan tehadap keekesanan amalan kepimpinan melali peanan pengeta. Macbeath, Odoo, dan Watehaose (2004) meneitkan lapoan mengenai kepimpinan distitif di mana meeka menggamakan kepimpinan distitif seagai model ntk mengekal dan memangnkan kepimpinan. Kepimpinan distitif adalah salah sat entk kepimpinan yang penting dalam wacana pendidikan semasa (Eilis 2010). Selain it, boadman (2001) telah mengkaji poses kepimpinan distitif di sekolah-sekolah Tasmania dan mendapati  ahawa pemimpin-pemimpin tenyata leih esemangat mengamalkan model kepimpinan esama daipada g-g yang teliat. Tedapat kti yang mencadangkan oganisasi yang memangnkan kapasiti kepimpinan distitif dalam sekolah adalah teas tama ntk mencapai kejayaan dan menggalakkan peningkatan oganisasi yang mapan (blase & blase 2000; Hais 2008). Di Ameika Syaikat dan bitain, anyak kajian dai penyelidik memfokskan kepada pekaitan antaa kepimpinan distitif dengan pencapaian dan kecemelangan sekolah (Hais 2009; Spillane et al. 2004; Spillane & Shee 2004) dan hasil dapatan mennjkkan wjdnya hngan antaa kepimpinan distitif dengan tahap kecemelangan sekolah. Hasil dapatan teset menyokong kajian Hall dan Wallace (1996) yang telah mendapati tedapat kti kkh ahawa amalan kepimpinan esama dalam kalangan pemimpin dan ahli oganisasi mempnyai hngan dengan peningkatan hngan kolaoatif. Kajian jga memktikan amalan kepimpinan distitif dapat meningkatkan pestasi oganisasi (blase & blase 2000; Hais 2008). Kepimpinan distitif dilihat memei pandan kepada pemimpin sekolah ntk mengenal pasti keja haian meeka,  eki secaa stategik, dan meneoka kepakaan g-g (Gonn 2008; Spillane 2006). Amalan kepimpinan distitif menjadi sat pendekatan kepimpinan teaik yang mamp memangnkan sistem pendidikan, dan idea kepimpinan ini jga tt disokong pelaksanaannya di sekolah-sekolah (Coleman & Ealey 2005; Ykl 2002). KEPIMPINAN DISTrIbuTIF DAN PENGuruSAN KONFLIK  Pengsan konflik mepakan sat idang penting dalam pemangnan pofesional ahli oganisasi. Di sekolah ekesan, pengeta akan mempnyai cii yang diketengahkan dalam sastea konik (Vyisile Msila 2012). rnde dan Flanagan (2008) menegaskan ahawa konik adalah antaa fakto yang menyeakan amai  pemimpin menjadi leih aik ata mngkin ia menjadi teas tama kegagalan meeka. Kajian Wate (2004) menghasilkan dapatan yang positif agi hngan antaa  pesekitaan sekolah dengan pencapaian pelaja, yang mana mennjkkan kepimpinan distitif memei kesan tehadap oientasi pencapaian melali gaya kepimpinan yang menggalakkan kejasama dan sahama sesama ahli oganisasi. Kepimpinan distitif adalah sat inteaksi dan hngan yang menymang kepada kesatan kepakaan dalam kalangan oganisasi dan ini memant mengangkan konik (Gonn 2002). Peanan esama dalam pekongsian tgas akan mempk pesefahaman Bab 9 JP41(2).indd 16714/12/2016 12:43:40  168Jnal Pendidikan Malaysia 41(2) antaa da individ yang menjalankan tgas. Hlpia et al. (2010) mendapati kepimpinan yang menyokong dan memenakan pengliatan dalam kalangan g mempnyai hngan positif yang kat dengan komitmen dan kepsasan keja oganisasi. Dapatan ini menyokong kajian Kshman (1992) yang mendapati penyetaan g-g dalam memat keptsan mempnyai hngan yang positif dan meningkatkan komitmen g-g, di samping kepimpinan yang memei galakan mempengahi kesepadan oganisasi. Kepimpinan distitif adalah sangat paktikal seagai amalan yang menjaga pesekitaan oganisasi yang sihat secaa kejasama (Kocolowski, 2010; Mekens & Spence 1998; roet & Yo 2013). M ETODOLOGI Kajian ini eentk tinjaan keatan entas (coss-sectional svey) edasakan soal selidik yang dijawa oleh esponden. Poplasi kajian ini ialah 540 oang  pemimpin di sekolah-sekolah ekesan di zon taa, Semenanjng Malaysia. Sampel kajian adalah meliatkan seamai 220 esponden yang tedii daipada Pengeta, Penolong Kanan Pentadian, Penolong Kanan Hal Ehwal Mid ( HEM ), Penolong Kanan Kokiklm, dan enam oang keta panitia sjek teas iait Keta Panitia bahasa Melay, Keta Panitia bahasa Inggeis, Keta Panitia Sains, Panitia Geoga, Keta Panitia Sejaah, dan Keta Panitia Matematik. Teknik pesampelan yang dignakan dalam kajian ini ialah awak estakasi yang mana sekolah-sekolah dikelompokkan mengikt daeah. Setelah disenaaikan, senaai angka dalam jadal nomo awak dijk ntk mendapatkan 22 ah sekolah dan setiap sekolah diwakili oleh 10 oang esponden yang teliat. Kajian ini melipti da soal selidik tama, iait soal selidik Leadeship Pactice Inventoy ( LPI ) (Kozes & Posne 1995) agi mengk tahap amalan kepimpinan distitif yang diamalkan oleh esponden. Walapn instmen ini tidak diangnkan ntk mengk kepimpinan distitif, tetapi aktiviti kepimpinan yang dipeincangkan mejk kepada komponen kepimpinan distitif pemimpin. Penyelidik memilih instmen ini keana ia instmen yang mantap, mdah difahami, mamp dijawa dalam masa yang singkat, dan ia ekait apat dengan komponen teoi kepimpinan distitif. Soal selidik keda ialah rahim Oganizational Conict Inventoy – II ( rOCI- II ), (rahim 1983), yang mengk pengsan konik. Instmen ini ialah soal selidik tekini yang masih dignapakai oleh golongan penyelidik sehingga ke hai ini. Analisis keolehpecayaan agi pemolehah amalan kepimpinan distitif mempnyai nilai alpha yang tinggi iait α = 0.96, dan agi soal selidik pengsan konik mempnyai nilai alpha (α = 0.80). Kesema data yang dipeoleh dianalisis dengan menggnakan pisian SPSS   (Statistical Package fo the Social Science) vesi 19.0. D APATAN  K  AJIAN bahagian ini menjawa soalan ekenaan tahap amalan kepimpinan distitif pemimpin sekolah seta hngannya dengan pengsan konik di sekolah. TAHAP KEPIMPINAN DISTrIbuTIF PEMIMPIN SEKOLAH bahagian ini meneangkan mengenai tahap amalan kepimpinan distitif pemimpin-pemimpin sekolah yang tedii daipada lima dimensi amalan kepimpinan distitif. JADuAL  1. Tahap amalan kepimpinan distitif di sekolah Sekolah bekesan Kepimpinan Distributif Min SPMempamekan model 3.85 0.48Contoh iktan 3.99 0.43Memathi standad 3.41 0.33Tepati janji dan memei komitmen 4.22 0.46Meminta maklm alas 3.85 0.48Memina nilai-nilai mni 4.09 0.48Jelas tentang falsafah kepimpinan 3.52 0.71 Menginspiasikan Pekongsian Visi 3.81 0.43 Ojektif dan matlamat sekolah 4.05 0.56 Meneangkan imej masa depan 3.90 0.57 Mengajak ekongsi impian sekolah 4.12 0.60 Kepentingan jangka panjang 4.05 0.49Peancangan dan stategi tindakan 3.84 0.38 Menyampaikan hala tj keja 4.12 0.56 Mencaa Poses 3.80 0.55Mencai pelang-pelang 3.48 0.50Mencaa peahan dan inovatif 3.87 0.51 Mencai pelagai inovatif la 3.67 0.51 betanyakan pengajaan 3.50 0.54Mewjdkan kan pencapaian 3.41 0.43 Menca sesat yang a 3.98 0.42Memenakan betindak 4.14 0.51Memina hngan kejasama 4.15 0.66 Mendenga secaa aktif 4.14 0.61Melayan dengan penh homat 4.23 0.55 Memei galakan dan sokongan 3.99 0.71 Menentkan gaya pelaksanaan keja 4.16 0.36 Mempelajai pengetahan a 3.88 0.43 Memei galakan 3.99 0.59Memji g-g 4.12 0.55ukan kemahian 3.50 0.61Keatif menymang 3.78 0.71Mengiktiaf 4.11 0.67Meaikan kejayaan 3.98 0.59Memei penghagaan 4.04 0.57Kepimpinan Distitif 3.92 0.51 Secaa keselhan didapati amalan kepimpinan distitif yang dipelihatkan oleh esponden eada pada tahap yang tinggi, iait dengan nilai min 3.92; SP  = 0.51. Bab 9 JP41(2).indd 16814/12/2016 12:43:40
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks