10/6/20 IS, ll!l pa TETUPTll wpa 12,00

Pages 20
Views 46

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
L\IKHrOPIKm:: ~YAAOrO~ A0HNQN AKAL\Hi\1IA~ 60,TK ANAPTHTEA ETO L\IAL\IKTVO AO(I\'U, 29/5/2015 Ap.1fPO)T::tCf6 L\IAKHPV::;:HnpOXEIPOV L\IArnNIEi\IOY «Au:\'tpyr.w UPZIK'l~ U1foypu'I l~ 6).0 \' TO \'
Transcript
L\IKHrOPIKm:: ~YAAOrO~ A0HNQN AKAL\Hi\1IA~ 60,TK ANAPTHTEA ETO L\IAL\IKTVO AO(I\'U, 29/5/2015 Ap.1fPO)T::tCf6 L\IAKHPV::;:HnpOXEIPOV L\IArnNIEi\IOY «Au:\'tpyr.w UPZIK'l~ U1foypu'I l~ 6).0 \' TO \' 1fE,H()\)O lUKO)\' (ftlllzdw\' TOt L\EA -E'l\'TUS'1!lIJTPO}Ot 1fuyiO}\'» re!'iika XAPAKTHPI~TIKA L\IArnNIEi\10V Ei8o~ 81aYO V1lJllOU: npoxelpo~ 8taYWVllJllO~ lle KpmiPIO KaraKUpWlJll~ TllVXall1ll,OTEPll nll~, rpa j da L'lLA, o86~ AKa81wia~ apio,60- TK Torro~ KaTUOElJll~ rrpolj j 0pwv: I 0679 AO~va (T!l~!la npwtokoaaou2' opo j o~), Karal'llKn~ llllepollllvia KUl wpa t rropoi,~~ rrpolj j 0pwv: T orro~ Kat XpOVO~ 81EVCPYElU~TOU 8tayWVW!IOU- arrolj j puywll rrpolj j 0pwv: 10/6/20 IS, ll!l pa TETUPTll wpa 12,00 rpa j da L'lLA, o86~ AKa8ll!l(a~ aplo.60- TK I 0679 AO~va (aiooulja TAKH nanna) ljn~ 10/6/2015, llllcpa TETUPTll o)pa 13.30, «L'lll;\' PYEIUUPX1Kli~ (Irr()ypu j li~M.l!)\, Wl\' AvnKEIllEvo: m;plou(jj(lklilv ljt01xdol\' TOUL'l~A - ~i)\'m~11 fltitp6)ou rrayiw\'» z '(% z) VLIII l01 loa?rloadgnd'(ld3llrlill) l)ldl\3 (066'sIl DlA~A3A3A(lJ)00)(DlAA3A(lJ2~11'(lX31A?lLD)(?2 A(lJl ; OOlLOlD ld.ll VLI !J% Z SOlAl)O,tO'(DAD l01 l0 ,?rloadgrld'(ld3llrlno llrl 'l)ld l3 (oootil A(lJ2J?1'(lX Al)lldlD.ll32 A(lJl ; OOlLOlD ld13xd?ad lo,td? (ljd?l(ljad l01 llaj?lld2lla3rl ; jl,t0'(oll(lodll~l'(oano H ~Ol\l~IJOVOUM)(1 U «,\(n),tnll lo~)dlllli ll~dlai.\~- V~V' l0l AO )3XI010,\~ .ll1l10noH.l3l! A(I)l.\(0'( ; S~dmd,tOlm S~l.lllXdnDl3,td?\31V'» lo,td? l0l nox ; 2n.\n1l~132j?\dalu Dl,t ~lnu l10319'(lllinx III SlW0101.\.llTllID( 010~110)l 31i S?OOdlDOOlLS3.\;niDl,tnodlD S?llLno,t 31i '~)lidl.\ol,tthy Od13X ; 0U 13~J:A H)lO LJ Sn)D3011lLnSlll S3.ll,tJ?,\nSUID)l lo)'( log)in~ l)o)lull.llloiv' nol llddid ; lln ~ IOZ-~-9Z 9lLlJ.\lll l01,\(!j138llliooll ; rldlaoi\lj)l i\01 :n01 lllh~)lln3fjn (? l)oidn'(v~v') A!)l.\lI0V So,tO'c(9~ S~))lloo;.lL.)IlV'0 SllDngrll)D Sll S~IDDd,tOlL l D)Allrlod3rlll All ; llds3d?rlll (06) DlA~A3A3 l)orldla(lj,tdl2nol SDl3,td?A312 Sll11A3rl ; lL3All ; llds3d?rlll (06) DlA~A3A3 SllDDgrll)o SOl)XDlD13.lldJ?1V' :A!)ldoIDDOdlLSOl)XDlDl3.lldJ?lV' !)ldn3 (066 ~ IJ DlA\IA3A3 1l1D~))l TH.\3S3gJ;l1'(IX31,\?ll n.ll?v' :% Z VU I 3ri llaj?lldgdd)38dl,to'(oll(lodu :VU I l)ld l3(ooo n) S32J?\'(lX S\3dl D.ll?V' ;)drox l1aj?lld2noj30dl,to'(oll(lodu :\lldvnv:::3vv'3 :\HVnVH V:\VAOJ.. :\OdV30dU 0 (.Io'nSIY.\\.\\A\) V1V liol1lg) (3doldl lllilw)1l3 AUHl Ptlu1d1),\1l no \ulin ll?lid\l. l1l1yh 'SU?lIdlpl1llY SnD\lOdrm Slu Sod;ni OlDnllD\)llDAn Fl'(:llolln SO)OllO0 NOI] Illll'\JO}ldSOl-\JSI NONV liIlOlliOllOlpJ\Si.lo'ls,IJIIlO,\1HP',\\'\\,\\irUnq :UDAl\0\\31g\,t. lMod1. l3'(UAUHl SOA~liu1dDADlDA]3lIOll V1V li01 A~1138urlodI.I \10rlDMOAD IlI01 S\3?~Jl1l1gSu ld. is\ !l8d. i 'V DrlU1d 9dDU S\101l1D3D OA3rl9111DMDl1l3 01 'Sll?od\,t. l1l1gSDD\1odDll Sltl SlIod9 S\10. l\Y\]\1l. lS\10. l\A3JSlIOl IlD 98 31i ]38XD?31Y DO S91iDl,\l'),t1l1g0 'V Vl-\JHldV dvu oa3rl91111lmdl1l3 01 \1l. lS~)81l. l'Su?od\,t. l1l1YSUllOdO ]O)(IYl] 10 ld. i]o)(ia3j \0 :17),\P SnD\1odnll Slu S()(J~li OlDnllD911nAV 'OtT I Dd~) 11J.~ludr,l13.1. nd;nill ~IOU9iO[ SUD (VlllIVI.I H lV.L ndlioo]n) V1V li01 D]3dmd,t HlD )3011,td:~A:nyno S9rlD1.\0lI.my 0 AOl-\J:\INUJVIV :\VI:Ud3,\l31\7 :\ONOdX IV)J :\OU()J. '\lliu Ild319 (lllinX Alu Old\Uld. l 3rl 13.\),tno IlD(od',L~1JlD. IH 'l\o,td~ 001 0'\9rl SOd~li ml. 1IJ1AOT(~)80110lIOll S~dOdJDOdll'S31. l3Y 9dnllD S , 1II1,\0l1l!ddolln 111)(S~l. l3Y 1II1M).\!1. 3V 'oo,td~ li01 O (OA\\D01 m,t 9dOdJDOdll AOO,,(,,( na ld1a\103clxollll S31AOX~13rlliOD 10 'ld1aodj~dhl1ll3ld. is31. l3y\)dnlln S(I)1II1MUll)ddolln :l3iid30\)dll)l3 S , lhl,\o))l.o'( ndl:) 111)1n)Aurlod31iu (I)A\Jll1ldrm Alu 913rl,\\10031TJln)l 110 lioll S~dOdJDOdl.l '(SodJod9 ;,:i: lio «\))(ollndu mi\lli,lj nai.iov6l90 [ II - 09 'd1l Snpillgn)lV S9go V1V liol npdjnd,t 1JlD 00'( I nd,:) 111)1ludl)13.l, nd~lill ~ 101:/9/0 I Su 1(1X~liOd319,tdn 01 u?lid\,t. lmg 1lDI.\OdDllAluD DA3rl9)ldo TJl :ni TJ,\lIIdJlil,lD'S~dOdJDOdll,\lIO'C(\J}JOllllTJ,\A\lodollli 9rlDt.\lol.my OlD Sod~li,\lI08 9'( 1),\ '\(,IOrlllOlll:lI()Do. NU,(O I):\OdU HVOHOUA renikoi OPOI AIAn1NI~MOY I. dilwiul!1u (fu!1!1ctllztk I.I.C.HKUilllflU cruflflcto;(11~ ho bluylllvl jflo E;(OUV: C!lucrlKli ~ VOfllKU lip6crlllliu KUO(i)~ KUl EVOj(JE1~ 1 KOlVOlIPU~ic~ TlllV UVWTEPW CPUcrtKWV11 VOfllKWV lipocrw)[(ov. )[(J\) ulio[lci!j.ouv KOl\'l'] lipocrcpopu. 01 EVO)(JE1~1 KOlVOlIPC1~iE~ bev (lliultclrcll VU E;(OIlV cruykekplflevll VOfllK~ flopcp~ K(mi n1v ulioflo).~ n1~ lipocrcpop(i~. ~c licpilitwcrt1liolj 'Evw(Hll KOlVOlIPU~iu ElIlAEyEi EivCll buvut6v VU lllioypewoci va liepl[lhloei cruykekplf1evll VOfllK~ fiopcp~, EUV nl~ avuteod 11 cruflflucrll. (HO fletpo lioll 11 lieplflo),11 uun1~ Tll~ \'OftlK~~ flopcp~~ EivCll uvuykuiu YlU Tllv opl:l~ EKTE) Gll Tll~ GUflflucrtl~. ITllV lipocrcpop(i Tll~ 'Evwcrll~ IKOlVOlIPU~iu~ Ou lipeliei vu uvaypucpncll uliupclln1t(()~ TO liocrocrto cr\jflfll:to;(~~ KUOE fle),oil~. Emcrll~ lipelici vu ulio~ullitcll fle Tllv lipocrcpopu KCli TO Icrxi OV GUflCPWVllTlKOcrUcrTClcrTj~ KUOE cruflfletexwvflcflovwflevu 11w~flEJ.O~ 'EvW J11~1 K01VOlIpU~iu~. lipelic1: Na fltjv TdEi cre litwxeugtjkclicre blclblkucriu ~PU~Tj~ cre litwxeu j1l Nu civcll cpopo).oy1ku CV~flCPO~ w~ lipo~ Tl~ CPOPOAOY1KE~UlIOxrCO)(JCI~ TOU KUI ucrcpuatcrtlk(1 EVl1fl PO~ (()~ lipo~ n~ UlIOYPEO)(JE1~TOll lioll ucpopouv n~ EtcrCPOPE~KOlVWV1Kil~UGCPU),lcrll~ (,---UplU~ KCll lilkouplk~~) Nu f111vexel KUTCliilKUcrTd UflCTUKJ'IlTClYICl: U) GUflfl TOX11 m: EYKf.TjflUnK~ opyuvwcrll. KUTU TO upl:lpo 2 liup.! nl~ KOlVI1~ iipucrll~ Tll~ UP10fl. 98/7731 f'..ey TOU LUflflou).(ou Tll~ EUPWlIUIK~~ 'EV tl J1l~. II) iiwpoiiokiu, KUTU TO upopo 3 Tll~ lipu~ll~ TOU LUfIBou).iou TTj~26'1; MUlou 1997 (21) KCllcrTO (lpopo 3 liup.1 nl~ K01V~~ iipu j11~up10fl. 98/742/KErmA TOULUfIBou).iou. y) UlIUTll, KaT(l TllV EVVOlC1TOll 6pOPOll 1 nl~ m')flbctcrll~ YUl nlv lipocrtclcriu TWV OlKOVOfllKOJV GUflcpCpOVTOl\'T rJVEupUmUIK(OV K01VOT~TWV. 4 ; 1l) dnOlI3 ( lp.3111a3lli\01dlxl) (nol MOX;J lln ~ :13lL;JdlL1011; 'llllu9i\ll)l1 Sn01 l;)llnoi\o)l1o i\ltl lll)l Sl90m S311119i\ll)l1 Sn01 S;J)lll1ln'(3UlllL3 lll)l S;J)ll,\;(31 S11 i\\lododm noll ~13D;JOOll\}odll ~UD1ll)13 S11 l))lll(lj3dxolln i\\lodll (ll lli\ 13lL;JdlLlOA3n9d3dJmgi\3 10 '9nDli\(l) mg OlD Sn01 I;X013nnlliJ lu mj TZ ( Oldlp.ll'(3n11L3 0)3)110 OlD loi\;jnrllld 3h3111i\)3lln 9T( S\lonDli\(l) mg SnOlD9nllg 3D I;Xo13rlnlliJ III 9lLll )30Dl3 '()lOlLll13X;Ji\llnllN ST ( S1:lD1)lDlll1l)l S3,\3n9d3dJ1lA1l0dlL Sll 9lL1l 1lpi 3D Sltl SI;~nd~l)l 1l)D1J)llgmg 3D )3'(:n Allli 1).\ SlW)lL3 Sl901l)l Slll 1l!1!J(odll3 ~l)lllio \o)lio.\lll 11))1mll19l1U3d3dJ III SOdlL S(l) 'S3) (OfJldJli1l )3!.dnOlnllg lioll lldtlldl)w)i ll!.o'(l).\1l 1l C(~1~l SlWM1)!.lI~3 1l)D1l)llgmg lidld~)on)l)l3 ~L'llg13 ~l ~IAlO)I llmd)3xmg ~l)l11d1l)l!.jj.\1l3d )3 (31 \llli 1l.\ AO:r(lLIlL3l:l1L;JUlL1l)dm13 II l;djdoli ~DlIdm13 d~;j i\(l)x;j131ilind 0 noll lw(l)lll)d3ll 3:;: t z ( (,IV) S1l)3dITll:l SlllillM!1.\1l lwollll)u3ll3d Slll Sno1L(~DodlL)l3SnOli)rloA SnlYC(l) A9Xm SnOl 11J)II; O'(n081i\lD Tll.\0.\\lon31g o\lll 'Odg39dlL,\01 m!. 11))1C:IU3) SllA\lon3 Sll.\?liDldOld3lL Al:Jl3Um13 W)I (,101).\(l)liondd9U313 (::10).\(I)1iondd91io lw10lll)u3ll3d Al:JlDldl3Xmg A(l)l OlLOJl.l9dlLOlD AlIOX;JlllMW n.\ 131qdlL S13D?OOlL(!odlL 1ll.\~JlLO\lL 10 o~ldjdoli ~L'lldI1J13 13X? AloX?l:niJinD noll lld(l)lll)d3ll 3:\ ( )I U 86f) D)lLO)103dX)H (\)g (m O( Xl] L(- ;( :) D))logod(l)g (1 ( )1 11 t : :) 1l))ldogn:lIh (0 ( )1 11 81 (-91 () 1l)dJnd!.OlDD'(lL (II o( xu ;8 ) lldl))8)13 (S O( )I U 88(-98! 1l1l)lL1l(lD '()I'll ;L ) lld3d)d~3lln (3 S31l1191dlllD1ldg S31ioA~)dnlL\J1L1l,\(I)g\1D3 lldll)ollonllioa ltl m!. S011J1i~llDlID'01O)lllllllDllLOl1lnllcfl. nm SllDll)OUOliwlldX llml'(9dll Alll m!. no! (nofjlin:;: nm :m)!.llgo )10,1180(/16 lioldn Slll 1 ododl) O1l)W)I S:nlll\JlulllD1lug S31io.\l)d1lu 9lL1l,\01g9D3 lwll)ou01illio.\ (g 9 ;31)13y~dmw;(11Hll,\Olll)ddOlW IT))1;~l)13YHll.\O'\)A,\3g ;~dodjoodll ;~)I11)1n c(n.\3 ;(l0l O U )dJ301.1)1 3D ;0l.\OX~13titino (l0l (l0ll(:)00dll)l3 (lotilti ,la(l0l ~ldjndj,olln Hl)l lldlllio)dn ~IX30\(lD'\(lOX~ Il.\ I:Jll;ldll ;~dodjoodll 10 ';~dodjoodll ;ll1 lldla~ddjdolln,\lu.\idll,\n,\la~ ;~H\IJ 11 ,l130(:JlnfJ3fJ1ll3 no ~)lla3j. Hl)l 1l ()1;3)1~ODOdll ;11 13m~dJ.O,\Oli no OU3 (~ AOl ~un)l ~lllodll113 mg\)lidn 3y II 'lll.\ox~l:llilino,\(u \)lln Hll,\()dJ~)dAO.\Olin,\ ;~1I\n 1311~dll'll'()1 ;:I)I~ODOdll ';130 ;JOdOlg,\(lOXd~ll(l.\v 0.\31i ,l~)l0\(I)Amy,\Ol ,llln ;:I,\~lilindJ.3AO'\()li Hl)l ;~AnXll1i ;~l)li1(1)lllu)l3 n)3x1010 mg) III 31i Hl.\)3 IJ.\ 1311;ldlln(') 'll p ;:l)ll,iooodll ;~djndamg Illmi)oll\JO ')13Df:)OdOlg ;311cumhlll..,\(lOll3dJ llli n,\ Hl)l ;:I,\31illdJndJ.0 (lU)lnQ... ~ lija13. 1),\ nodc!1 (j~l'liau c(,1,\luo \1l11iuI3'()I01UJ ~o\loll!ll3 'lij1,\0 ((~ltjolln Il.\ 1311;ldllno ;~dodjoodll 10 Z'Z 'O,\31i\ld3dJmy.\3.\0l0 Hl13dJ?dlDlll:l no lij)i llm ,lll(lliu3,\~\jlin'( no,\3g 'ljd :) Hl)l n),\uliod31ilt ll.\?tidldoon)l,\lu ~13ti 3)1lI0~1 (\JOll(l(lOll ~clodjoodli ';nol ~IXol:ltilino lu 3ti ;~)l113xo ;3,\~lWg mj. lldfi))lill)olln npi3yno HllA\lOlIl.'llg.\:lY ;31.\ocl~dJoodll 10 (load~ nol 0 '(0.\ ,10010 }Oliul:l ()I0lln ~,\IOll!ll3 \(,lododjn no ;?dodjoodll 10 'A ;JdodJoocill A(I)l ;~l (0110lln nd :) 1D)I n)alttiod3tilt Altl 1D)I;(I)? ';(lol ;~dodjoodll;11 'v:rv' AOlO l:l!jno:l (l)d?li ~ ~1 '(OlDl1l3ltAjltiltlDM 3rl (l)llrlodgnxm ;mao '('(?ldolln ~ ;(l)d)3x01g1 '(loll ;j0odllllan (loajlrlltlog0l0(lo~?3 ~ ';(lol (loll ;joodll'l3 (lorl)rloa (101 (l)o~rl MOD:,Jomn)l IJA 1311:,JdllgrlDlA(l)Amg OlD ;od:,jrl A(lOI1 (l '(DA A\I01i(l81113lOoOTZ ',\(;WO(J)UOdll hlllx(hi(j)uojln 1J))1\1 (O\lOllll 'liuud (lld)i 'z ;lto )oddll ;ltl 9 odg AOlD m:ni\ld3djmn III 3ti Il.\ClldJli\lDC,lOtiDl.\(I)Amy(101 llld1id~ (310111jiii '\',looo)dcl'lillij)i IJO 0)01l0 A010 OXOY(l.\1)OldJ~lrl\()lln,\01 \llw V:\'i7 O\(UDAC,100ll'(tJOllnno ~1(ln ~)I11lIl01101Dlll D.I, ';:,JXdn ;~)IUll)lIOlY ~l;;l)ill0n)liy ;:ny9iidn 9llD lijl,\()y)y)l3 noll ~)llllil01101dlll \l1l1j 11ll:I )A.'l13g0111J,\(I):lD~OOllnodll (I)'\~llndnll 0\(1)1~lliodY,\ClD H 'l(1)l3y~dnlln ;(1) lij131ll)ddol!ij ~ldodjdodll ~1.\1O)InOpoll (tJOllCl It '(ldodjdodll ~1.\1O)I:lD 1ll'\()X~131iliclDAn,\~ IJlA lij)i (lud~ \10IiDl3'()I0lln ;0,1.\1 (13X~dlAnD '\~3 ~dodjd()dll ~1'\1O)I,\luo (lldldcox3~;31aox?131irl(lo ;(l0l glld An,\:,Jon)l ma,\(loc,ixdlc,iolidl:l ()lollnlol.g'( C1l,\(11lndnll 10 'n)~dclllo,\io)i /lio(i),\,1. \lllll ';I.JclodJoodll ;~,\IO)l ;~ (O\JOllCl UD(lUll)d311 3D ll:,,\)millDl1l3 ;Jd(l3OO'OOO OO~ (101 COA (lA ;J10lll.d3o '()1 ).'1010~3 OD:,Jrl3rl lu? Il)dl ll)m(l3 '(31 m AOlD1X (l'(ClOlD)dodJogd3)1 MOX~ D.\ ;130 ;J '(Ug;(l0l ;~)I1Ao'(ododJ ;11 lto (l113w J D)131dl D)m(l3'(31 Altl (l1d)i'oa3rl\ldo(ldll)lodll 01 3rl A(l)XlOlD)l,\1l ',\(l)l.d? 31A:,JllAOlD1X (l '(ClOlltoll)01l0 '((I Altl D)XCUI1l3rl130 ;Jdu'()Io'(0 MOX? IlN J rrpochpopc~rrpcrrci va urro[jldloouvp{;aa m; cvlalo GlppaYIG!1CVOIpllKci.o, 0 orroio~ rrpcm;l Imapuinlw vu 1p{;pClnlv E1I!JNYMIA KUl TIl l:toixeia ErIIKOINQNIAl: (oll:llouv(j\l.upiopo~ nl).cljl ;lvou. ljlus. 'l).l:ktpovik~ OIl:llOUVCTll)TOU CTU~I!1l:TEXOVTO~ KUl VU ypciljll:l l:m:p\vljl~ KUl n~ rrupukcihll CVOcisCI~: EnQNYMIA / ~TOIXEIA EmKOINQNIA~ ~Yl\IMETEXONTO~ II)AKEAO~ npo~ii)opa~ ria TON npoxeipo AIArQNI~MO: l( \Il;Vi;PY1:1llUPZIK,j~ urroypuljlll~ (,).W\' nt)\' m:plll\)(iillki;)\' (ITOIZdwv TOll A~A - ~llvtus'l ~liiti)(i o\)rrayiw\'» ANA(-)ETOY~A AI'XH: AIKHrOPIKO~ ~YAAOrO~ A(-)HNQN Hi\IEI'OMHNIA AIENEPrEIA~ AIArQNI~MOY: Ill/6/2ll15 Na' fl' w'o/xod ami TIl T(LXIJt5polilloi IJlCllPr.rria'i TIl ypaliliat/:irl.» o ENIAIO~ II)AKEAO~ KA0E npo~ii)oi'a~ 0A npeilei NA nei'iaambanei: L' uo(2) SCXOlPI(JTOU~aljlpuYla!1tvou~ C1I\PEPOU~ljlaKE),ou~ «(YrrOljlUKE).OU~»).'lrOl: II)UKC).O~ «AIKAIOAOrHTlKA-TEXNIKH 111'01:II'OPA»: CTTOV orroio llu m;pl).llpwivo\'wi W W1I\Kli KIll ),Ol1Ici OIKIll(»).OY11TlKfl rrou urrob(1).).ci urroxpcohikli Kfll,;rri rrolvlj 1l1TOK).,:urllOll0 rrpoaljlepwvkaooi~klli '1 TCl. 'IKllrrpoaljlOpu rou, Tu OIKUllI).OY'ITlKU alltll ivai: a) 'I'll VO~ll~lllrrOl'lTlKll i:yyplllpu KUOC(J\l~IPl:TEXOVTO~. omll~ E1I\KUPlJ)p{;vollvriypaljlo TOUICTXllOVro~ KllWCTHHIKOll Kat ru 1!IEK aw orroill EXOUV O'l~IOmEUOEi ro KllWaWTlKO iopua'l~ Kat Ol rporrorrolllctei~ rou (Ylll AE KUI EIlE). 1;1I\KUPW~ll;VUllniypllljlll TOU KUWCTWTlKOU[{Ill Hll\' rporrorrolllaeolv rou (yw OE KUl EE). CTrOlXciuKllI {;yypuljlu(rrpwrotljrru 11,;rrll lp('lpt\'U uvriypuljlu) urro W orroiu rrperrei va rrpm.. 'il1itouv 0 Ilpocopo~ KllI L' lwllllVWVIl)~lllou).o~ AE. W urro).o17w 7 IIp{la(IJlIU 1I0U i;xouv OIKUt(IJ~l 1VU oca~ll;l)ouv ~IC Hlv UlIOYPUlP~ TOUs IO VO~llK6 lip6aul1io KUl W tyypu pu Tlls VO~lI~lolIoiJlmls umwv. uv uut6 OCVlIPOKll1ITCIcuOt(IJs (m6 IO KuwaWTlK6 uvu/.6y(ijs ~ICTil VO~llKll~IOP PliTWVCW1PCU;lVIi KliO,;liiJ,ou VO~llK01)lIpOacll1IOu. ~) Ym:ll()lIv1l ()lji.wltll Tntl N. 1599/1986 «I EK 75A) TOUall~l~cTtXovTOs mllv olioiu 8u Olli,(;lVCTUl 6rt:,. 1\1IOotXCTUlUVClIl Pl»).UKrUTOilStlpOUs Tlls liupouaus lipok~pli~lls.,. II lipoa pop6 allvnix811kc au~ pwvu ~ICTOll~6pou~ Tlls liupouau~ lipokllpu~il~. nov olioiwv ti,ubc lii,lipll KUl UVClIl Pl)i,uKrllYVclJall.,. II U1I()BUUtl~ICVlllIpoa popa KU).UlITCITOuvnKei~lcvo rtl~ au~pugll~,. Tu atolzeiu lioii uvu ptpovtul Hl1VlIpoa popa eivul Ui,1181iKUl ukp1b11.,. rjupmtctrul um\ KUOCOIKUtOJ~1Um)i;Il~liOJGli~TOUaXCrtKtl ~ICOlIOlUOlilIOTCu1I6 puGl1 IOU 6.2:A YIUuvuBoidi Ii U -Upwall TOUOluywvla~ou.,. Nu O'lAWVCIac 1I0lOUSaa paAlaTIK01J~ popeis aa paaii;cl TOlIPO HOlIlKtlTOU.,. EXCIlIpOpei ac tvap~'l cpyamwv TOu/,axwTOv liplv 5 tttj. y) Ym:l)()m'll 011i,OJ1T11TOil N. 1599/19116 «I EK 75A). TOU au~~cttxovtos. axcrtku ~c ru uvu pcp6~cvu aiou~ 6pou~ KUl TTj~lIupouaas. flu Til auvopo!!~ nov lipouliootac(ljv TOU6pou Oa uliopaij.ctui 11OJs[1V(IJulICUOuVll8~i.(IJall. alitl Ku8c liptlawlio liouuyu ptpctulaioy tlpo uut6. () Tu ()tkuto/.oyntiku U1f()()&tE.nsr&ZvlKtls KUt &liuyyd,!1utlktls tkuvornru, rou ltu!1!1&te-{ovru tlrol: nivaku Luva pwv 'EpY(lJV liou txouv CKrCA J8ciKaTu T'lV lipollyou~ Vll TpiCTia, W olioiu a popouv ac liupo~lota tpya Kat arov olioio va avaypu povtat TO avrtkei~ vo TOU tpyou, 'l aya8ttouaa apxt], 0 lipoulioaoyw!!tlstoutpyou Kat 'l 81upKCla CKrtl-Ca'ls autou (nap6pt'l~a A - nivukus 2). nallpo popics Yla TU xapukr'lplatiku, T'l 8paaTllPloTllW, TllY TCXVIKT]ulIo80!!T], rts lilatoliolt]acls, TOWTOP1KOKat W Klipta pt]!!aw uvuliro~lls TOU JU!!!!CTtxoVTOS' nwtoliollltiko [SO yta AOYlaTIKts cpyaaics KaTuAoyo arov OlIOtOva ava ptpovtat ra ovo~latcliwv\l~lutojvato~i(ijvliou aliotcaouv T'lV o~u8a tpyou rou au~~lcttxovros. 8 6 Siu OID\t.\A O~ JIIA SI1.\:.niltd(l)30 SLw(l)'(\tV SUi\nOl,\31LALW30l?lD)( U ~u(l)3dxolln IDA)3 'A~rlDlAO'(ODl SlW(\3)DOrlUg udm?dxolln orlg,\ l?ld){ 13X?,\3g nolls01i\ox?l31irlnd LWmllL)d31L3:i ~dn3 (OO'OOO OO~) no)dmirlo1d)(3 Sgi\3 n01 mal? i\~wdad3 O '(){l,l)(OlD\U3 OD?li 13X? ug 13llLl,l)(odlL Di\ 131L?dlLSnO)OlLOS(\01 ]lldi\m3d\ldx,\~))(lrloi\o)(lo i\m]dln3 (3l i\~ldl,\(l)l i\~)rldlao'(odl DWrlDl?lLDOlLD\t )OliDlAO'(ODl loa?rln3worlltv :,o~ao7-?~3i1i1nd '10~,m3~dl?1t3 'l;t~1i1(j.\o~100llli1udl 1lI~ 'l;t~1i10ao~10 SU-;(13!1\11t1l l?~uuxo'{om~lv (3 l,\orldli\madlg n01 Snod ] Sn01 IDli\OX?\?OlLD u ] 11J)( ]liDli\(I)ADlg01\?) A01 DlA l?dodldodll u'(,(l? 3101L\tgDlOlLO3D OlL ]dl 3101L\t\?0l01L0 31i AnOX?l3rlrl(\D A3\? U ] 'Dli\OZ?l3rlrlnn i\01 3rl SD)DDAd3AllD D)i\mdllinD \l)iu3xd 13Xdl?lLn U ] ldl3i\w(u\? DO S3)OlLO SUD '\tzdll m!l\llldll \I1tll S(\O~ S\tdllldA01t(\ Sill OI11\t,\A O~ ma S3.\?rlltd(l)30 'i\~l ld A(I)1L19DOdlL i\ll)l SI3D~) '(U\? S3A lOl,\3lLni\l,\OOD11iO)(DOdlLDA 131L?dlL 'Dli\OZ?l3rlrlnD A01 ]lld 1Oi\3rll,\010\?OODlli Dlili\gli 11Ji\)3 i\3g noll UX? '(3lD 11Jli\O'\l?grlD'(ld31L noad::l D\?l?liO i\lud noll UD(l)l1L)d31L 3:i i\l!lld3dulln i\(!))( UDlAO'( /,\I!))(]AO '(ododl l}xoddlli\uld «\OAd? Sl3Dl?grlllD \t SD]DDAd3 Sl3Dl?grlllD \l SI3D~lDfJ3g S:'l)(l1O\?OAd3 l?l)(3\? IDli\Oi\)A l?)(u)(13\?01ld DlO1?l Sm) n01 \tlmdu'(lldi\d n01 11J){ noad? SD\?l?rlO SUl noi\l,\on31ln (\01 SD)dI31L1i3 S~uDli'(3HD1L3 SLu l?){u){13\?olld'(\oad? Sugl?rlo SUl i\~gnolld i\ll)'(l)l /no'(l)l (\01 OdlDdA)li\D01(l)dl '(\01 \tl(l)du'(lldi\d n01 ID)( noad? Sugl?rlo SUl (\Oi\l,\on31L(\ (\01 S01Dli '(?HD1L3 Sm3D\l)IDD Dl3gl? II i\l,\00dlrlo)(dodll Di\ 131L?dlLDO l?){uuao'(oid)(i\?d,\31il,\01idllddld ug 11Jl3i\~13rlU:i A~)1D3dulLni\(9)(IM31Ododl ID){i\~)){UDlAO '(l}XOdDlLi\UlD 'n01 S\tlmdU'(lLDi\lJ lj)di31l1i3 (~) L,ll3Dli\31L ID){ noad? SlJgl?rlo SUl SOAnOl,\31Ln0 lj)d131lrl3 ~udli '(3hd1l3 i\01dlxl? '(n01 (0 I) \U3D){3V (A 'Sl}lLDgO'C(DSUl noi\:.nidldmmdi\u ID)( noliugdl \1 SL,l1LlJg3rlLl SUl SOlDrll,\dgl l,\0){1l l3gidll){3 noldl~i\lj \l (\Od3l(!)i\1) O)XmU (g '!,1XDl 3D Sogl?'('(3 Sill Oldl}lUY31i11L3 g)(11io,\0){10 Ol ]lld \UDlAO'( l,\ol(l))(do Dl3gl? (u :Dli\gDOdlL Di\31il,\01IDlLD no(\o '(g)(u Dl 13l?ODlg De 'nol Sl}lmdu '(lLDAD ID){ noad3. nol SOAnO(.131Ln0 i\~1d3dulln /i\mad? MllOligdDlL UD3'(?l){3 i\ul DlA n)d131lrl3 11J){ UD~M Ui\?rl(\3){1\?13~3 An01?ODlg lji\ 131L?dlL DO n)ollo Dl '(\OAd3. Sngl?lio SUi\3rl ]A131OdlLi\~X3 (3lD DlUrl~13rlUD l?){ldlljdaolg UrlOli\l,\:i 01 UDI3QJ?dDlLD S(l) llj131ltjdd01ld J?dodlDOdlt U 'u]ndlpldlq AUl 9ltD SUA3Ti(lOlUS SUJ. lld319d){iti Dl3){dJ?lQ \t){iaodx 13X~ SOlAOX~13Tiri Ul nol J?dodlDOdlt U nolt UDOllltjd3lt 3::\ u]ndl,did1q DD(lodDlt AUlD llj1aod~dldad DD9 3Ti SOA(l)dlTi(lDllJAj3 DO nolt 'nol SJ?dodlDodlt SUl So(IXm SUl OA9dX AOl 13d~dlDAD DA 13lt~dlt De AOJX~13IiTi Ul0 J?dodlDodlt nol l,l'iltio.\o){1oalll::\ YUlI) 3Ti \tgiotid \1){1'(OAnD AU.L /' VUlI Dj]D \t)ll (omd,\il.!. /' Y[J ! Sjd(l)X \tgiotid l,l'ii (omd Al1.L /' :Dl3Ajd){n3 3Ti oa~ti(l)du'(ltli(jj) 'SDD(lodDlt SUl 'v SOlDTi\tldDdDlJ nol 1 D)lDAjlt AOl (lotim3 (){oltd \t.\lolt jlt3 13X~ld3lt DA 13lt~dlt DO SOjOltO 0 :«Y (I O I ::\Od U H)I II\IONO)lIO» SOY3){~) I)OtT', noj.d~ nol SUDUjOltO'(n DTiTiDdJ.J?IQOAOdXOl J SnOl S\tJ.(l)J.DdDlt DjJ.0 (OQ0031i III llj){ D~lOQDdDlt Dl ~ oj.d~ol j30ulolto (n DO SDjOltO SUl UDJ?g DjJ.O'(OQ003rilll J noj.d~ nol S13D\tlllJltD Sll S ; X Ullt3SDd~lt 3D 13d~dl DA DlJ. SnoJ.Dll!91]D llj)i S(lOAD){1Snod9lt llj)i (0~Tin3){IQI3) 9)111iDA lQOAll! ; deAD 131~emQ uo. J noj.d~ lld30j?\d 9ltn nol S13DUllDltD SUD m;llicl)dll'(){o'(o lll)l Dudl) 'S(l)d\t'(lt 130'(?]3lt1ll,\D m S9AlJ)l1 Imj3 DjOltO Dl 31i 'DD~Ti lll)l \trioy lldoja1}j.do 131?omy 110. ~ : 13d~dlDAD m 13lt~dlt De SOXOQJ?AD0 llddl9dlt AU1::\ J?){U3XD 13D\tlOltOTilDUdX De nolt A(l)j3 (DJ.d3 llj)li\t A(l)Yge3Ti A(l)lllJ){ oj.d~01 13DjJ.J.3DOdlt DA 13C)3ltO)lD SOXOYJ?AY SOldl\tilloltn 0 OjOltO AOl 3Ti Olt9dl,\Ol J?){UltOAnD 13d~dlDAD De D)OltO U 'noad? noj. SIlD1H?DOdlt IlDJ1J.\ldll AltJ. 13X?ld3lt DA llj){ O'C(C)dl SUl 3el))I 3D OXOQJ?ADOldl\lilloltn AOl 9ltD u~titiddj.3j.oltn lljaj3 DA 13lqdlt De '«VdO 1 J:OdU H)lINX]J.-V)lJ.l.IIJOVOIV)lIV» '((O (?)lDC Olt},,») O'(l)l~}cl) Snod~Till!3 AOlD DD~Ti j30u'(goltn DO nolt J?dodlDodlt!,t){IAX31 H TT', SDj]DdltOAlO)lPUD(l)A3. SltJ. SUDDlDC)D 9)1UUMOdlli Ul AoC)Xm 01 llj)i j3eu'(goltn DA 13lt~dlt SUDjlt3 So (~Ti 30J?)I mj. llj1ao,,(yj?goltn DA 13lt~dlt J?)lUUJ.O'(OllJ)lIY (l)d~l(l)ad Dl D (9 'Dj]DdltOAlO)ljUD(l)A3. 9ltD Sl)dodlDOdlt S\tAlO)I S\t'(ogOltn UD(l)lltjd3lt 3::\ '1:' ', nol 9ltO D9dll)l3 31i 9TimAOJJ.my AOlD Sod~Ti 13AJ?gTiD ( A(l)X~13Tili Ul 0 AOD9,dl3 SIlDllll ; DOdll)l3 odllldh:01. (J.D (It''()1 SI3D ; '(Uy S?)llJ.o'(ododl) nodlj?dj.j.3 C)O)lU3XD no'(,,(j? 31Olt\tynOlOltO \t '(l)d~l(l)ad Dl J?lD)I 'SUDDlDJ?lD)I nol S!,t){ITiOAO)llOOlDTiudXSUJ. jd3lt '\txdj1 m9\lrldj1 \lllll Sill. S~dlJ1dJ.olln II. SUI Sl,tdmd.1.OlLClD)I\IlliOd31iu I\Ul 91LDS3d;niu 06 1D13J)do SUDDUJil)D SUI m3)ld'q19 II,ulmgl1,lJ: DWW91V 'S 'PoX3YOlLn 01 S\)l(H),\OD9dl3 O,\\J1i Swrl9 131,\3IiD3Y.\01 'S'QdodlDOdlL SUI SO,IXm Slu ll?~i'( lu 9131i 11))l Hl1:1.\)k 1M PUOlLrl oxoy'9.\n,\01d l)orlm.\(llkm'v /\01 SUD(I)Ul.L~Tlln)lSlu lw(lm)o)lnml I{ 'S:lu;nill (El S13Ul 3D nd?li '9)lI13XD.\/\ODl,tlo\nlLn n\.\clo'()3dlos31,\ox;n:nilicld 10 'nrllud~j1y 9)l1,\OUXo.\?lilU)l3)lkClD mk SlWTll1.JUnlL~IXOYOlLn,\lU :n1 '9)lldOdl1
Advertisements
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x