1. RPH 16 Julai Isnin NAJIB (1)

Pages 3
Views 38
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
rph
Transcript
    RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6   Tarikh 16 JULAI 2018 (ISNIN) Kelas 6 SETIA Masa 10.20 –  10.50 pagi Modul KESIHATAN PERSEKITARAN Tajuk Penyakit Standard Kandungan 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian Standard Pembelajaran 3.1.3 Menganalisis cara merebak dan cara mencegah penyakit bawaan makanan, dan penyakit bawaan air. Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran, murid dapat : Menerangkan 3 cara jangkitan penyakit bawaan makanan, dan penyakit bawaan air.  Aktiviti 1. Set Induksi 2. Aktiviti Kumpulan 3. Latihan .4. Rumusan EMK Kreatif dan Inovatif BBM Buku teks, buku tulis Penilaian P&P Soalan (Bertulis atau lisan) Refleksi Pada akhir pengajaran;  ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan  ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang. PdP ditunda kerana………………………………………….................................      RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 6 Tarikh 16 JULAI 2018 ( ISNIN) Masa 10.50 –  11.50 pagi Kelas 6 SETIA Modul PENGATURCARAAN Tajuk Projek Pengaturcaraan  Standard Kandungan 4.0 Menghasilkan Projek Pengaturcaraan Standard Pembelajaran 4.1   Membina satu projek pengaturcaraan yang menarik dan kreatif melibatkan fitur dan objek yang dipelajari. Fitur yang digunakan mestilah bersesuaian dengan objek dalam atur cara dengan menggunakan arahan urutan. Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; Menyatakan situasi. Menghasilkan draf algoritma, pseudokod atau carta alir. Menghasilkan satu objek dalam atur cara.  Aktiviti 1.   Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 2.   Latihan Amali 3.   Murid mendengar guru membuat pengukuhan tentang isi pelajaran. 4.   Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif, TMK Nilai Murni Berdisiplin, berkerjasama dan mematuhi arahan PdP Abad 21 Literasi teknologi, maklumat dan komunikasi BBM Buku teks, buku latihan, komputer, LCD Projektor Penilaian Soalan (Bertulis atau lisan) Refleksi Pada akhir pengajaran;  ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan  ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang. PdP ditunda kerana…………………………………………………………………      RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 Tarikh 16 JULAI 2018 ( ISNIN) Masa 12.20 tgh –  1.20 ptg Kelas 5 JUJUR Modul DUNIA PANGKALAN DATA Tajuk Sistem Pangkalan Data Standard Kandungan 2.0 Mengkaji Sistem Pangkalan Data Standard Pembelajaran 2.3 Menentukan jadual, rekod dan medan. 2.4 Menentukan jenis medan dalam pangkalan data (Teks, Tarikh & Nombor) 2.5 Menghasilkan pangkalan data secara lakaran di atas kertas Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; Menentukan jenis data dalam pangkalan data yang diberi  Aktiviti 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 2 Latihan Amali 3 Penilaian dalam bilik darjah 5.   Murid mendengar guru membuat pengukuhan tentang isi pelajaran. 6.   Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif, TMK Nilai Murni Berdisiplin, berkerjasama dan mematuhi arahan PdP Abad 21 Literasi teknologi, maklumat dan komunikasi BBM Buku teks, buku latihan, komputer, LCD Projektor Penilaian Soalan (Bertulis atau lisan) Refleksi Pada akhir pengajaran;  ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan  ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang. PdP ditunda kerana…………………………………………………………………  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks