1 Pk Mid Year Thn 6 Edit

Pages 6
Views 25

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
PK
Transcript
  SEKOLAH KEBANGSAAN SERKAM DARAT 77300 MERLIMAU, MELAKA. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 NAMA : __________________________________________ KELAS: _________  Arahan: 1.Kertas ii !e a#$ i % &a'a ia s(a)a.*.+aa& se!$a s(a)a #i r$a -a #ise#iaa. Jawab semua soalan.A. Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut. (5 markah) 1.Apakah yang menyebabkan perubahan fizikal bagi seseorang remaja lelaki ? AHormon estrogenBHormon androgenCHormon tiriodDHormon insulin2.Berikut adalah risiko tingkah laku seksual yang tidak dikaal ke!uali .......................... Arisiko jangkitan penyakit seksualBrisiko H #Crisiko kehamilanDrisiko kebahagiaan$.Di antara berikut yang manakah !ontoh makanan diproses ? A%alad sayur&sayuran B'lam&ulamanC(ugetDBurger  1 100  ).Di antara berikut yang manakah bukan kesanterhadap kesihatan akibat pengambilan makanan yang mengandungi kandungan gula yang sangat tinggi ? A%alad sayur&sayuran B'lam&ulamanC(ugetDBurger *.Dadah jenis peransang seperti metamfetamin dan pil ekstasi membahayakan kesihatan kerana ......................................... Amenyebabkan ilusi Bmengandungi )21 jenis bahan kimiaCboleh merosakkan sistem saraf Dboleh menghentikan fungsi&fungsi tubuh badan B. Isi tempat kosong dengan pernyataan yang menunjukkan perubahan fiikal yang dialami oleh remaja lelaki selepas akil baligh. (! markah) + Dada dan bahu melebar + ,unggung melebar + ,ayu dara membesar + -umbuh jeraat+ etinggian meningkat + Berat badan bertambah+ %uara menjadi garau + %uara berubah menjadi suara matang Perubahan fiikal yang dialami oleh remaja lelaki selepas akil baligh 1.2.$.). #uliskan jawapan yang betul pada ruangan yang disediakan. (5 markah) + ,enampilan diri yang baik + ,enjagaan kebersihan diri+ /embantu ahli keluarga + /embataskan pergaulan berbeza jantina + /enjaga kesihatan mental dan emosi1./enjaga adik di rumah. 2  2.-idak berkongsi tuala.$.%ikat rambut dengan rapi.).Berkelah bersama&sama keluarga di tepi ,antai ,uteri.*.Blok penginapan murid lelaki jauh dari blok penginapan murid perempuan. $. %ariskan jawapan yang betul. (! markah) 1.%eseorang yang menghadapi konflik akan mengalami 0 kesakitan  stres .2.etika mengalami stres 0 emosi  psikomotor  mungkin marah murung dan ke!ea.$.ita boleh menangani stres dengan melakukan akti3iti seperti senaman dan 0 rekreasi  meran!ang  . ).%tres boleh dielakkan jika indi3idu 0 susah  bijak  membuat keputusan. &. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. (5 markah) +  kesalahan + dadah + negara + A D% + kemalangan 1.,enyalahgunaan 44444444444444444444 boleh membaa maut.2.,erkongsian jarum antara penagih dapat menyebabkan jangkitan  44444444444444444444.$.44444444444444444444 boleh berlaku sekiranya seseorang mengambil dadah se!ara berlebihan. 3  )./emiliki dadah seperti ganja merupakan 44444444444444444444 besar yang boleh disabitkan hukuman gantung sampai mati.*.,enyalahgunaan dadah akan menghan!urkan masyarakat dan 444444444444.  '. #ulis lima ara untuk menangani konflik atau stres. ( markah) 1.444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444  444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 2.444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444  444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 $.444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444  444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444  %. *engkapkan jadual pemakanan di bawah. (+, markah) Jenis makanan ontoh 1/akanan %egar  i.ii. 2/akanan %egar %egera i.ii. $/akanan %egera i.ii. )/akanan %egera Diproses i.ii. */akanan Diproses i.ii. 4 %usu segar 5pal/i segera%ardin6oti%usu tepung%aladsayur&sayuran Cole-slaw  ,izaentang goreng
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x