01 Fizik Modul 2 T5 2015 K1

Pages 25
Views 0
of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Description:
Transcript
  MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5TAHUN 2015 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 2 FIZIK Kertas 1Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.  Modul ini adalah dalam dwibahasa. 2. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalambahasa Melayu. 3.  Anda dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini. Modul ini mengandungi 25  halaman bercetak  1  The following information may be useful. The symbols have their usual meaning.  Maklumat berikut mungkin berfaedah. Simbol-simbol mempunyai makna yang biasa. 1. t uva   17. vu  f   111   2.  asuv  2 22  18.Magnifying power /3.  2 21 at ut  s    Kuasa pembesaran = EO   f    f   4.Momentum = mv 19.      f  v   5.  ma F    20.  Dax    6.Kinetic energy / Tenaga kinetik = 2 21 mv 21.  It Q   7.Gravitational potential energy / 22.  VQ E    Tenaga keupayaan graviti = mgh 23.  IRV    8.Elastic potential energy / 24.Power /  Kuasa ,  IV  P    Tenaga keupayaan kenyal   =  Fx 21 Power /  Kuasa ,  R I  P   2  9.Power, timeenergy   P  Power /  Kuasa ,  RV  P  2   Kuasa , masatenaga P    25. PSPS  N  N V V   10.Density /  Ketumpatan , V m     26.Efficiency /11.Pressure / Tekanan ,  g h p      Kecekapan = %100 PPSS  V  I V  I  12.Pressure / Tekanan ,  A F  p   27.  2 mc E    13.Heat /  Haba ,   mcQ   28.  g   = 10 m s  –2 14.Heat /  Haba , ml Q   29. c  = 3.0 × 10 8  m s  –1 15. T  pV   = constant /  pemalar  16. r in sinsin  cn sin1  1 A physical quantity is given by the equation mk b  2  . The unit for k   is kg m 2  s  –2  while the unit for m  is kg. What is the SI unit for b ? Suatu kuantiti fizik diberikan oleh persamaan mk b  2  . Unit bagi k    ialah  kg m 2  s  –2   manakala unit bagi   m   ialah  kg.  Apakah unit SI bagi   b ?2  A kg m 2  s  –2 B kg m s  –1 C kg m 2  s  –3 D kg m s  –2 2 Which measurement is the shortest? Ukuran yang manakah paling pendek? A 2.55 × 10 2 m B 2.55 × 10 6  mm C 2.55 × 10 11 μm D 2.55 × 10 -2 km 3 Diagram 1 shows a graph of  p  against q .  Rajah  1 menunjukkan graf p melawan q. Diagram 1 /  Rajah 1Which equation shows the correct relationship between  p  and q ?  Persamaan yang manakah menunjukkan hubungan yang betul antara p dan q ? A  p  = 10 – 2 q B  p  = –2 q  – 5 C  p  = 2 q  + 10 D 2 q  =  p  – 5 4 Diagram 2 shows a circular track with a radius of 20 m.  Rajah 2  menunjukkan suatu trek bulat berjejari 20 m. 3  p -5100 q Y20 m  Diagram 2 /  Rajah 2A boy started from point Y and ran round the circular track for two laps. What is the displacement of the boy when he finished his run at point Y? Seorang budak lelaki bermula dari titik Y dan berlari sebanyak dua pusingan mengelilingi trek bulat itu. Berapakah sesaran budak itu apabila ia menamatkan lariannya di titik Y? A 0 m B 40 m C 126 m D 252 m 5 Diagram 3 shows a velocity-time graph for a moving object.  Rajah 3  menunjukkan graf halaju-masa bagi suatu objek yang bergerak. Diagram 3 /  Rajah 3Which part of the graph shows the object moving with constant acceleration?  Bahagian graf yang manakah menunjukkan objek itu bergerak dengan pecutan seragam ? A  PQ B QR C  RS    D ST  6 Why does a passenger lean towards the left when a car turns right?  Mengapakah seorang penumpang melentok ke arah kiri apabila kereta membelok ke kanan ? A Because of gravity  Disebabkan oleh graviti B Because of reaction force  Disebabkan oleh daya tindak balas C Because of inertia  Disebabkan oleh inersia D Because of momentum  Disebabkan oleh momentum 7 Diagram 4 shows a basket of fruits with a mass of 2 kg placed on a smooth surface. A force of 5 N acts on the basket for 6 seconds.  Rajah 4  menunjukkan sebuah bakul buah-buahan berjisim 2 kg  terletak di atas permukaan licin. Satu daya 5 N  bertindak ke atas bakul itu selama 6  saat. 4Velocity  Halaju Time  Masa P Q RS T  5 N
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks